Hýb sa!

Navigácia

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CMT
Cvičenia zo slovenského jazyka CVS
Dejepis DEJ
Dramatická výchova DV
Etická ETV
Etická výchova ETV
Finančná gramotnosť FIG
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská NBK
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pohybová príprava PP
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Slovenský jazyk SJ
Správanie Spr
Svet práce SP
Technická výchova TEH
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Tvorba životného prostredia TŽP
Tvorivé písanie TP
Vecné učenie VUC
Vlastiveda VLA
Výchova umením VU
Výtvarná výchova VYV
Zemepis ZEM

© aScAgenda 2020.0.1195 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.11.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská ulica 301/16, Turňa nad Bodvou
    Školská 301/16,04402 Turňa nad Bodvou
  • +4210554662131

Fotogaléria