Hýb sa!

Navigácia

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, Školská ulica 301/16, Turňa nad Bodvou
Adresa školyŠkolská ulica 301/16, 044 02 Turňa nad Bodvou
Telefón+4210554662131
E-mail301.skolaturna@gmail.com
WWW stránkazsturnaslov.edupage.org
ZriaďovateľObec Turňa nad Bodvou

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Andrea Deáková055/46621310907906479301.skolaturna@gmail.com
ZRŠMgr. Oľga Ondová055/46621310907906479301.skolaturna@gmail.com

Rada školy

Rada školy pri ZŠ Školská ulica 301/16, Turňa nad Bodvou bola stanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samosrpáve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri voľbách dňa 24.10.2016. Funkčné obdobie začalo dňom 01.11.2016 na obdobie štyroch rokov.

Rada školy zasadá spravidla jedenkrát za štvťrok. Vyjadruje sa k predkladaným dokladom, materiálom a rieši aktuálne problémy.

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMarcela Fehérová 
pedagogickí zamestnanciMgr. Zuzana Krompaská 
ostatní zamestnanciTibor Fazekaš 
zástupcovia rodičovEva Asztalosová 
 Ing. Adela Kránitzová 
 Mária Čavisová 
 Mária Szciranková 
zástupca zriaďovateľaIveta Sásiová 
iníMgr. Tímea Mateszová 
 Ing. Pavol Szepsi 
 Marek Gábor 

Poradné orgány školy

Pedagogická rada

Tvoria ju všetci členovia pedagogického zboru. Pracuje podľa plánu práce, činnosť riadi riaditeľka školy. Zasadnutia sa organizujú 6x za školský rok, prípadne podľa potreby.

Predmetové komisie a metodické združenia

Predsedovia PK a vedúci MZ sú členmi širšieho vedenia školy. Podieľajú sa na zostavovaní plynulej práce školy, koordinujú prípravu a realizáciu školského vzdelávacieho programu. Zodpovedajú za dodržiavanie schválených učebných osnov, TVVP a za ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Ich zsadnutia sa organizujú spravidla jedenkrát štvrťročne, prípadne podľa potreby.


Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ pre I. stupeň a ŠKDMgr. Monika Tóthovávšetky predmety 1. 4. roč. ZŠ 
PK jazyk a komunikáciaMgr. Zuzana KrompaskáSJL, ANJ, RUJ 
PK oblasti človek a spoločnosťMgr. Mária HalagováDEJ, GEG, OBN 
PK oblasti matematika a práca s informáciamiRNDr. Andrea MihálikováMAT, INF, FIG 
PK oblasti človek a prírodaMgr. Janka ŽelezníkováBIO, CHE, FYZ, THD 
PK výchovných predmetovMgr. Eva PetrášováETV, NBV, TSV, HUV, VYV 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 239

Počet tried: 11

Podrobnejšie informácie:

I. stupeň:

Počet žiakov: 96/ z toho 12 žiakov sa vzdeláva mimo územia SR

Počet žiakov zo SZP: 22

Počet žiakov v hmotnej núdzi: 12

Počet individuálne začlenených žiakov: 2

II. stupeň:

Počet žiakov: 140/ z toho 17 žiakov sa vzdeláva mimo územia SR a10 žiakov, o ktorých škola nemá informácie

Počet žiakov zo SZP: 7

Počet žiakov v hmotnej núdzi: 20

Počet individuálne začlenených žiakov: 19


Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried11212111111
počet žiakov143035184230212623239
z toho ŠVVP 46212865750
z toho v ŠKD513121     31

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: 24 / 9 dievčat

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2017: 28/ 10 dievčat (z toho 3 žiaci plnia školskú dochádzku v zahraničí)

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou v školskom roku 2017/2018: 1 / 0 dievčat

Počet zapísaných žiakov do vyšších ročníkov (prestup z inej školy):

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov51111110

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

V tomto školskom roku žiaci 9. ročníka boli prijatí na nasledovné stredné školy:

Gymnázium, Poštová 9, Košice - / anglická trieda /- 1 žiačka

Gymnázium , Šrobárova 1, Košice - / informatická trieda / - 1 žiak

SZŠ, Námestie 1. mája, Rožňava - / asistent výživy / - 3 žiaci

SOŠ technická, Kukučínova 23 - / mechanik stavebno - inštalačných zariadení / - 1 žiak

- / vodohospodár / - 1 žiak

SOŠ, Učňovská 5, Košice - Šaca - / mechanik strojov a zariadení / - 1 žiačka

- / hutník, operátor / - 2 žiaci

SOŠ, Bocatiova 1, Košice - / manažment regionálneho cestovného ruchu / - 1 žiak

- / čašník - servír / - 1 žiačka

SOŠ, Veterinárna, Košice- Barca - / veterinárne zdravotníctvo a hygiena v hygienickej a laboratórnej

službe /- 1 žiačka

SOŠ Gemerská 1 , Košice - / kozmetik, vizážista/ - 1 žiačka

Katolícka stredná pedagogická škola, Košice - Juh - / špeciálno - výchovný pracovník / - 1 žiačka

Z nižších ročníkov sa jeden žiak prihlásil na dvojročný učebný odbor na SOŠ, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou - technické služby v autoservise.


 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSZŠSOŠOU-2RInéSpolu
prihlásení0023101016
prijatí0023101016
% úspešnosti00100%100%100%100%0100%

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJETVFIGFYZGEGHUVCHEINFMATNBVNEJOBNPVC
I.A   1   1  1,621   
II.A   2   1,13  2,961   
III.A2  1   1 1,412,241  1
III.B2,31      1 1,622,461  1,08
IV.A2,53  1   1,47 1,873,131,08  1,33
V.A2,242,182,182,52,59 2,351,12 1,592,531   
V.B3,83,873,63,53,73 3,532,27 2,384,131  3
VI.A3,293,413,551,25 3,593,551,76 1,953,731,53 2,91 
VII.A3,063,222,893,25 3,53,062,222,832,53,392,5 3,06 
VIII.A2,82,953,32,4 3,73,21,653,751,753,752,8 3,4 
IX.A2,62,132,31  3,312,13 3,251,753,5 2,472,81 

TriedaPDAPVORUJSJLSprTHDTSVVLAVUVYV
I.A 1,46 21 1  1
II.A 2,38 3,211,21 1,08  1,08
III.A2,59  2,651,18 12,24 1
III.B2,77  2,921,08 12,77 1,08
IV.A2,87  2,81,27 1,472,87 1,33
V.A   2,5311,591,13  1,18
V.B   3,881,632,732,084 1,93
VI.A   3,551,361,911,7  1,77
VII.A  2,832,831,282,671,63  1,17
VIII.A  2,83,351,351,51,45  1
IX.A   2,631 1,47 2,06 

Prospech žiakov

RočníkPočetProspeliNeprospeliNehodnoteníBudú opakovať ročníkKonali opravnú skúšku
1.13130000
2.29213530
3.34310300
4.18141311
5.39267675
6.27184541
7.21153334
8.25155530
9.23151703
SPOLU22916824372114

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A13113887,54113887,5400,00
II.A293939164,133772157,171676,96
III.A181958115,181910112,35482,82
III.B151815143,881777140,94382,94
IV.A181685118,231555109,551308,68
V.A20137881,06137881,0600,00
V.B193206207,242946190,5426016,70
VI.A272795127,052676121,641195,41
VII.A211900105,56170894,8919210,67
VIII.A252599129,952442122,101577,85
IX.A231879117,441878117,3810,06

Výsledky externých meraní

 NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Úspešnosť v rámci SR
T9 2015/2016   
 Monitor SJL1852,262,6
 Monitor MAT1841,952,8
 2014/2015   
 Monitor SJL2449,8362,58
 Monitor MAT2442,552,68
 2016/2017   
 Monitor SJL1140,461,2
 Monitor MAT1141,456,4
 2017/2018   
 Monitor SJL1745,963,0
 Monitor MAT1730,655,9
 2018/2019   
 Monitor SJL1546,262,3
 Monitor MAT1548,063,1
     
T52015/2016   
 Monitor SJL2453,6166,62
 Monitor MAT2452,2261,99
 2016/2017   
 Monitor SJL2447,163,1
 Monitor MAT2445,162,3
 2017/2018   
 Monitor SJL2837,362,8
 Monitor MAT2844,264,7
 2018/2019   
 Monitor SJL2932,258,4
 Monitor MAT2934,559,3

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

V školskom roku 2018/2019 škola postupovala podľa schváleného Školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) ISCED ISCED 2 v 9. ročníku. Podľa inovovaného Školského vzdelávacieho programu (iŠkVP) sa vzdelávali žiaci 1. - 4. ročníka a 5. - 8. ročníka školy. Rozdelenie vyučovacích hodín a predmetov je v rámcovom učebnom pláne školy (RUP) uvedenom v tabuľke. Diponibilné (voliteľné) hodiny boli využité vo vyučovacích predmetoch ŠVP na rozšírenie a prehĺbenie obsahu učiva. Posilnené sú predovšetkým slovenský jazyk (z dôvodu silného maďarského domáceho prostredia žiakov) a matematika. V rámci inovovaného ŠkVP bol v 5. ročníku zavedený predmet finančná gramotnosť s hodinovou dotáciou 1 hod./týždeň.

Tabuľka č. 1: ŠkVP platný pre 9. ročník v školskom roku 2018/2019 (pre ostatné ročníky neplatí)

Tabuľka č. 2: Inovovaný ŠkVP pre 1. - 4 a 5. - 8. ročník v školskom roku 2018/2019 (neplatí pre 9. ročník)

Vzdelávacia oblasťVyučovací predmetiŠVP - I.iŠkVPiŠVP - II. iŠkVP ŠVP - I. ŠkVPŠVP - II. ŠkVP
RUP pre iŠVP/iŠkVP     RUP pre ŠVP/ŠkVP    
Jazyk a komunikáciaSlovenský jazyk a literatúra31362425*Slovenský jazyk a literatúra26332325
 Anglický jazyk661515*Anglický jazyk661516
 Ruský jazyk/voliteľný--06*II. cudzí jazyk NEJ--44
           
Matematika a prácaMatematika16192124*Matematika14181925
s informáciamiInformatika2244*Informatika--25
 Finančná gramotnosť--01*Informatická výchova33--
           
Človek a prírodaPrvouka33-------
 Prírodoveda33-------
 Fyzika--66*Fyzika--57
 Chémia--55*Chémia--45
 Biológia--78*Biológia--59
           
Človek a spoločnosťVlastiveda33--Vlastiveda35--
 Dejepis--68*Dejepis--79
 Geografia--67*Geografia--510
 Občianska náuka--44*Občianska náuka--45
      Prírodoveda36--
           
Človek a hodnotyETV / NBV4455*ETV / NBV4444,5
           
Človek a svet pácePracovné vyučovanie22--Pracovné vyučovanie11--
 Technika--55*Technika--11
      Svet Práce--11
           
Umenie a kultúraVýtvarná výchova6655*Výtvarná výchova4634
 Hudobná výchova4444*Hudobná výchova4433
      Výchova umením--11,5
           
Zdravie a pohybTelesná a športová výchova881010*Telesná výchova881010
           
      Tvorivé písanie-+1--
      Dramatická výchova-+1--
      Tvorba životného prostredia---+1
           
Základ 8888127127 7676116116
Disponibilné hodiny 881919 20203030
Spolu 9696146146 9696146146

Tabuľka č.1

RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN -  školský rok 2018/2019 platný pre 9. ročník Základnej školy, Školská ulica 301/16, Turňa nad Bodvou

Vzdelávacia

oblasť

Vyučovací

predmet

ŠVP

1.

2.

3.

4.

ŠkVP

ŠVP

5.

6.

7.

8.

9.*

ŠkVP

 

Jazyk a

komunikácia

Slovenský jazyk

a literatúra

26

8

6+3

6+2

6+2

33

23

5

4+1

4+1

5

5

25

1. cudzí jazyk

6

-

-

3

3

6

15

3

3

3

3

3+1

16

2. cudzí jazyk

-

-

-

-

-

-

4

-

1

1

1

1

4

 

Príroda a

spoločnosť

Prírodoveda

3

+1

1

1+1

1+1

6

-

-

-

-

-

-

-

Vlastiveda

3

-

1

1+1

1+1

5

-

-

-

-

-

-

-

Fyzika

-

-

-

-

-

-

5

-

1

1+1

2

1+1

7

Chémia

-

-

-

-

-

-

4

-

0,5+0,5

0,5+0,5

1

2

5

Biológia

-

-

-

-

-

-

5

1+1

1+1

1+1

1+1

1

9

Človek a hodnoty

Etická/náboženská výchova

4

1

1

1

1

4

4

1

1

1

0,5+0,5

0,5

4,5

Človek a

spoločnosť

Dejepis

-

-

-

-

-

-

7*

1

1+1

1

1+1

2+1

9

Geografia

-

-

-

-

-

-

5

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

10

Občianska náuka

-

-

-

-

-

-

4

1

1

1

0,5+0,5

0,5+0,5

5

Matematika a

práca s informáciami

Matematika

14

4+1

4+1

3+1

3+1

18

19

3,5+1,5

4+1

3,5+1,5

4+1

4+1

25

Informatická výchova

3

-

1

1

1

3

-

-

-

-

-

-

-

Informatika

-

-

-

-

-

-

2

0,5+0,5

0,5+0,5

0,5+0,5

0,5+0,5

+1

5

 

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

1

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Svet práce

-

-

-

-

-

-

1

-

-

0,5

0,5

-

1

Technika

-

-

-

-

-

-

1

-

-

0,5

0,5

-

1

 

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

4

1+1

1+1

1

1

6

3

1+1

1

1

-

-

4

Hudobná výchova

4

1

1

1

1

4

3

1

1

1

-

-

3

Výchova umením

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

0,5+0,5

0,5

1,5

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

8

2

2

2

2

8

10

2

2

2

2

2

10

Voliteľné – disponibilné hodiny

Tvorivé písanie

-

+1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Dramatická výchova

-

+1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Tvorba životného prostredia

-

-

-

-

-

-

-

+1

-

-

-

-

+1

Povinné hodiny - základ

 

76

17

18

20

21

76

116

21

23

23,5

24

25,5

115

Voliteľné – disponibilné hodiny

 

20

5

5

5

5

20

30

6

6

6,5

6

5,5

31

Spolu

 

96

22

23

25

26

96

146

27

29

30

30

30

146

Poznámka: v školskom roku 2018/2019  PLATÍ !!! iba stĺpec označený *

Zmena ŠkVP oproti predchádzajúcemu šk. roku

POZNÁMKY

 1. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov prvého a druhého ročníka nesmie byť vyšší ako 23, pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka nesmie byť vyšší ako 26.

2. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka.

3. Prvý cudzí jazyk/anglický jazyk ako povinný vyučovací predmet sa budú žiaci učiť nasledovne:

- žiaci, ktorí si vybrali v predchádzajúcich ročníkoch prvý cudzí jazyk iný ako anglický jazyk, môžu pokračovať vo vzdelávaní vo vybranom cudzom jazyku,

- pre ostatných žiakov je prvý cudzí jazyk anglický jazyk.

4. Školy s vyučovaním jazyka národnostných menšín využijú na vyučovanie tohto jazyka voliteľné hodiny.

5. Trieda sa môže deliť v každom predmete na skupiny podľa podmienok školy. Delenie sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.

6. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môže zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania, napr. vyučovacie bloky.

7. Športové triedy majú zvýšený celkový počet hodín o 12 na predmet športová príprava.

8. Podľa § 19 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže škola poskytovať vzdelávanie v rámci primárneho vzdelávania aj v nultom ročníku. Celkový týždenný počet vyučovacích hodín v nultom ročníku je 22. Učebný plán a učebné osnovy pre nultý ročník vypracuje škola podľa potrieb a rozvojových možností konkrétnej skupiny žiakov, vychádzajúc zo štátnych vzdelávacích programov pre predprimárne a pre primárne vzdelávanie (ISCED 0 a ISCED 1).

9. Voliteľné hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Časť z nich môže ponechať ako voliteľné hodiny, v ktorých si žiak alebo jeho zákonný zástupca vyberie predmety z ponuky školy. Voliteľné hodiny je možné využiť na:

a. Vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu.

b. Vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane predmetov vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných programov zavedených do vyučovacej praxe.

c. Vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho predmetu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nemôžu napredovať v rámci bežných vyučovacích hodín a ktorí postupujú podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov.

d. Špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 20. mája 2011 pod číslom 2011-7881/18674:1-921 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou od 1. septembra 2011.

DODATOK č. 1

účinný od 1.9.2017 (MŠVVaŠ SR dňa 11.05.2017 pod číslom 2017-7449/20193:2-10A0 s účinnosťou od 1.9.2017, s platnosťou v 9. Ročníku v šk. roku 2017/2018 a 2018/2019)

1.      RUP pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským sa v časti Počet hodín za 5. -9. Ročník ZŠ vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť vo vyučovacom predmete dejepis sa text:

„Človek a spoločnosť Dejepis 6“ nahrádza slovami „Človek a spoločnosť Dejepis 7“.

2.      V RUP v časti Počet hodín za 5. -9. Ročník ZŠ, časť Voloteľné hodiny sa „číslo 31“ nahrádza „číslom 30“.

 

 

Tabuľka č. 2

RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN - INOVOVANÝ

školský rok 2018/2019 platný pre 1.-4. a 5.-8. ročník Základnej školy, Školská ulica 301/16, Turňa nad Bodvou

 

Vzdelávacia

oblasť

Vyučovací

predmet

ŠVP

1.

2.

3.

4.

ŠkVP

ŠVP

5.

6.

7.

8.

9.*

ŠkVP

 

Jazyk a

komunikácia

Slovenský jazyk

a literatúra

31

9+1

8+2

7+1

7+1

36

24

5

5

4+1

5

5

25*

Anglický jazyk

6

-

-

3

3

6

15

3

3

3

3

3

15*

Ruský jazyk (voliteľný)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+2

+2

+2

6*

 

Matematika a práca

s informáciami

Matematika

16

4+1

4+1

4+1

4

19

21

4+1

4+1

4+1

4+1

5

24*

Informatika

2

-

-

1

1

2

4

1

1

1

1

-

4*

Finančná gramotnosť

-

-

-

-

-

-

-

+1

-

-

-

-

1*

Človek a

príroda

Prvouka

3

1

2

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

Prírodoveda

3

-

-

1

2

3

-

-

-

-

-

-

-

Fyzika

-

-

-

-

-

-

6

-

2

1

2

1

6*

Chémia

-

-

-

-

-

-

5

-

-

2

2

1

5*

Biológia

-

-

-

-

-

-

7

2

1+1

2

1

1

8*

Človek a spoločnosť

Vlastiveda

3

-

-

1

2

3

-

-

-

-

-

-

-

Dejepis

-

-

-

-

-

-

6

1+1

1+1

1

1

2

8*

Geografia

-

-

-

-

-

-

6

2

1+1

1

1

1

7*

Občianska náuka

-

-

-

-

-

-

4

-

1

1

1

1

4*

Človek a hodnoty

Etická /náboženská výchova

4

1

1

1

1

4

5

1

1

1

1

1

5*

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

2

-

-

1

1

2

-

-

-

-

-

-

-

Technika

-

-

-

-

-

-

5

1

1

1

1

1

5*

 

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

6

2

2

1

1

6

5

1

1

1

1

1

5*

Hudobná výchova

4

1

1

1

1

4

4

1

1

1

1

-

4*

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

8

2

2

2

2

8

10

2

2

2

2

2

10*

Povinné hodiny - základ

 

88

20

20

23

25

88

127

24

25

26

27

25

127

Voliteľné – disponibilné hodiny

 

8

2

3

2

1

8

19

3

4

4

3

5/-3**

19

Spolu

 

96

22

23

25

26

96

146

27

29

30

30

30

146

 

 

 

 

 

 

Poznámky

1. Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z. z. podľa podmienok školy. Vo vyučovacích predmetoch vzdelávacej oblasti Človek a príroda sa rozdelenie žiakov odporúča pri tých témach, kde sa vyžaduje nadobúdanie a overovanie praktických zručností žiakov.

2. Vo vyučovacom predmete technika riaditeľ školy zohľadní personálno-odborné a materiálno-technické podmienky školy tak, aby v každom ročníku boli zastúpené témy tematických celkov Technika a Ekonomika domácnosti.

3. Voliteľné (disponibilné) hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Voliteľné (disponibilné) hodiny je možné využiť na:

a. vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu;

b. vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane predmetov vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných programov zavedených do vyučovacej praxe;

c. vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho predmetu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nemôžu napredovať v rámci bežných vyučovacích hodín a ktorí postupujú podľa individuálnych vzdelávacích programov;

d. špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

4. Ak má škola vhodné podmienky na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova, využije voliteľné (disponibilné) hodiny v primárnom vzdelávaní na posilnenie uvedeného predmetu.

5. Škola je povinná z rámca voliteľných hodín ponúknuť žiakom 7. – 9. ročníka ako druhý cudzí jazyk jeden z jazykov: francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk podľa možností školy a záujmu žiakov, a to najmenej 2 vyučovacie hodiny týždenne.

6. Škola môže poskytovať vzdelávanie v rámci primárneho vzdelávania aj v nultom ročníku. Celkový týždenný počet vyučovacích hodín v nultom ročníku je 22 hodín. Učebný plán a učebné osnovy pre nultý ročník vypracuje škola podľa potrieb a rozvojových možností konkrétnej skupiny žiakov, vychádzajúc zo štátnych vzdelávacích programov pre predprimárne vzdelávanie a primárne vzdelávanie.

7. Škola môže pri tvorbe školského vzdelávacieho programu rozdeliť hodinové dotácie a vzdelávacie štandardy na celý stupeň vzdelávania pri zachovaní postupnosti jednotlivých vzdelávacích štandardov a celkového počtu vyučovacích hodín jednotlivých vyučovacích predmetov za predpokladu, že zachová ich vnútornú logickú štruktúru a zásadu veku primeranosti.

8. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola v prípade zistených odlišností zohľadní žiakovi ich kompenzáciu spravidla v priebehu jedného školského roku.

9. Športové triedy majú navýšenú hodinovú dotáciu vo všetkých ročníkoch o 3 hodiny na predmet športová príprava.

10. Škola môže po prerokovaní v rade školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť vyšší celkový počet hodín, najviac však na 108 hodín na 1. stupni a na 161 hodín na 2. stupni. Ak sa škola rozhodne zvýšiť počet hodín, tieto sú financované z vlastných zdrojov.

11. Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s uplatnením špecifík podľa bodu 7.1. Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením.

 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5130/1760:1-10A0 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 2015.

Nepovinné predmety

Nepovinné predmety v školskom roku 2018/2019 neboli zaradené do ŠkVP.

Rozširujúce hodiny

Disponibilné hodiny sú použité vzhľadom k požiadavkám žiakov a umiestneniu školy v dvojjazyčnom prostredí. Vo väčšine rodín našich žiakov prebieha komunikácia v domácom prostredí výlučne v maďarskom jazyku. Prejavuje sa to v slabej slovnej zásobe žiakov, výrazne zníženou schopnosťou komunikavať v slovenkom jazyku a slabej úrovni čitateľskej a finančnej gramotnosti žiakov. Preto sa snažíme použitím disponibilných (voliteľných) hodín posilniť predmety ako slovenský jazyk a literatúra, matematika, vlastiveda, dejepis, geografia a fyzika.

Vzdelávacia oblasťVyučovací predmet1. roč. iŠkVP2. roč. iŠkVP3. roč.iŠkVP4. roč. iŠkVP5. roč. iŠkVP6. roč. iŠkVP7. roč.iŠkVP8. roč. iŠkVP9. roč. ŠkVP
Jazyk a komunikáciaSlovenský jazyk a literatúra+1+2+1+1--+1--
 Anglický jazyk--------+1
 Ruský jazyk------+2+2-
 NEJ - 2. cudzí jazyk---------
           
MAT a práca s informáciamiMatematika+1+1+1-+1+1+1+1+1
 Informatika--------+1
 Finančná gramotnosť----+1----
 Informatická výchova/ŠkVP---------
           
Človek a prírodaPrvouka---------
 Prírodoveda---------
 Fyzika---------
 Chémia---------
 Biológia-----+1---
Príroda a spoločnosť/ŠkVPVlastiveda---------
           
Človek a spoločnosťDejepis----+1+1--+1
 Geografia-----+1--+1
 Občianska náuka--------+0,5
Človek a hodnotyEtická/náboženská výchova---------
           
Umenie a kultúra/ŠkVPVýchova umením---------
           
SPOLU +2+3+2+1+3+4+4+3+5,5

Štruktúra tried

Vysvetlivky:

ŠVVP - špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby

ZZ - zdravotné znevýhodnenie

SZP - sociálne znevýhodnené prostredie

 Počet triedPočet žiakovPočet žiakov ŠVVPZ toho žiakov ZZZ tozo žiakov SZP
Nultého ročníka00000
Prvého ročníka114303
Druhého ročníka13012111
Tretieho ročníka235918
Štvrtého ročníka117000
Piateho ročníka242852
Šiesteho ročníka130862
Siedmeho ročníka120532
ôsmeho ročníka126321
Deviateho ročníka122220
Špeciálnych tried00000
Pre nadaných00000
Špecializovaná trieda00000
Spolu11236502129

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Odborní zamestnanciPočet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.
TPP1304100 %
DPP510100%
Znížený úväzok0000
ZPS0z riadku 2: 1*0100%
Na dohodu0000
SPOLU1814-

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov01818
vychovávateľov022
asistentov učiteľa033
    
spolu31821
    
odborný zamestnanec011

Predmety vyučované nekvalifikovane

PredmetI. stupeň kval/nekval% kvalifikovaných hodín II. stupeň kval/nekval% kvalifikovaných hodín
SJL26 / 1072 %30 / 0100 %
ANJ3 / 633 % 25 / 0100 %
RUJ--6 / 0100 %
NEJ--0 / 1 0 %
MAT14 / 548 %35 / 0100 %
FIG--2 / 0100 %
INF3 / 0100 %6 / 0 100 %
PVO3 / 0 100 % --
PDA3 / 0100 %--
FYZ--0 / 70 %
CHE--5 / 0 100 %
BIO..2 / 820 %
VLA3 / 0100 %- -
DEJ--12 / 0100 %
GEG--11 / 0100 %
OBN--3 / 0100 %
ETV/NBV7 / 0100 %6 / 0 100 %
HUV4 / 0100 %4 / 180 %
VYV5 / 183 %0 / 30 %
TSV6 / 275 %0 / 80 %
PCV0 / 30 %--
THD--7 / 0100 %
SPOLU77/ 2776 %154/2885 %

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška11
2.kvalifikačná skúška00
štúdium školského manažmentu10
špecializačné inovačné štúdium10
špecializačné kvalifikačné00
postgraduálne00
doplňujúce pedagogické10
vysokoškolské pedagogické11
vysokoškolské nepedagogické00

1.     Formálne a neformálne vzdelávacie aktivity členov

Pedagogický zamestnanec

Názov vzdelávacej aktivity

Typ vzdelávania

Počet získaných kreditov

Termín absolvovania/ukončenia

Mgr. Monika Tóthová

Postavenie metodických orgánov v procese zvyšovania úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu

Metodický seminár - MPC

0

25.10.2018

Mgr.art. Alžbeta Hrušovská

Čitateľská gramotnosť

Seminár s p. Hujdičom

0

august 2018

RNDr. Andrea Miháliková

Expedícia FENOMÉNY SVETA

prezentácia výukového projektu

0

18. 10. 2018

Mgr. Andrea Deáková

Obnova a zdokonaľovanie profesijných kompetencií na výkon riadiacich činností vedúcich PZ

Funkčné inovačné

0

13.12.2018

Inštruktáž k identifikácii prvkov segregácie v prostredí ZŠ

 

Projekt ŠOV

0

16.2.2019

Mgr. Oľga Ondová

Riadenie školy a školského zariadenia

Funkčné

0

25.2.2019

Mgr. Mária Halagová

Inovatívne metódy na hodine dejepisu

prvá atestácia

0

24.01.2019

Praktické využitie grafických editorov

aktualizačné

15

05.04.2019

Rozvoj digitálnej gramotnosti

aktualizačné

15

06.04.2019

 

Myšlienkové mapy v edukácii

aktualizačné

15

18.04.2019

Mgr. Zuzana Krompaská

Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov

aktualizačné

15

07. 04 2019

Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT

aktualizačné

15

18. 04. 2019

Inštruktáž k identifikácii prvkov segregácie v prostredí ZŠ

Projekt ŠOV

0

16. 02. 2019

 

 

 

Mgr. Gabriela Filakovská

Inštruktáž k identifikácii prvkov segregácie v prostredí ZŠ

Projekt ŠOV

0

16. 02. 2019

 

 

 

Bc. Tímena Polyáková

Inštruktáž k identifikácii prvkov segregácie v prostredí ZŠ

Projekt ŠOV

0

16. 02. 2019

 

 

 

Mgr. Valéria Verešová

Inštruktáž k identifikácii prvkov segregácie v prostredí ZŠ

Projekt ŠOV

0

16. 02. 2019

 

 

 

Všetci PZ

Tréning zvládania agresívnych žiakov

aktualizačné

0

7. 5. 2019

Učitelia I. a II. stupeň (MAT, SJL, PVO)

Interaktivita TAKTIK

aktualizačné

0

04.12.2018

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

1.     Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

 

Názov súťaže

Počet zapojených žiakov na škole

Účasť na okresnom/obvodovom kole (mená žiakov)

Umiestnenie

(meno žiakov a umiestnenie)

Účasť na krajskom kole (mená žiakov)

Umiestnenie

(meno žiakov a umiestnenie)

Šaliansky Maťko

5 na I. stupni

05.02.2019

Martina Hudáková IV.A

Chiara Danková

III.A

 

4.miesto

 

účasť

-

-

4 žiaci z II. st.

Kónya Ferdinand VI.A

účasť

-

-

Hviezdoslavov

Kubín

6 na I. stupni

28.03.2019

Martina Hudáková IV.A

Lucia Zvirinská II.A

 

3. miesto

 

účasť

-

-

18 žiakov na II. stupni

26.03.2019

Csilla Uvegesová IX.A

Kristián Kránitz IX.A

Kiara Molnárová VA

Zoé Hutkayová VA

 

1.miesto

 

4 miesto

 

účasť

účasť

25.4.2019

Csilla Uvegesová IX.A

 

2. miesto

Pytagoriáda

5 na I. stupni

26.03.2019

Noémi Gaspárová

III.A

 

účasť

-

-

47 na II. stupni

27.03.2019

Patrik Gašpár VI.A

Hajnalka Vitézová VII.A

 

účasť

účasť

-

-

Matematický Klokan

35 na I. stupni

Dávid KoziarszkýI.A

Jozef  Lindner I.A

Rastislav Kundrát I.A

100% úspešnosť

100% úspešnosť

  93% úspešnosť

-

-

25 na II. stupni

Adam Hegedus V.A

Úspešný riešiteľ

-

-

Geografická olympiáda

9 na II. stupni

07.02.2019

Patrik Gašpár VI.A

 

Zoe Hutkayová V.A

Csilla Űvegesová IXA

 

úspešný  riešiteľ – 4. Miesto

účasť.

Úspešný riešiteľ – 9. Miesto

-

-

Olympiáda zo slovenského jazyka

9 žiakov

z 8. A 9. Ročníka

-

-

-

-

Olympiáda z anglického jazyka

14 žiakov

z 9. Ročníka

-

-

-

-

BOTANIKIÁDA

1 žiačka II. stupňa

22.5.2019

Zoe Hutkayová V.A

 

účasť reg.kolo

-

-

Súťaž družstiev mladých zdravotníkov

5 žiakov z I. stupňa

10.5.2019

Kónya J.Ch. IIIB

Kónyova L. IIIB

Čemerová V. IIIB

Péčiová F. IIIB

Cifra M. III.A

 

4.miesto

-

-

BOCIAN

6 žiakov z III.A

Asztalos, Danková, Horváthová, Gašpárová, Szlifková, Bartošová

účasť

-

-

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

1.     Školské aktivity/činnosti za jednotlivé oblasti samostatne

 

Žiacky parlament/ľudské práva/ Mgr. Tamásová, Mgr. art. Hrušovská

Názov aktivity

Termín

Trieda/počet zapojených žiakov

Stručný popis aktivity

Školského parlamentu

Október  2018

Pre žiakov II. stupňa

 

Zahájenie činnosti

Realizované Mgr.Tamasová Sabina

„Spoločne to dokážeme“

September 2018

III.B

Svojpomocná stavba paletového gauča. Aktivita zameraná na rozvoj spolupráce a teambuildingu v III.B.

Návšteva EP v Štrasburgu

Apríl 2019

VIII.A/IX.A – 2 žiačky

V apríli 2019 navštívili dve žiačky II. stupňa Európsky parlament v Štrasburgu na pozvanie pani poslankyne Žitňanskej.

Projekcia filmu „Pán múch“

Máj 2091

III.B/IV.A – 20 žiakov

Projekcia filmu s následným rozborom konceptov správania v skupine.

Projekcia filmu „Chlapec v pruhovanom pyžame“

Marec 2019

III.B/IV.A – 20 žiakov

Projekcia filmu „Chlapec v pruhovanom pyžame“ spojená s čítaním úryvkov z knihy pre I. stupeň (3. A 4. Ročník) pri príležitosti výročia holokaustu v marci 2019.

Týždeň boja proti drogám

19. – 23. November

členovia Žiackeho školského parlamentu (12 žiakov) + žiaci II. stupňa

Počas týždňa boja proti drogám sa uskutočnila výtvarná súťaž, kde žiaci mohli prispieť svojimi kresbami a tak získať atraktívne ceny. Okrem výtvarnej súťaže sa v spolupráci s koordinátorom prevencie a soc. Pedagogičky uskutočnili besedy so žiakmi II. stupňa na tému Drogy v našom živote.

Svetový deň boja proti HIV/AIDS

30. novembra 2019

členovia Žiackeho školského parlamentu (12 žiakov) + žiaci II. stupňa

Kampaň červené stužky bola zameraná na boj proti HIV/AIDS. Projekt pozostával z viacerých častí. Vyrábali sa červené stužky, ktoré sa rozdávali na škole. Uskutočnila sa rozhlasová relácia na tému HIV/AIDS. Vyrobila sa „živá červená stužka“ z balónov.

 

Čitateľská gramotnosť/ Mgr.  Spišáková Timková + Mgr. art. Hrušovská

Názov aktivity

Termín

Trieda/počet zapojených žiakov

Stručný popis aktivity

Čitateľský superman

Počas celého roka

Aktivita pre záujemcov z celej školy

Počas celého roka boli na chodbách I. a II. stupňa prítomné dva plagáty – Čitateľský superman: Čo čítajú a čo odporúčajú čítať vaši učitelia.

Čítanie v knižnici

Február 2019

III.B

Výučba hodiny čítania v školskej knižnici.

Návšteva kníhkupectva

Apríl a jún 2019

III.B

Žiaci III.B navštívili kníhkupectvo Panta Rhei v Košiciach, kde si za ušetrené peniaze mohli vybrať vlastnú knihu.

20-minútové čítanie

Počas celého roka

III.B

Žiaci na pokračovanie čítali svoje obľúbené knihy a potom mali šancu sa o nich rozprávať

Novembrový čitateľský maratón

November 2018

V.A

Čítanie príbehov listového tajomstva

Predvianočné podvečerné čítanie

19.12.2018

Žiaci II.stupňa / 11

Čítanie vianočných príbehov

Listové tajomstvo

Január 2019

Žiaci VIII.A a IX.A

Čítanie textu B.Ferera zamerané na budovanie dobrých medziľudských vzťahov

Valentínske čítanie

13.2.2019

Žiaci IX.A

Čítanie textu o sv. Valentínovi zamerané na čitateľskú gramotnosť

Moja najobľúbenejšia kniha

Marec 2019

Žiaci II. stupňa / 10

Literárno- výtvarná súťaž

Dotazník odporúčajúci žiakom obľúbenú knihu so stručným popisom knihy

Veľkí -  malým

12.4.2019

Žiaci IX.A a IV.A

Čítanie úspešných textov starších žiakov mladším

Literárna kaviareň

Od marca 2019

Žiaci I. a II. stupňa / 15

Príprava na HK,

Návšteva školskej knižnici, oboznámenie sa s jej knižným inventárom,

predstavenie autorov slovenskej a svetovej literatúry žiakom formou dramatizácie ich textov

Knihožrút

Celý školský rok

Žiaci II. stupňa / 3

Žiaci , ktorí boli počas celého školského roka najlepšími čitateľmi, boli na slávnostnom ukončení školského roka odmenení.

 

Mediálna výchova/ Mgr. Halagová + MZ

Názov aktivity

Termín

Trieda/počet zapojených žiakov

Stručný popis aktivity

Rozhlasové relácie

sept. 2018- jún2019

žiaci mediálneho krúžku

pri významných výročiach, prevencii nežiaducich patologických javov na škole

Deň jazykov

26.09.2019

mediálny žiakov

fotografovanie, spracovanie videa

Jesenná vychádzka

október

mediálny krúžok

žiacky parlament

fotografovanie jesennej prírody, zbieranie jesenných plodov, výstava amatérskej fotografie

100 rokov republiky

25.10.2019

VIII.A  a IX.A

vedomostný kvíz pri príležitosti vzniku ČSR – Ahoj republika

Škola žije Vianocami

december

mediálny krúžok

II. stupeň

Workshop  - fotenie, video,

rozhlasové relácie,

Dobre vedieť – Vianočný špeciál

Valentínske fotenie

február

mediálny krúžok

výstava amatérskej fotografie

Riskuj

jún

IX.A

vedomostná súťaž o Slovensku

Príprava slávnostnej rozlúčkovej akadémie

jún

IX.A

tvorba scenára, tvorba videodokrútok, príprava moderátora

 

 

Environmentálna výchova/ RNDr. Miháliková + p. Fehérová

Názov aktivity

Termín

Trieda/počet zapojených žiakov

Stručný popis aktivity

Výstavka jesenných plodov

8.10. – 12.10.2018

1. – 4. Ročník

Výstava jesenných plodov, riešenie PL, omaľovánky, básne o ovocí a zelenine.

„Bocian 2018“

19.10.2019

ŠKD – III.A trieda

Zhotovenie a zaslanie posteru/ propagačného plagátu o výsledkoch pozorovania bociana v našej obci.

Jesenný a jarný zber papiera

23.10.2018

13.06.2019

Všetky ročníky

Zber druhotnej suroviny – papiera žiakmi školy. Množstvo vyzbieraného papiera:

Jeseň -  cca 3603 kg

Jar – cca 3254 kg

Vyhodnotenie ekovýchovného projektu „Bocian 2018“ v Rožňave

27.11.2018

6. žiakov III.A

Žiaci boli ocenení za 3. Miesto, ktoré získali v hlasovaní o najkrajší poster. Za jednu z troch najlepších výtvarných prác bola ocenená Rebeka Bartošová z 5.B. triedy.

EKO nástenka

chodba ŠKD

16.03.2019

ŠKD

Nástenka upozorňuje na nový ročník ekovýchovného projektu „Bocian 2019“ a sledovanie bocianích hniezd.

Zapojenie sa do nového ročníka „Bocian 2019“

26.04.2019

Žiaci  roč. 1. – 4.

Začiatok pozorovania bocianích hniezd.

Deň Zeme – aktivity.

16.05.2019

Ročníky 1. – 4.

Aktivity pripravila ŠOP – Slovenský Kras z Brzotína. Žiaci mali možnosť pozorovať pod mikroskopom rôzne druhy vtáčích pierok, prezreli si pojazdnú učebňu, vyskúšali si kŕmenie malých bocianikov, lovenie rybiek, triedenie odpadu, chodenie na chodúľoch, pozorovanie okolia ďalekohľadom, vypĺňali úlohy v PL.

Anketa o bocianovi

v priebehu mesiaca máj

19 žiakov

Vypĺňanie anketových lístkov v spolupráci s rodinnými príslušníkmi a obyvateľmi obce. Otázkami sme zisťovali čo vedia obyvatelia obce o bocianovi a či ho v obci registrujú.

Astroshow

26.03.2019

ročníky 1. – 4.

V pojazdnej hvezdárni žiaci sledovali výklad a pozorovali planéty slnečnej sústavy.

Svetový deň vody

22.03.2019

Žiaci 2.A triedy

Diskusia o vode, význame vody pre život, ochrane vodných tokov, riešenie úloh v PL, kreslenie na tému voda.

Výjazdové tvorivé dielne

21.06.2019

Ročníky 1. – 4.

Aktivity pripravila Hvezdáreň Rožňava na tému Jánskych ľudových zvykov. Prezentácia o vesmíre, výroba náramkov z kože, maľovanie na textil, zhotovenie modrotlače, pokus so statickou elektrinou.

Vianočný workshop -

05.12.2018

Žiaci II. Stupňa

Blokové vyučovanie

Výroba vianočných dekorácií a darčekov z odpadového  a prírodného materiálu.

Triedy  sa premenili na pracovné dielne, v ktorých žiaci so svojimi triednymi učiteľkami vyrábali vianočné dekorácie a darčeky pre najbližších. Workshop mal veľký úspech a opäť ho chceme zopakovať aj v ďalších rokoch. Dôraz budeme dávať na využívanie už použitého materiálu a recykláciu, ale hlavne sa zameriame na neprodukovanie odpadu pri výrobe dekorácií a darčekov.

Kyslé dažde

Február 2018

CHE, GEO,BIO, FYZ

Zakomponovaná téma na hodinách: Vznik kyslého dažďa – znečisťovanie ovzdušia plynmi, ktoré vznikajú najmä pri spaľovaní látok. Zrážky: dážď, sneh – obsah škodlivých látok v nich, pre život na Zemi. Znečisťovanie pôdy a vody v riekach a v jazerách kyslým dažďom – hynutie stromov, vodných rastlín a živočíchov. Poškodzovanie budov a strojov. Opatrenia: obmedzenie znečisťovania ovzdušia získaním energie z elektrární na tuhé palivo, získanie energie z obnoviteľných zdrojov (voda, vietor, slnečná energia), šetrenie energiou, recyklovanie materiálov. Význam medzinárodnej spolupráce pri ochrane životného prostredia.

Svetový deň vody

22.03.2019

Žiaci II. Stupňa

Modrý deň – triedy súťažili, ktorá má najviac žiakov oblečených v modrých tričkách

Premietanie filmov – význam vody v prírode

 Rozhlasová relácia, kvízy,  riešenie slovných úloh  s tematikou šetrenia spotreby vody (MAT),  výtvarné práce

Svetový meteorologický deň

23.03.2019

CHE, GEO,BIO, FYZ, FIG, MAT, ETV

Zakomponované témy vo vyučovaní: Znečisťovanie ovzdušia. Základné zložky životného prostredia – ovzdušie, voda, pôda. Význam ovzdušia pre živé organizmy. Znečisťovanie ovzdušia činnosťou človeka (priemysel, doprava, domácnosť). Negatívny vplyv znečisteného ovzdušia na životné prostredie a zdravie ľudí. Ochrana ovzdušia pred znečisťovaním

Deň Zeme

22.04.2019

Žiaci II. stupňa

EKO dni pre II. Stupeň  -  Výsadba trvaliek a letničiek. Všetkým  žiakom, ktorí sa zapojili do práce pri výsadbe rastlín sa nápad zapáčil a navrhujú, aby  sa  skrášľovanie areálu stalo tradíciou.

Kvízy, riešenie matematických úloh a rébusov, výtvarné práce – realizované v náhradnom termíne

Závislosť  života na Zemi od pôdy

Máj 2019

Žiaci II. stupňa

CHE, FYZ, MAT, GEO,BIO, ETV

Do vyučovacieho procesu boli zakomponované témy: Erózia pôdy. Činnosť pôdnych baktérií, húb a bezstavovcov – rozklad organického odpadu, prevzdušňovanie pôdy. Pôda – obnoviteľný prírodný zdroj za predpokladu starostlivosti o ňu. Ochrana pôdy. Úloha rastlín v ochrane pôdy pred zvetrávaním. Pôda nechránená rastlinným porastom – ničivá činnosť vetra a vody, odnášanie čiastočiek pôdy.

Svetový deň životného prostredia

05.06.2019

Žiaci II. stupňa

CHE, FYZ, MAT, GEO,BIO, ETV

Tohtoročná téma  BOJUJME PROTI ZNEČISTENIU OVZDUŠIA – výzva na boj proti jednej z najväčších environmentálnych hrozieb našej doby – Premietanie festivalových filmov (EkotopFilm) žiakom II. stupňa.

 

Cudzie jazyky/multikultúrna výchova/ Mgr. Krompaská

Názov aktivity

Termín

Trieda/počet zapojených žiakov

Stručný popis aktivity

Európsky deň jazykov

26.09.2018

4. – 9. Ročník

Výtvarné, hudobné, tanečné , náučné aktivity v rôznych jazykoch na podporu mnohokultúrnosti + výstava Európske tradície

Výstavka kníh

November/december 2018

3. – 9. Ročník

Výstavka anglických a ruských kníh spojená s predajom

Divadelné predstavenia

14.02.201915.02.2019

 

5. – 9. Ročník

2 divadelné predstavenia v slovensko – anglickom jazyku/ Historická radnica Košice

5. – 6. Roč. A Bald Rabbit in Africa

7. – 9. Roč, The Onlines

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu, osobnostný a sociálny rozvoj/ Mgr. Petrášová + Mgr. art. Hrušovská

Názov aktivity

Termín

Trieda/počet zapojených žiakov

Stručný popis aktivity

,,Ako upiecť pizzu“

Október 2018

III.B

Žiaci si počas akcie v októbri 2019 „Ako upiecť pizzu“ mohli v praxi vyskúšať proces pečenia pizze od prípravy cesta, pozorovania kysnutia až po samotný chutný produkt.

,,Pripravme si nedeľný obed“

November 2018

III.B

Akcia „Pripravme si nedeľný obed“ prebehla v III.B v novembri 2018. Žiaci si mali možnosť vyskúšať základné pravidlá prípravy obeda a stolovania v rodine.

„Pečenie oblátok“

December 2018

I.stupeň

O rodinných zvykoch a tradíciách sa žiaci I. stupňa učili počas predvianočnej akcie „Pečenie oblátok“, kde si mohli aj vlastnoručne pripraviť vianočné oblátky.

Projekcia filmu „Wonder – Neobyčajná tvár“

Február 2019

III.A, III.B, IV.A

Projekcia filmu „Wonder – Neobyčajná tvár o prijatí hendikepovaného dieťaťa v rodine pre 3. A 4. Ročník spojená s vypracovaním pracovných listov vo februári 2019.

Mejkap duše

September 2018

žiačky 8. Ročníka

Beseda zameraná na hľadanie povolania a rozvíjanie pravých životných hodnôt

Je to princ alebo zbojník ?

Október 2018

žiaci 9.ročníka

 

Beseda  zameraná na hľadanie dobrých vzťahov medzi chlapcami a dievčatami

Mojím povolaním je láska...

Október 2018

Žiaci 8. Ročníka

Beseda s Mgr.art. Hrušovskou A.o povolaní lásky v živote

Pre správnych chalaňov ...

November 2018

Žiaci 9.ročníka (chlapci)

Cieľom besedy je hľadanie identity chlapca, muža...

Zakliata na 100 spôsobov

Január 2019

Žiačky 7.ročníka

 

Z cyklu Čipkované otázky

Cieľ – hľadanie vlastnej identity a sebaprijatia

Farebná láska

Február 2019

 

Žiaci II. stupňa a 4.ročníka

 

výtvarná súťaž ýtvarná súťaž

Cieľom je výtvarným umením k stvárneniu ľudskej lásky

Valentínska pošta

Február 2019

Žiaci II. stupňa

Zameranie na vyjadrenie pocitov mať rád a vážiť si druhého človeka....

( realizované Školský parlament, Mgr. Tamasová

Baby, prísne tajné!

V priebehu školského roka

 

 

 

Pre žiačky II. stupňa

Rubriky pre dievčatá  - Baby, prísne tajné! (v školskom časopise Turniansky päťcenťák... mesiace X, XII, I, II, IV 2018/2019)

 Rubrika pre dievčatá – zameraná na problémy a emocionálne dozrievanie dievčat spojená so súťažou pre dievčatá ( realizované Mgr.Petrášová E.)

Čas premien

MP Education

17.04.2019

Žiačky 6. ročníka

 

Žiaci 7. a 8. ročníka

Prednášky pre dievčatá o dospievaní a o zmenách tela,

JA a moje JA II

rodina a pocity ako vychádzať s rodičmi, hľadanie slobody, pravidlá, experimenty a riskovanie, vzhľad, plachosť, zásady, priatelia a ich vplyv, riziká, sexuálne rozhodovanie, finančná zodpovednosť, environmentálná výchova

Májové lásky

Máj 2019

 

 

Pre žiakov I. a II. stupňa

Projekt s pesničkami a dramatizáciou literárneho diela Milana Rúfusa Sestrička

Cieľ – správnou interpretáciou a dramatizáciou diela pochopiť mravné a spoločenské postavenie dievčaťa a ženy

 

Zdravý životný štýl/Mgr. Spišáková Timková + Mgr. Tóthová

Názov aktivity

Termín

Trieda/počet zapojených žiakov

Stručný popis aktivity

 

Pohybom proti Alzheimeru

Fetálny alkoholový syndróm

21.09.2018

I.stupeň

 

8.a9. ročník

Prednášky, besedy a pohybové aktivity k daným témam realizované odborníkmi s RÚVZ v Košiciach

Týždeň zdravého životného štýlu

 

24. – 28.9.2018

16

Aktivity na každý deň v ŠKD

Deti v ŠKD po rozhovore o správnej životospráve riešili hádanky, osemsmerovky a doplňovačky o ovocí a zelenine. Z rôznych druhov ovocia si pripravili a konzumovali šalát, učili sa zásady správneho stolovania. Naučili sa pesničku Bolo raz jedno jabĺčko krásne a hrali hru Kompót.

Deň jabĺk

19.10.2018

ročníky 1. – 4.

 Žiaci I. stupňa si pripomenuli Deň jabĺk rôznymi aktivitami – rozhovorom o zdravej výžive, sledovaním prezentácie o rôznych spôsoboch spracovania jabĺk, maľovaním jabĺčok, zhotovovaním plagátu, riešením hádaniek, či vypracovávaním pracovných listov. Nechýbalo ani pečenie jablkového koláča a zhotovenie podobizne jablka pomocou vrchnákov z PET fliaš, či skladanie puzzlí.  Žiaci sa spoločne naučili pesničku Červené jabĺčko a na záver zaujímavého dňa absolvovali Beh za jabĺčkom. Odmenou za vytrvalostný beh bola jablková medaila a krásne voňavé jablko, na ktorom si žiaci hneď aj pochutnali.

Deň srdca

22.10.2018

ŠKD – 18

Prednáška a rozhovor o zdravom životnom štýle, chorobách a zdraví. Deti si mali možnosť odmerať krvný tlak a porovnať hodnoty s kamarátom.

Zdravé zuby

23.10.2018

ŠKD – 17

Deti viedli rozhovor o zásadách ústnej hygieny a zdravej výžive, zhotovili obrázky tváre pomocou pukancov/zuby/.

Múzeum na kolesách

18.11.2018

ročníky 1. – 4.

Členovia putovného Múzea  na kolesách zábavnou formou priblížili žiakom I. stupňa základy prvej pomoci pri rôznych nešťastných udalostiach.

Ochrana života a zdravia

november 2018

ročníky 1. – 4.

Výtvarné stvárnenie témy

Žiaci I. stupňa výtvarne spracovali tému o ochrane života a zdravia a ich práce boli vystavené na chodbe 2. Poschodia pri I.A triede.

Pohybom k zdraviu – sánkovačka

január 2019

III.A

Túto aktivitu sa podarilo zrealizovať iba žiakom III.A triedy, ktorý včas vystihli snehovú nádielku a celá trieda sa sánkovali na kopci v časti Gyur.

Najkrajší snehuliak – súťaž tried

 

30.01.2019

ročníky 1. – 4.

Žiaci súťažili  v stavaní snehuliakov. Po hodinovej usilovnej práce všetkých žiakov vyrástlo na školskom dvore 5 statných snehuliakov, ktorí čakali na ocenenie. Podarilo sa to snehuliakovi z II.A triedy, ktorý si odniesol hlavnú výhru.

Didaktické hry v prírode

 

24.5.2019

ročníky 1. – 4.

Žiaci absolvovali didaktické hry kvôli nepriaznivému počasiu v budove školy. Postupne plnili úlohy a aktivity v oblasti dopravnej, zdravotnej a športovej.

Deň mlieka v školách

25.09.2018

Žiaci II. stupňa

Propagácia pitia mlieka ochutnávkou mlieka a súťažou v pití mlieka cez slamku

Pomocou množstva aktivít si žiaci pripomenuli nutnosť piť mlieko a konzumovať mliečne výrobky. Vyrobilo sa množstvo kravičiek z papiera, ale aj z obalov z mlieka, realizovalo sa porovnanie cien mlieka a mliečnych výrobkov v rôznych obchodných reťazcoch, riešili sa kvízové otázky, sledovala sa prezentácia o mlieku, vyhotovil sa projekt  a v neposlednom rade sa žiaci spoločne naučili novú pesničku o mlieku a mliečnych výrobkoch. Všetky aktivity boli prijaté s radosťou a nadšením.

Žiaci II. stupňa sa dozvedeli podrobnosti o chemickom zložení mlieka a jeho biologickom význame pre detský a dospievajúci organizmus

Medzinárodný deň bez fajčenia

November 2018

VII.A/ 18

Tvorba propagačných plagátov zameraných na škodlivosť fajčenia

Svetový Braillov deň

Január 2019

Žiaci II. stupňa

Na hodinách SJL sa žiaci oboznámili so životom L. Brailla a históriou vzniku Braillovho písma.

Medzinárodný deň šťastia

Marec 2019

Žiaci II. stupňa

Na hodinách SJL dostali žiaci návod, kde hľadať šťastie a tvorili úvahy na tému Šťastie

Účelové cvičenie

24.05.2019

Žiaci II. stupňa

Žiaci súťažili v športových aktivitách s recyklovateľným materíálom ( hod do koša, beh okolo kužeľov, kop do brány)

 

Bezpečnosť a prevencia pre sociálno-patologickými javmi/Mgr. Petrášová + Mgr. Verešová

Názov aktivity

Termín

Trieda/počet zapojených žiakov

Stručný popis aktivity

Holokaust – varovanie minulosti

September 2018

II. stupeň

Rozhlasová relácia a aktualizácia nástenky venovaná obetiam holokaustu a zameraná proti negatívnym vplyvom neonacizmu

(Mgr. Petrášová a Mgr. Halagová)

Chlapec s vedľajšími účinkami

september 2018

Žiačky 8. A 9. Ročníka

Beseda zameraná pre dievčatá na prijatie reality a lepšie pochopenie vzťahov medzi chlapcami a dievčatami  ( Mgr. Petrášová Eva, Mgr. Veresová V.)

Dievča s vedľajšími účinkami

september 2018

Žiaci 9.ročníka

Beseda zameraná pre chlapcov na prijatie reality a lepšie pochopenie vzťahov medzi chlapcami a dievčatami (Mgr.Petrášová Eva)

Projekt: Povedzme šikanovaniu spoločné NIE

 

 

 

Október 2018

 

 

 

 

 

Celoškolská akcia –

I .a II. stupeň

 

 

 

 

 

Týždeň zameraný boju proti šikanovaniu spojený s aktivitami – s cyklom prednášok o prevencii proti šikanovaniu na škole.

( realizované Mgr. Veresová a Mgr. Petrášová)

( realizácia dotazníkov na zistenie šikany v triedach – Mgr. Tamasová a triedni učitelia – II. stupeň,  Mgr. Filakovská Gabriela- výchovný poradca)

Turniansky päťcenťák

Október 2018

Pre žiakov I. a II. stupňa

 

 

Mimoriadne vydanie školského časopisu – Turniansky päťcenťák – zamerané na boj proti šikane a kyberšikane na škole. Spojené so svedectvami a súťažou pre žiakov II. stupňa.

( koordinátor prevencie – Mgr. Petrášová Eva)

O žirafe Barborke

Október 2018

Pre žiakov I. stupňa

 

Akcia  zameraná na prevenciu boja proti šikane – pre mladších žiakov – hravá forma zameraná na prevenciu a pomoc spolužiakom v núdzi

( Mgr. Petrášová Eva – aj v rámci hodín ETV

Chudoba vo svete. Úcta k starším

Október 2018

 

Pre žiakov ZŠ  II. stupňa

Prednášky v rámci hodín NBV a ETV – realizovala: Mgr. Petrášová Eva

Spojené s rozhlasovým vysielaním – mediálneho krúžku: realizovala:Mgr. Halagová M.

Červené stužky

 

 

 

 

 

November 2018

 

Pre žiakov II. stupňa

 

 

Projekt zameraný na prevenciu a boj proti ochoreniu AIDS – spojené so zapojením sa do súťaže Červené stužky ( realizované: Mgr. Tamasová.S.)

Spojené s rozhlasovou reláciou – mediálny krúžok – Mgr. Halagová M.

A svadba nebude a basta!

November 2018

 

Pre žiačky 8. A 9. Ročníka

Beseda zameraná na medziľudské vzťahy – realizované Mgr. Veresová V. a Mgr. Petrášová Eva

Medzinárodný deň čokolády a pozitívneho myslenia      

November

2018

Pre žiakov I. a II. stupňa – celoškolská akcia

Projekt zameraný na pozitívne myslenie a hľadanie vnútorného šťastia. (realizované Mgr. Petrášová E.)

O netvorovi, ktorý stvoril netvora

November 2018

Pre žiakov 9. Ročníka

Beseda z cyklu prednášok „ Pre správnych chalaňov“

Beseda zameraná na budovanie a osobný rast chlapcov a na pozitívne vzťahy – bez závislostí. (realizované Mgr. Petrášová E.)

Šikana a drobné krádeže

18.12.2018

Žiaci 5. až 8. ročníka

Beseda pre žiakov o prevencii kriminality pod vedením preventistov PZ SR (oddelenie Turňa n/B)

Vianočné číslo časopisu Turniansky päťcenťák

December 2018

 

 

Pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ

 

 

Číslo zamerané na pomoc emocionálnych zranení – žiakov II. stupňa (realizované: Mgr. Petrášová Eva)

Virtuálny svet a závislostí

 

Január 2019

 

 

 

 

 

 

Prednáška pre žiakov 8. a 9. ročníka

 

 

 

 

Prednáška so žiakmi 8. a 9. ročníka spojená s vytvorením vlastnej nástenky na danú tému

Cyklus prednášok zameraný na boj proti internetovým závislostiam, spojený s rozhlasovou reláciou.

( realizované: Mgr. Petrášová, Mgr. Veresová, Mgr. Halagová )

Novoročné číslo časopisu  Turniansky päťcenťák

Január 2019

 

 

 

Pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ

Číslo zamerané na pomoc emocionálnych zranení – žiakov II. stupňa ( realizované: Mgr. Petrášová E.)

 

Keď je srdce v poriadku, na hlave nezáleží ...

Február 20l9

 

 

Pre žiakov 8. ročníka

 

 

 

Projekt - Číslo školského časopisu zamerané

na boj proti kyberšikane, internetové závislosti a závislosť na facebookových priateľstvách“

Projekt Facebook  v krabici alebo Facebook v srdci

Február 2019

 

 

 

Pre žiakov 7. a 8. ročníka

 

 

Cieľ projektu – pochopenie rozdielov medzi reálnymi a nereálnymi vzťahmi na sociálnych sieťach ( aj v rámci hodín ETV a NBV- realizované Petrášová

Projekt Cesta k emocionálnej zrelosti

Marec 2019

 

 

Pre žiakov II. stupňa

 

 

Projekt zameraný na rozvíjanie emocionálnej zrelosti a prevenciu voči závislostiam ( aj v rámci hodín ETV – realizované Mgr. Petrášová E.)

Miniprojekt – Šťastie je... ( Svetový deň šťastia)

20. marec 2019

 

Pre žiakov II. stupňa

 

 

Formou rozhovorov v uliciach obce –zažívanie pocitov spolupatričnosti a zdieľania sa s ľuďmi o ich osobných  pocitoch šťastia ( realizované Mgr. Petrášová E.)

Prednáška: Princeznej sa neklame

Marec 2019

 

 

Pre žiakov 7.ročníka

 

Prednáška s cieľom rozvíjať čnosti spravodlivosti a pravdy ( realizované Mgr. Petrášová)

Veľkonočné vydanie časopisu: Turniansky päťcenťák

Apríl 2019

 

 

 

 

Žiaci II. stupňa

 

 

 

 

Číslo školského časopisu zamerané

na boj proti diskriminácíí – spojené s predstavením autorky Ireny Brežnej a jej listu: List čiernemu synovi (Mgr.Petrášová E.)

 

Prednáška:

„ Šaty Jackie Kennedyovej“

25.04.2019

 

 

Pre žiakov 8. ročníka

 

 

 

Prednáška zameraná na prevenciu proti diskriminácii spojená s historickými faktami v USA 60 –tych rokov

( realizované Mgr. Petrášová)

Projekt – Vyberám si priateľov

 

Apríl 2019

 

 

 

Pre žiakov II. stupňa

 

 

 

Prednáška zameraná na tému Rovesnícke skupiny a ich vplyv na konanie jednotlivca – spojená s výročím smrti Cassie Bernall

 ( realizované Mgr. Petrášová E.)

Bláznivá láska ...

 

 

Máj 2019

Pre žiakov II. stupňa

 

 

Výstava prác poľského ILUSTRIS

Cieľ- vizuálne spracované témy medziľudských vzťahov ( realizované:

Mgr. Petrášová E.)

Týždeň pokojnej chôdze

Jún 20l9

Pre žiakov II. stupňa

Cieľom akcie je  výchova k vzájomnej ohľaduplnosti na školských chodbách

Týždeň boja proti šikane

8.10.2018 – 12.10.2018

III.A, III.B, IV.A, V.A, V.B, VI.A, VII.A, VIII.A, IX.A

Aktualizácia nástenky na tému: „Šikanovanie“.

Distribúcia dotazníkov o šikane do jednotlivých tried. Vyhodnotenie dotazníka o šikanovaní. Prednášky o šikane v jednotlivých triedach. Vysielanie videí pre žiakov VIII.A o šikanovaní v školskom prostredí, po ktorom nasledovala krátka beseda o šikanovaní.

„Červené stužky a drogy“

30.11.2018

Žiaci II. stupňa

Vyrábali sa červené stužky, ktoré sa potom rozdávali na škole. Aktualizácia nástenky na danú tému. Realizovala sa rozhlasová relácia na tému HIV/AIDS. Vyrábala sa „živá červená stužka“ z balónov. Aktivita realizovaná v súčinnosti Mgr. Tamášovej.

„Kyberšikana“

30.01.2019

VIII.A

Aktualizácia nástenky na tému: „kyberšikana“. Beseda so žiakmi VIII.A v spolupráci s koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov Mgr. Petrášovej  o nástrahách internetu a o kyberšikany.

„Projekt Dove“

04.02.2019 -15.02.2019

VIII.A, IX.A

Od 4.2.2019 do 15.2.2019 sme sa zúčastnili národného projektu s názvom „Projekt Dove“, ktorú nám sprostredkovala pani psychologička Mgr. Mereššová. Projektové aktivity a besedy boli zamerané na budovanie zdravej sebadôvery cielene pre mladé dievčatá pre minimalizovanie nástrah toho, že sa u nich prejavia nežiaduce sociálno-patologické javy súvisiace s príjmom potravy ako sú bulímia, anorexia, alebo kompulzívne prejedanie sa. Aktivity a besedy sme absolvovali so žiačkami VIII.A a IX.A triedy.

„Alkohol a jeho negatívne dopady“.

28.02.2019

VII.A,VIII.A, IX.A.

Skupinový rozhovory so žiakmi alkoholizme a jeho negatívnych dopadoch pre jednotlivca, rodinu a spoločnosť.

„Drogové závislosti“.

05.03.2019 – 20.03.2019

VI.A, VII.A,VIII.A, IX.A.

Aktualizácia nástenky na tému: „Drogové závislosti“.

Prednášky spojené s besedou o legálnych a nelegálnych drogách. Priblíženie tematiky drog, dôsledky drogovej závislosti na ľudský život.

„Diskriminácia“

9..5.2019 – 13.5.2019

VI.A, VII.A,VIII.A, IX.A.

Aktualizácia nástenky na danú tému. Besedy s jednotlivými triedami o tom, čo je diskriminácia..

 

Regionálna a multikultúrna výchova/MZ

Názov aktivity

Termín

Trieda/počet zapojených žiakov

Stručný popis aktivity

Rozprávkový kvíz

14.10.2018

ŠKD, 24 detí

Rozprávkový kvíz k Medzinárodnému dňu školských knižníc .Deti v skupinách preukázali svoje vedomosti o rozprávkach, rozprávkových postavách a knihách, vytvorili ilustráciu k svojej obľúbenej rozprávke. Pracovali so zábavným PL – dopĺňali rozprávkové  postavy, ktoré patria k sebe, hádali názvy rozprávok podľa prečítanej ukážky.

Vianočné priania, balóny šťastia

16.11.2018

ročníky 1. – 4.

Žiaci I. stupňa spoločne vytvorili svoje vianočné priania pre  Ježiška. Svoje túžby výtvarne a slovne spracovali na výkresy, ktoré neskôr pripevnili k balónom šťastia a pokúšali sa ich vypustiť na let.

Ako to bolo kedysi

27.11.2018

ŠKD, 16 detí

Zvyky a tradície v predvianočnom období – rozhovor, prezentácia, čítanie z knihy.

Ľudové tradície na Luciu, Advent

04.12.2018

ŠKD, 16 detí

 

Zvyky a tradície na Luciu a čas Adventu – čítanie z časopisu Slniečko, sledovanie obrázkov z kníh, riešenie tajničky.

Mikuláš

05.12.2018

ročníky 1.- 4.

Žiaci pripravili malé uvítanie pre Mikuláša, riešili PL s mikulášskymi úlohami, kreslili Mikuláša.

Hudobná rozprávka

06.12.2018

ročníky 1. – 4.

Ján Hrubovčák – hráč Štátnej filharmónie  z KE, zábavným spôsobom oboznámil žiakov s rôznymi hudobnými nástrojmi.

Vianočné trhy

15.12.2018

ŠKD

Vystúpenie žiakov v obci s vianočným programom pod názvom Betlehem

Vianočné besiedka

18.12.2018

I.A, 13 žiakov

Vianočné posedenie s rodičmi, kultúrny program žiakov, žiaci sa predstavili pásmom básní, piesní, tanca a vinšovačiek pred svojimi rodičmi a starými rodičmi.

Vianočné besiedka

20.12.2018

ŠKD

Kultúrny program pre rodičov a starých rodičov.

Posedenie pri vianočnom stromčeku v triedach

21.12.2018

ročníky 1.-4.

Rozhovor žiakov o Vianociach, zvykoch a tradíciách, obdarovanie spolužiakov darčekom, spev vianočných piesní, vianočné priania.

Fašiangy

5.2, 12.2., 14.2.2019

ŠKD, 14 detí

Zvyky a tradície na Fašiangy vo svete, zhotovovanie fašiangových masiek.

Karneval

15.02.2019

ročníky 1. - 4. + deti z MŠ

Zábavné dopoludnie s maskami, tanec, súťaživé hry a spoločná zábava s deťmi z MŠ.

Naša obec

26.02.2019

ŠKD, 24 detí

Vedomostný kvíz družstiev o historických pamätných budovách v obci, kreslenie erbu obce, spoznávanie ulíc v obci.

Deň matiek

26.05.2019

4 žiaci

Žiaci navštívili Klub dôchodcov s krátkym kultúrnym programom.

Slovensko – Čo už vieme, to povieme

04.06.2019

ŠKD, 23 detí

Poznávanie miest, budov, pamätihodností, jaskýň, skanzenov na Slovensku, riešenie PL.

Rozlúčka so šlabikárom

26.06.2019

I.A, 13 žiakov

Žiaci 1. ročníka predviedli rodičom, čo sa v 1. triede naučili – pásmo básní, spevu, tanca, počítania a čítania.

Otvor sa!

26.06.2019

IV.A, 13 žiakov

 Štvrtáci z krúžku OTVOR SA ! putovali po triedach I. stupňa s krátkym programom, ktorý si pripravili pre svojich mladších kamarátov. Navštívili tak prváčikov, druhákov a tretiakov, aby im zarecitovali úryvky z básní z tvorby P.O.Hviezdoslava  pod názvom Hviezdnaté nebo, predviedli im Rómea a Júliu po turniansky a zaspievali prepracovanú stredoslovenskú pieseň, ktorú nazvali: Hore totu Turňu alebo turnianski mládenci. 

 

Dopravná výchova/MZ

Názov aktivity

Termín

Trieda/počet zapojených žiakov

Stručný popis aktivity

Bezpečne na cestách

17.10.2018

ŠKD, 17 detí

Precvičovanie pravidiel cestnej premávky a správania sa na ceste formou riešenia PL, doplňovačiek a hádaniek.

Didaktické hry

040.6.2019

ročníky 1. - 4.

Žiaci si preskúšali vedomosti z poznávania dopravných značiek a bezpečného správania sa na ceste, skúšali si reflexné vesty, imitovali dopravu za pomoci autíčok na dopravnom koberci s použitím semafórov.

 

Finančná gramotnosť/ RNDr. Miháliková

Názov aktivity

Termín

Trieda/počet zapojených žiakov

Stručný popis aktivity

Deň eura

24.09.2018

V.A, V.B

prezentácie o eurobankovkách a eurominciach,  hry na obchod: nákup, predaj, výmenný obchod, hra INVESTOR, pracovné listy – spoznávanie bankoviek podľa farieb, platby, výdavky

Svetový deň sporenia

31.10.2018

V.A, V.B, VII.A

Žiaci si vyrábali peňaženky a pokladničky  v V.A a B, výstavka a propagačný informačný materiál o význame sporenia a vytvárania finančných rezerv -  pre všetky triedy.

Projekt PEŇAŽENKA 

a

ŠKOLSKÝ OBCHOD

 

pre žiakov 1. až 5. ročníka

Projekt PEŇAŽENKA  pre žiakov 1. až 5. ročníka  realizovaný od septembra do mája zameraný na zodpovednosť za dosahované pracovné výsledky, osobné veci a zarobené fiktívne financie (získané ako mzda za prácu v škole). Hra zahŕňa aj preventívny rozmer – sankcie za zničenie, poškodenie prípadne krádež cudzej veci a neoprávneného obohatenia sa.

V tomto školskom roku bol tento projekt rozšírený o Školský obchod, v ktorom mohli použiť - míňať „zarobené peniaze“. Tovarom boli väčšinou školské pomôcky, knihy a hračky, ktoré doniesli a nakúpili niektoré pani učiteľky a asistentky.

Finančná gramotnosť

celoročne

V.A , V.B

vyučovací predmet Finančná gramotnosť s dotáciou 1 hodina týždenne

Hry – projekty INVESTOR

Dvakrát meraj ...

 

Domáci rozpočet

 

 

Finančná matematika

 

 

Rozpočet na triedny výlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytagoras  a jeho veta

 

 

5. ročník

5. ročník

 

 

6. ročník

 

 

 

7. ročník

 

 

 

8. ročník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ročník

 

 

Hra INVESTOR

Spoznať a rozlišovať rôzne druhy tradičných i netradičných meradiel, používať ich a pracovať s nimi

Počítanie s eurami a centami  - aktivita zameraná na vytvorenie  mesačného rozpočtu, s príjmami, platbami, nákupmi, poplatkami

Využitie pojmov úroková miera, úrok, hypotéka, pôžička, sporenie v konkrétnej situácii – vytvoriť si konkrétny plán sporenia na zaobstaranie vytúženého produktu 

Aktivita, prostredníctvom ktorej mali možnosť žiaci ukázať svoje schopnosti a tvorivosť pri výbere miesta a trasy, výletu, ubytovania, programu a aktivít na výlete. Za úlohu mali presvedčiť spolužiakov o atraktivite vybranej destinácie. Slová uznania patria tímu, ktorý sa snažil zachrániť  výlet po neočakávanej situácii -ohrozenia akcie - nezáujem kvôli podmienkam ubytovania.

Práca skupín žiakov  s vyhľadávaním informácií o živote Pytagora, modelácia dôkazu  jeho vety a uplatnenie  v praktickom živote.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Dlhodobé projekty školy

1. Teach for Slovakia

Škola je od školského roka 2015/2016 zapojená do programu Teach for Slovakia, ktorý je súčasťou prestížneho medzinárodného programu Teach for all a funguje takmer v 40-tich krajinách sveta. Misiou Teach for Slovakia je budovať komunitu súčasných a budúcich lídrov, ktorí pomáhajú v triede, na škole a v spoločnosti napĺňať víziu:

"Aby raz všetky naše deti mali vzdelanie, ktoré im dá v živote šancu uspieť."

Na škole, vďaka tomuto programu, pracujú mladí učitelia, ktorí výraznou mierou prispievajú k formovaniu hodnôt a postojov žiakov, ktoré im umožnia konať tak, aby neustále zlepšovali seba, svoje okolie, svet. Motivujú žiakov k dosahovaniu vytýčených cieľov, pomáhajú im prekonávať prekážky a budovať zdravé sebavedomie. Využívajú k tomu netradičné formy výučby, výlety, exkurzie a besedy s úspešnými ľuďmi zo všetkých sfér nášho spoločenského života.

2. Národný projekt "Škola otvorená všetkým"

Škola je od roka 2017 zapojená do implementácie národného projektu, v rámci ktorého je poskytovaná školám finančná a materiálna podpora z prostriedkov ESF. Za celkovú koordináciu, riadenie a implementáciu činností projektových aktivít zodpovedá MPC. Vďaka projektu na škole pracuje inkluzívny tím 2 asistentov učiteľa a 1 sociálneho pedagóga. Pracujú v oblasti rozvoja spolupráce medzi rodičmi a školou, pomáhajú žiakom zvládať výchovno-vzdelávacie ťažkosti a pomáhajú pri zabezpečovaní bezpečného prostredia v škole.

4. Ďalšie dlhodobé projekty školy:

- VÚDPaP Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

- NÚCEM Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ využitím elektronického testovania

- ŠIOV Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ a odborné vzdelávanie a príprava prostredníctvom polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami

Krátkodobé projekty školy

1. Akvizcia školských knižníc, názov projektu: Poď si čítať ...; projekt je zameraný na akvizíciu školských knižníc z dotácie FPU

2. Zdravie a bezpečnosť v školách 2018, názov projektu: Rozhýb telo, zbystri mozog!; projekt bol podávaný na výzvu MŠVVaŠ SR

3. Záložka spája školy

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 12.11.2018

Druh inšpekcie: následná inšpekcia

Predmet školskej inšpekcie: Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekcii v základnej škole.

Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjaktom

1. Používať stanovené stupne slovného hodnotenia prospechu žiakov.

Pedagogickí zamestnanci boli oboznámení na pracovnej porade (dňa 06.06.2018) zástupkyňou riaditeľky školy s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, konkrétne s používaním stupňov slovného hodnotenia výchovných predmetov na 1. stupni ZŠ. Kontrolou katalógových listov žiakov sa potvrdilo, že hodnotenie žiakov základnej školy na konci druhého polroka 2017/2018 stupňami schváleného spôsobu slovného hodnotenia prospechu žiakov vo výchovných predmetoch na I. stupni bolo vykonané v zmysle príslušného ustanovenia školského zákona. Opatrenie bolo splnené.

2. Zabezpečiť vyučovací proces pedagogickými zamestnancami spĺňajúcimi kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti.

Riaditeľka školy zabezpečila od 01.09.2018 vyučovací proces pedagogickými zamestnancami spĺňajúcimi kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti. Učiteľky, ktoré nespĺňali požiadavky vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, preradila dohodou o zmene pracovných podmienok na pracovnú pozíciu vychovávateľka. Opatrenie bolo splnené.

3. Zabezpečiť zástupcu riaditeľky školy, ktorá bude spĺňať kvalifikačné požiadavky v zmysle príslušného zákona.

Ustanovená zástupkyňa riaditeľky školy bola dňa 31.05.2018 odvolaná z funkcie a následne (od 01.06.2018) poverená výkonom uvedenej funkcie. V súčasnosti je frekventantkou požadovaného funkčného vzdelávania. Opatrenie bolo splnené.

Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi oboznámení.

Na základe zistení a ich hodnotení uvedených v správe o výsledkoch školskej inšpekcie Štátna školská inšpekcia voči vedúcemu zamestnancovi kontrolovaného subjektu uplatňuje toto opatrenie:

odporúča:

- zintenzívniť hospitačnú činnosť u nových začínajúcich pedagogických zamestnancov a zabezpečiť vo väčšej miere vzájomné hospitácie učiteľov s cieľom podporavať osvojenie si a využívanie efektívnych stratégií učenia sa žiaka;

- apelvať na zriaďovateľa, nutnosť dovybavenia telocvične náradím a náčiním v zmysle požiadaviek deklarovaných v Štátno vzdelávacom programe.

Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie prebehlo dňa 30.11.2018 v Košiciach.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Hodnotenie priestorov školy

Výchova a vzdelávanie na Základnej škole, Školská ulica 301/16, Turňa nad Bodvou prebieha v dvoch budovách. V prvej budove sú zriadené triedy a učebne pre II. stupeň ZŠ, v druhej pre I. stupeň ZŠ. Škola má zriadené a využíva 14 tried, 1 odbornú učebňu fyziky, 2 učebne IKT, 1 knižnicu pre žiakov a učiteľov, odbornú učebňu techniky, 1 miestnosť pre administratívnu pracovníčku, 1 miestnosť pre vedenie školy, 2 zborovne, 1 miestnosť pre výchovného poradcu, 1 miestnosť pre školníka, 1 miestnosť pre upratovačky, 1 skladovacia miestnosť pre čistiace potreby, 4 hygienické zariadenia a priestranná chodba slúžiaca aj na kultúrno-spoločenské podujatia. V rámci telesnej výchovy využívajú žiaci každý druhý týždeň telocvičňu obce a spoločne sa využíva areál školy - školský dvor (so základnou školou s vyučovacím jazykom maďarským). Žiaľ v poslednej dobe došlo k zničeniu vonkajšieho multifunkčného ihriska v areáli školy, ktoré sa z bezpečnostných dôvodov nemôže ďalej využívať na športové aktivity. Ďalším problémom školy je zabezpečenie školského areálu proti neoprávnenému vniknutiu. I napriek snahe uzamykať areál školy a tým zabrániť ničeniu a poškodzovaniu majetku obce, dochádza k neoprávnenému vniknutiu, poškodzovaniu a znečisťovaniu školského areálu. Tento problém by sa v budúcnosti mohol odstrániť vybudovaním kamerového systému v obci.

Žiaci školy sa stravujú v stravovacom zariadení súkromného prevádzkovateľa mimo areálu a priestoru školy.

V školskom roku 2018/2019 sa v čase školských prázdnin došlo k rekonštrukcii okien na vymaľovanie priestorov učebne informatiky, vymaľovali sa ďalšie dve učebne a zakúpil sa školský nábytok do jednej učebne. Naďalej však opretrváva havarijný stav ešte nevymenených okien o vodovodných rozvodov.

Zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

V školskom roku 2018/2019 sa podarilo na škole doplniť do novozriedenej školskej knižnice nové tituly s podporou Fondu na podporu umenia a Občianskeho združenia na podporu rozvoja školy v celkovej výške 1 200 ,- EUR. Postupne sa dopĺňa knižničný fond odbornou literatúrou a literatúrou pre deti a mládež. Ďalej sa podarilo zabezpečiť . Postupne dochádza k dovybaveniu učebne techniky náradím, náčaním a materiálom.

Kabinetné zbierky sa priebežne dopĺňajú podľa požiadaviek učiteľov a podľa aktuálnych finančných možností školy. Na zabezpečovaní prostriedkov vypomáha škole občianske združenie zriadené na obnovu a skvalitnenie výchovného procesu na ZŠ. V budúcnosti sa chceme zamerať na cielené vybudovanie a komplexné riešenie učební výpočtovej techniky, prírodovedného laboratória, jazykovej učebne a multifunkčnej učebne pre mediálnu výchovu.

V školskom roku 2015/2016 sme vytvorili na chodbách školy neformálne knižnice - čitateľské kútiky (práca kolegov Teach for Slovakia). Knihy škola získala formou sponzorských darov - priateľov školy, rodičov, neziskových organizácií, kníhkupectiev a pod. Táto neformálna knižnica slúži všetkým žiakom školy počas prestávok, knihy si majú možnosť vypožičať a zobrať domov na čítanie.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Na základe normatívne určených finančných prostriedkov pridelených školám a školským zariadeniam bol našej škole schválený rozpočet v celkovej výške 526 416,00 EUR.

Do schváleného rozpočtu bol zaradený aj zostatok nevyčerpaných normatívnych finančných prostriedkov z roku 2017 v celkovej výške 6 930,00 EUR.  Na účet školy prevedené v sume 6 929,73 €.

Normatívne prostriedky  činili celkom 426 569,00  EUR.

V mesiaci december 2017 boli našej škole pridelené ďalšie normatívne finančné prostriedky cez dohodovacie konanie na vytvorenie učebne techniky /zariadenie učebne pracovnými stolmi a skriňami, učebné pomôcky/ v celkovej výške 6 550,00€. Tieto finančné prostriedky neboli použité v roku 2017, boli vrátené na účet obce v celkovej výške, a použité v roku 2018.

Po poslednej úprave rozpočtu celkový rozpočet školy bol vo výške 506 366,00 €.

Z toho normatívne finančné prostriedky činili 412 221,00€.

 

Ďalej boli ZŠ pridelené nenormatívne finančné prostriedky v celkovej výške  29 432,00 EUR, z toho:

- na dopravné žiakov (príspevok na dopravu žiakov zo spádových obcí – Hosťovce, Zádiel, Dvorníky, Dvorníky Včeláre, Háj, Hačava): 2 280,00 EUR,

-  na dopravné žiakov ako zostatok z roku 2017: 339,00 EUR

- na vzdelávacie poukazy (príspevok na záujmovú činnosť žiakov – krúžková činnosť školy): 6 349,00 EUR,

- príspevok – sociálne znevýhodnené prostredie (zabezpečenie učebných pomôcok, učebníc, kompenzačných pomôcok, príspevok na exkurzie pre žiakov SZP): 11 050,00 EUR

- príspevok na učebnice  anglického jazyka vo výške: 115,50 EUR, 

 

 Ostatné finančné prostriedky

- na mzdu, náhrady mzdy a odvody do poisťovní  pre vychovávateľky ŠKD (2 vychovávateľky + 1 asistentka) na rok 2018 škole poukázala Obec Turňa nad Bodvou vo výške:  37 794,96 EUR,

- príspevok rodičov na činnosť ŠKD určený v zmysle VZN č. 24/2008 obce Turňa nad Bodvou bol v roku 2018 v celkovej výške 862,00EUR (využité na materiálno-technické vybavenie ŠKD: didaktické pomôcky, hračky, kreatívne potreby a pod.),

- po vykonaní zákonom určeného ročného zúčtovania zdravotných poistení nám boli vrátené finančné prostriedky zo Zdravotných poisťovní v celkovej výške 1 190,88 EUR,

- ďalší príjem školy tvorili finančné prostriedky z dobropisu za tepelnú energiu vo výške 61,44 EUR,

- obec Turňa nad Bodvou poskytla škole transfer na rekonštrukciu priestoru školskej dielne celkovej výške 2 000,00 EUR (finančné prostriedky boli využité na výmenu okien, opravu stien, hygienickú maľbu, rekonštrukciu podlahy).

 - obec Turňa nad Bodvou poskytla škole transfer na rekonštrukciu priestorov po vzniknutej havarijnej situácií na streche prístavby ZŠ v celkovej výške 5 000,00 EUR (finančné prostriedky boli využité na opravu stien, odstránenie prasklín, odstránenie opadávajúcich omietok, hygienickú maľbu, odstránenie plesní zo stien a pod.).

- od roka 2017 je škola zapojila do národného projektu MŠVVaŠ SR, ESF – Operačný program ľudské zdroje, pod záštitou MPC „Škola otvorená všetkým“ (Zmluva č. 2017_MPC_ŠOV_ZŠ_117). V rámci tohto projekt na škole pracujú 2 asistentky učiteľa a 1 sociálna pedagogička. Na  refundáciu ich miezd a odvodov boli škole poskytnuté v roku 2018 finančné prostriedky v celkovej výške 19 493,97 EUR,

- účasť školy v projekte vyhlásenom Fondom na podporu umenia v časti Akvizícia školských knižníc – doplnenie knižničných zbierok školskej knižnice o 116 titulov náučnej, populárnej a krásnej literatúry pre deti a mládež v celkovej výške 1 000,00 EUR,

- refundácie mzdových a cestovných nákladov ŠIOV 213,96 EUR.

 

Celkovo získané finančné prostriedky pre školu v roku 2018 činili sumu  499 971,72  EUR.

 

 

Čerpanie finančných prostriedkov:

 

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania                                                    

pre zamestnancov školy (rozpočtová kapitola 610) :                                    246 405,69 €

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

pre PA a ŠP projekt ŠOV  (rozpočtová kapitola 610):                                                14 316,39 €

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

pre vychovávateľku ŠKD (rozpočtová kapitola 610):                                                 26 664,48 €

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie

ŠIOV  refundácia    (rozpočtová kapitola 610 )                                                              139,21 €                                  

odmeny – vzdelávacie poukazy (rozpočtová kapitola 610):                             4 876,00 €

 

poistné do poisťovní

pre zamestnancov školy (rozpočtová kapitola 620):                                        90 151,12€

poistné do poisťovní

pre zamestnancov z ročného zúčtovania zdrav. poisťovní (rozp. kapitola 620):         1 190,88 €

pre PA a ŠP projekt ŠOV (rozpočtová kapitola 620):                                                    4 889,11 €

poistné do poisťovní

pre vychovávateľku ŠKD (rozpočtová kapitola 620):                                                 11 026,00 €

poistné do poisťovní

refundácia ŠIOV (rozpočtová kapitola 620)                                                                     48,65 €

 

cestovné výdavky (rozpočtová kapitola 631):                                                                  465,36 €

cestovné výdavky refundácia ŠIOV (rozpočtová kapitola 631):                                      26,10 €

energie, poštové a telekomunikačné služby (rozpočtová kapitola 632):                      30 919,91 €

energia – teplo – z minulých období  (rozpočtová kapitola 632):                                  6 929,73 €

materiál (rozpočtová kapitola 633):                                                                               3 205,14 €

materiál dohodovacie konanie ( rozpočtová kapitola 633):                                         6 550,00 €

materiál – vzdelávacie poukazy  (rozpočtová kapitola 633):                             1 299,00 €

materiál – projekt FPU „Poď si čítať“ (rozpočtová kapitola 633)                               1 000,00 €

materiál – transfer od obce oprava dielne (rozpočtová kapitola 633)                            682,40 €

materiál – transfer od obce oprava priestorov hav.stav (rozpočtová kapitola 633)          11,00 €

materiál – poplatky od rodičov za ŠKD  (rozpočtová kapitola 633):                    862,00 €

materiál – príspevok na učebnice (rozpočtová kapitola 633):                                        115,50 €

materiál – sociálne znevýhodnené prostredie (rozpočt. kap. 633)                             10 578,00 €

dopravné – preprava žiakov na akciu SZP (rozpočtová kapitola 634)                           412,00 €   

údržba (rozpočtová kapitola 635):                                                                        818,80 €

údržba – transfer od obce oprava dielne (rozpočtová kapitola 635)                            1 317,60 €

údržba – transfer od obce oprava priestorov hav. stav (rozpočtová kapitola 635)      4 989,00 €

údržba – oprava priestorov z dobropisov (rozpočtová kapitola 635)                               61,44 €

nájomné a prenájom (rozpočtová kapitola 636):                                                                44,10 €  

ostatné služby (rozpočtová kapitola 637):                                                       15 520,16 €

ostatné služby – vzdelávací poukaz (rozpočtová kapitola 637):                                       96,00 €

ostatné služby – soc.znevýhodnené prostredie (rozpočtová kapitola 637):                      60,00 €

ostatné služby – prednášky VP (rozpočtová kap. 637)                                                     78,00 €

ostatné transfery - (rozpočtová kapitola 642):                                                      

    -  náhrada príjmu pri dočasnej PN:                                         1 930,67 €

    - náhrada príjmu pri dočasnej PN PA a ŠP ŠOV                             288,47 €

    -  náhrada príjmu pri dočasnej PN, dohoda o VP  ŠKD:                   104,48 €

    - cestovné náhrady žiakom školy:                                          2 279,66 €

    - cestovné náhrady žiakom školy z ostatok z roku 2017