Hýb sa!

Navigácia

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Rámcový učebný plán

Rámcový učebný plán

 

RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN -  školský rok 2018/2019 platný pre 9. ročník Základnej školy, Školská ulica 301/16, Turňa nad Bodvou

Vzdelávacia

oblasť

Vyučovací

predmet

ŠVP

1.

2.

3.

4.

ŠkVP

ŠVP

5.

6.

7.

8.

9.*

ŠkVP

 

Jazyk a

komunikácia

Slovenský jazyk

a literatúra

26

8

6+3

6+2

6+2

33

23

5

4+1

4+1

5

5

25

1. cudzí jazyk

6

-

-

3

3

6

15

3

3

3

3

3+1

16

2. cudzí jazyk

-

-

-

-

-

-

4

-

1

1

1

1

4

 

Príroda a

spoločnosť

Prírodoveda

3

+1

1

1+1

1+1

6

-

-

-

-

-

-

-

Vlastiveda

3

-

1

1+1

1+1

5

-

-

-

-

-

-

-

Fyzika

-

-

-

-

-

-

5

-

1

1+1

2

1+1

7

Chémia

-

-

-

-

-

-

4

-

0,5+0,5

0,5+0,5

1

2

5

Biológia

-

-

-

-

-

-

5

1+1

1+1

1+1

1+1

1

9

Človek a hodnoty

Etická/náboženská výchova

4

1

1

1

1

4

4

1

1

1

0,5+0,5

0,5

4,5

Človek a

spoločnosť

Dejepis

-

-

-

-

-

-

7*

1

1+1

1

1+1

2+1

9

Geografia

-

-

-

-

-

-

5

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

10

Občianska náuka

-

-

-

-

-

-

4

1

1

1

0,5+0,5

0,5+0,5

5

Matematika a

práca s informáciami

Matematika

14

4+1

4+1

3+1

3+1

18

19

3,5+1,5

4+1

3,5+1,5

4+1

4+1

25

Informatická výchova

3

-

1

1

1

3

-

-

-

-

-

-

-

Informatika

-

-

-

-

-

-

2

0,5+0,5

0,5+0,5

0,5+0,5

0,5+0,5

+1

5

 

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

1

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Svet práce

-

-

-

-

-

-

1

-

-

0,5

0,5

-

1

Technika

-

-

-

-

-

-

1

-

-

0,5

0,5

-

1

 

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

4

1+1

1+1

1

1

6

3

1+1

1

1

-

-

4

Hudobná výchova

4

1

1

1

1

4

3

1

1

1

-

-

3

Výchova umením

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

0,5+0,5

0,5

1,5

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

8

2

2

2

2

8

10

2

2

2

2

2

10

Voliteľné – disponibilné hodiny

Tvorivé písanie

-

+1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Dramatická výchova

-

+1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Tvorba životného prostredia

-

-

-

-

-

-

-

+1

-

-

-

-

+1

Povinné hodiny - základ

 

76

17

18

20

21

76

116

21

23

23,5

24

25,5

115

Voliteľné – disponibilné hodiny

 

20

5

5

5

5

20

30

6

6

6,5

6

5,5

31

Spolu

 

96

22

23

25

26

96

146

27

29

30

30

30

146

 

Poznámka: v školskom roku 2018/2019  PLATÍ !!! iba stĺpec označený *

Zmena ŠkVP oproti predchádzajúcemu šk. roku

POZNÁMKY

 1. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov prvého a druhého ročníka nesmie byť vyšší ako 23, pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka nesmie byť vyšší ako 26.

2. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka.

3. Prvý cudzí jazyk/anglický jazyk ako povinný vyučovací predmet sa budú žiaci učiť nasledovne:

- žiaci, ktorí si vybrali v predchádzajúcich ročníkoch prvý cudzí jazyk iný ako anglický jazyk, môžu pokračovať vo vzdelávaní vo vybranom cudzom jazyku,

- pre ostatných žiakov je prvý cudzí jazyk anglický jazyk.

4. Školy s vyučovaním jazyka národnostných menšín využijú na vyučovanie tohto jazyka voliteľné hodiny.

5. Trieda sa môže deliť v každom predmete na skupiny podľa podmienok školy. Delenie sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.

6. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môže zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania, napr. vyučovacie bloky.

7. Športové triedy majú zvýšený celkový počet hodín o 12 na predmet športová príprava.

8. Podľa § 19 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže škola poskytovať vzdelávanie v rámci primárneho vzdelávania aj v nultom ročníku. Celkový týždenný počet vyučovacích hodín v nultom ročníku je 22. Učebný plán a učebné osnovy pre nultý ročník vypracuje škola podľa potrieb a rozvojových možností konkrétnej skupiny žiakov, vychádzajúc zo štátnych vzdelávacích programov pre predprimárne a pre primárne vzdelávanie (ISCED 0 a ISCED 1).

9. Voliteľné hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Časť z nich môže ponechať ako voliteľné hodiny, v ktorých si žiak alebo jeho zákonný zástupca vyberie predmety z ponuky školy. Voliteľné hodiny je možné využiť na:

a. Vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu.

b. Vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane predmetov vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných programov zavedených do vyučovacej praxe.

c. Vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho predmetu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nemôžu napredovať v rámci bežných vyučovacích hodín a ktorí postupujú podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov.

d. Špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 20. mája 2011 pod číslom 2011-7881/18674:1-921 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou od 1. septembra 2011.

DODATOK č. 1

účinný od 1.9.2017 (MŠVVaŠ SR dňa 11.05.2017 pod číslom 2017-7449/20193:2-10A0 s účinnosťou od 1.9.2017, s platnosťou v 9. Ročníku v šk. roku 2017/2018 a 2018/2019)

  1. RUP pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským sa v časti Počet hodín za 5. -9. Ročník ZŠ vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť vo vyučovacom predmete dejepis sa text:

„Človek a spoločnosť Dejepis 6“ nahrádza slovami „Človek a spoločnosť Dejepis 7“.

  1. V RUP v časti Počet hodín za 5. -9. Ročník ZŠ, časť Voloteľné hodiny sa „číslo 31“ nahrádza „číslom 30“.

 

 

 

RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN - INOVOVANÝ

školský rok 2018/2019 platný pre 1.-4. a 5.-8. ročník Základnej školy, Školská ulica 301/16, Turňa nad Bodvou

 

Vzdelávacia

oblasť

Vyučovací

predmet

ŠVP

1.

2.

3.

4.

ŠkVP

ŠVP

5.

6.

7.

8.

9.*

ŠkVP

 

Jazyk a

komunikácia

Slovenský jazyk

a literatúra

31

9+1

8+2

7+1

7+1

36

24

5

5

4+1

5

5

25*

Anglický jazyk

6

-

-

3

3

6

15

3

3

3

3

3

15*

Ruský jazyk (voliteľný)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+2

+2

+2

6*

 

Matematika a práca

s informáciami

Matematika

16

4+1

4+1

4+1

4

19

21

4+1

4+1

4+1

4+1

5

24*

Informatika

2

-

-

1

1

2

4

1

1

1

1

-

4*

Finančná gramotnosť

-

-

-

-

-

-

-

+1

-

-

-

-

1*

Človek a

príroda

Prvouka

3

1

2

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

Prírodoveda

3

-

-

1

2

3

-

-

-

-

-

-

-

Fyzika

-

-

-

-

-

-

6

-

2

1

2

1

6*

Chémia

-

-

-

-

-

-

5

-

-

2

2

1

5*

Biológia

-

-

-

-

-

-

7

2

1+1

2

1

1

8*

Človek a spoločnosť

Vlastiveda

3

-

-

1

2

3

-

-

-

-

-

-

-

Dejepis

-

-

-

-

-

-

6

1+1

1+1

1

1

2

8*

Geografia

-

-

-

-

-

-

6

2

1+1

1

1

1

7*

Občianska náuka

-

-

-

-

-

-

4

-

1

1

1

1

4*

Človek a hodnoty

Etická /náboženská výchova

4

1

1

1

1

4

5

1

1

1

1

1

5*

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

2

-

-

1

1

2

-

-

-

-

-

-

-

Technika

-

-

-

-

-

-

5

1

1

1

1

1

5*

 

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

6

2

2

1

1

6

5

1

1

1

1

1

5*

Hudobná výchova

4

1

1

1

1

4

4

1

1

1

1

-

4*

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

8

2

2

2

2

8

10

2

2

2

2

2

10*

Povinné hodiny - základ

 

88

20

20

23

25

88

127

24

25

26

27

25

127

Voliteľné – disponibilné hodiny

 

8

2

3

2

1

8

19

3

4

4

3

5/-3**

19

Spolu

 

96

22

23

25

26

96

146

27

29

30

30

30

146

 

 

 

 

 

 

Poznámky

1. Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z. z. podľa podmienok školy. Vo vyučovacích predmetoch vzdelávacej oblasti Človek a príroda sa rozdelenie žiakov odporúča pri tých témach, kde sa vyžaduje nadobúdanie a overovanie praktických zručností žiakov.

2. Vo vyučovacom predmete technika riaditeľ školy zohľadní personálno-odborné a materiálno-technické podmienky školy tak, aby v každom ročníku boli zastúpené témy tematických celkov Technika a Ekonomika domácnosti.

3. Voliteľné (disponibilné) hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Voliteľné (disponibilné) hodiny je možné využiť na:

a. vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu;

b. vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane predmetov vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných programov zavedených do vyučovacej praxe;

c. vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho predmetu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nemôžu napredovať v rámci bežných vyučovacích hodín a ktorí postupujú podľa individuálnych vzdelávacích programov;

d. špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

4. Ak má škola vhodné podmienky na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova, využije voliteľné (disponibilné) hodiny v primárnom vzdelávaní na posilnenie uvedeného predmetu.

5. Škola je povinná z rámca voliteľných hodín ponúknuť žiakom 7. – 9. ročníka ako druhý cudzí jazyk jeden z jazykov: francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk podľa možností školy a záujmu žiakov, a to najmenej 2 vyučovacie hodiny týždenne.

6. Škola môže poskytovať vzdelávanie v rámci primárneho vzdelávania aj v nultom ročníku. Celkový týždenný počet vyučovacích hodín v nultom ročníku je 22 hodín. Učebný plán a učebné osnovy pre nultý ročník vypracuje škola podľa potrieb a rozvojových možností konkrétnej skupiny žiakov, vychádzajúc zo štátnych vzdelávacích programov pre predprimárne vzdelávanie a primárne vzdelávanie.

7. Škola môže pri tvorbe školského vzdelávacieho programu rozdeliť hodinové dotácie a vzdelávacie štandardy na celý stupeň vzdelávania pri zachovaní postupnosti jednotlivých vzdelávacích štandardov a celkového počtu vyučovacích hodín jednotlivých vyučovacích predmetov za predpokladu, že zachová ich vnútornú logickú štruktúru a zásadu veku primeranosti.

8. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola v prípade zistených odlišností zohľadní žiakovi ich kompenzáciu spravidla v priebehu jedného školského roku.

9. Športové triedy majú navýšenú hodinovú dotáciu vo všetkých ročníkoch o 3 hodiny na predmet športová príprava.

10. Škola môže po prerokovaní v rade školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť vyšší celkový počet hodín, najviac však na 108 hodín na 1. stupni a na 161 hodín na 2. stupni. Ak sa škola rozhodne zvýšiť počet hodín, tieto sú financované z vlastných zdrojov.

11. Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s uplatnením špecifík podľa bodu 7.1. Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením.

 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5130/1760:1-10A0 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 2015.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská ulica 301/16, Turňa nad Bodvou
    Školská 301/16,04402 Turňa nad Bodvou
  • +4210554662131

Fotogaléria