Hýb sa!

Navigácia

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Nadácia EPH - Projekt "Priateľská záhrada - záhrada priateľstva"

Záverečná správa projektu zrealizovaného s podporou nadácie EPH

 

Názov projektu: „Priateľská záhrada – záhrada priateľstva“

Projekt Priateľská záhrada – záhrada priateľstva je zameraný na úpravu spoločného školského areálu dvoch základných škôl v obci Turňa nad Bodvou. Areál pozostáva hlavne z necelistvých, nerovných zatrávnených plôch.

Preto sa ZŠ podujala zapájať sa do projektov podporujúcich obnovu okolia, revitalizáciu školských záhrad, budovania oddychových zón, náučných chodníkov, športovísk a detských ihrísk so zámerom aktívne zapájať žiakov do realizácií aktivít projektu.  

Financie škola získala aj vďaka Nadácie EPH a zamestnancovi EUSTREAM, a.s., pánovi Jánovi Drotárovi, ktorý sa aktívne zapájal do jednotlivých fáz realizácie projektu. Celková výška príspevku poskytnutá Nadáciou EPH bola vo výške 1200,- €.

Realizácia projektu prebiehala od 26.5.2019 do 8.11.2019. Hlavnými aktivitami boli úprava terénu pre tvorbu oddychovej zóny, záhonov a relaxačnej zóny. Následne osadenie obrubníkov z drevených hranolov, výsadba okrasných farebne kvitnúcich záhonov a stromov (lipy malolistej/Tilia cordata a jarabiny vtáčej/Sorbus aucuparia). Vytvoril sa priestor na osadenie lavičiek a pripravil sa terén na vytvorenie pocitového chodníka.

Aktivity boli zrealizované vzájomnou pomocou učiteľov a nepedagogických zamestnancov školy, obyvateľov obce – dobrovoľníkov a žiakov našej školy. 

Vďaka pracovitým a ochotným spolutvorcom a finančným príspevkom sa podarilo zrealizovať daný projekt a výsledok nás teší a uspokojuje. Má mnohostranné využitie pre žiakov školy, verejnosť a zároveň realizácia projektu utužila spoluprácu a výmenu skúseností medzi generáciami. Získané praktické skúsenosti v oblasti záhradkárstva budú žiakmi dlhodobo využívané v ich každodennom živote.

Obdobie realizácie od 26.5.2019 do 29.11.2019

 

Udržateľnosť projektu (plán do budúcnosti)

Projekt je plánovaný na dlhšie časové obdobie. V období od mája do novembra 2019 sa zrealizovali základné kroky, ktoré majú viesť k postupnej revitalizácii školského areálu. Aktivity sú do budúcnosti naplánované tak, aby sa vyvýšené záhony začali od jari 2020 využívať na pestovanie a žiaci sa pravidelne na hodinách techniky a pracovného vyučovania venovali pestovateľským prácam. Od jari 2020 sa má pokračovať v riešení náučného chodníka, vytýčiť sa majú slnečné hodiny a osadiť ďalšie metodické materiály. Priestor sa má pravidelne využívať na hodiny zrealizované v prírode, hlavne na pozorovanie rastlín, hmyzu, vtáctva ale aj na hodinách výtvarnej výchovy, fyziky, matematiky. Súčasne sa bude využívať oddychová zóna s lavičkami a relaxačná zóna s pocitovým chodníkom.  

 

Prínos podpory zo strany EPH

Podpora s Nadácie EPH vo výške 1200,- € bola dobrým základom a prvým krokom k celkovej revitalizácii areálu základných škôl v Turni nad Bodvou. Finančná podpora naštartovala proces obnovy, ktorého výsledky sú veľmi dobre viditeľné a sú motiváciou v pokračovaní napĺňania konečného cieľa – úprava celého areálu. Realizátori projektu sa môžu pýšiť výsledkami svojej práce, vytvorili relaxačnú zónu, ktorá od jari do neskorej jesene bude chýriť farbami, z roka na rok sa bude rozrastať a poskytne životný priestor hmyzu. Vysadili stromy, ktoré nebudú poskytovať iba tieň, ale súčasne budú ich plody využiteľné v tradičnom ľudovom liečiteľstve. Vytvorili pocitový chodník využiteľný v rámci vyučovacieho procesu. Pripravili priestor na tvorbu vyvýšených záhonov na pestovanie byliniek a zeleniny v budúcnosti. Žiaci majú za sebou praktickú skúsenosť, môžu sa ukázať a sa pochváliť výsledkami svojej práce svojim spolužiakom, rodičom a širokej verejnosti.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská ulica 301/16, Turňa nad Bodvou
    Školská 301/16,04402 Turňa nad Bodvou
  • +4210554662131

Fotogaléria