Hýb sa!

Navigácia

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Školský poriadok

Školský poriadok

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK

Základnej školy

Školská ulica 301/16, Turňa nad Bodvou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Mgr.. Andrea Deáková

riaditeľka školy

 

 

Účinný od 03.07.2015

OBSAH

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Organizácia vyučovacieho dňa

1.2 Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti

1.3 Organizácia činnosti v školskom klube detí

II. PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKA

2.1 Práva žiaka

2.2 Povinnosti žiaka

2.3 Žiakovi nie je dovolené

III. VÝCHOVNÉ OPATRENIA

3.1 Pochvaly a iné ocenenia

3.2 Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov

3.3 Ochranné opatrenia riaditeľky školy

IV. ZNÍŽENÉ ZNÁMKY ZO SPRÁVANIA

V. ZÁSADY SPRÁVANIA SA ŽIAKA

5.1 Oslovenia a pozdravy

5.2 Povinnosti žiaka pri príchod žiakov do školy

5.3 Správanie sa žiakov na vyučovaní

5.4 Správanie sa žiakov cez prestávky

5.5 Odchod žiakov zo školy

5.6 Správanie sa žiakov v školských priestoroch v čase mimo vyučovania

5.7 Starostlivosť o zovňajšok

            5.8 Starostlivosť o školské zariadenie, učebnice a školské potreby

5.9 Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť na vyučovaní a na školských akciách

5.10 Ďalšie povinnosti žiakov

5.11 Správanie sa žiakov mimo školu

5.12 Dochádzka žiakov do školy

5.13 Používanie mobilného telefónu

VI. KOMISIONÁLNE SKÚŠKY, OPRAVNÉ SKÚŠKY, OPAKOVANIE ROČNÍKA,  INDIVIDUÁLNE ŠTÚDIUM, ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

6.1 Komisionálna skúška

6.2 Opakovanie ročníka

6.3 Individuálne štúdium, štúdium v zahraničí

6.4 Štúdium mimo územia SR

VII. PRÁVA A POVINNOSTI RODIČOV (ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV)

7.1 Práva rodičov, zákonných zástupcov

7.2 Povinnosti rodičov, zákonných zástupcov

VIII. OSOBITNÉ OPATRENIA

8.1 Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí

8.2 Prevencia a riešenie šikanovania

8.3 Bezpečnosť v školách v prírode

8.4 Bezpečnosť pri organizovaní školských výletov a exkurzií

5.5 Pokyny pre návštevníkov

IX. ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKD

X. Záverečné ustanovenia

XI. Dodatok

 

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK

 

Školský poriadok (ďalej len ŠP) je vydávaný ako súhrn právnych noriem spolužitia školského kolektívu žiakov, učiteľov, vychovávateľov ako aj nepedagogických zamestnancov školy. ŠP je záväzný a riadi sa ním každý žiak. ŠP bol vypracovaný v zmysle základných zákonov pre školy a školské zariadenia a so zreteľom na Deklaráciu práv dieťaťa (1959) a Dohodu o právach dieťaťa (1989). Uplatňovanie základných právnych noriem uvedených v ŠP má prispieť k úspešnému plneniu poslania základnej školy k výchove a k čo najlepším vzdelávacím výsledkom žiakov našej školy.

Dôsledné plnenie ustanovení ŠP je základnou povinnosťou každého žiaka a zamestnanca našej školy.

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

1.1 Organizácia režimu dňa

 

Hlavnú školskú bránu a budovy školy otvára školník o 6:20 hod.. Žiaci majú prístup do školy od 7:00 hod. (vo výnimočných prípadoch – autobusové spoje) aj skôr. Príchod žiakov na vyučovanie je do 7:30 hod.

Žiaci 1. stupňa vchádzajú cez hlavný vchod prístavby do šatní, kde sa prezúvajú a odkladajú  zvršky oblečenia. Zdržiavajú sa na chodbe na prízemí pod dozorom povereného zamestnanca školy. Na poschodie do učební žiaci odchádzajú pod dozorom učiteľov.

Žiaci 2. stupňa školy vchádzajú cez hlavný vchod budovy B. Zdržiavajú sa na chodbe na prízemí pod dozorom povereného zamestnanca školy (školník). Prezúvajú sa a zvršky odevov odkladajú do šatníkových skriniek pod dohľadom dozor konajúcich učiteľov (od 7:30 hod.). Učebne pre žiakov 2. stupňa školy otvára školník o 7:30 hod.

Vyučovanie začína zvonením o 7:40 hod.

Vchody do školy sa uzamykajú o 7:45 hod školníkom resp. povereným zamestnancom školy.

Po vyučovaní opúšťajú budovu školy žiaci 1. stupňa pod dozorom vyučujúceho a preberajú ich rodičia resp. zákonným zástupcom určené osoby. V prípade písomného súhlasu zákonného zástupcu, môžu žiaci odchádzať domov po skončení vyučovania samé.

Žiaci 2. stupňa školy odchádzajú po vyučovaní domov samostatne.  

Mimoškolská činnosť a činnosť Školského klubu detí je do 15:35. Odchod žiakov z poobedňajšej činnosti je zabezpečený obdobne ako po vyučovaní.

Školské budovy sa uzamykajú a zabezpečujú o 16:00 hod. upratovačkou školy. Školský areál sa uzamyká o 16:30 hod. (zabezpečujú zamestnanci ZŠ s VJM ) alebo poverení zamestnanci obecného úradu.  

 

Zabezpečenie dozoru pred vyučovaním:

Od 6:30 hod. do 7:30 hod.: školník (2. stupeň)

                                             upratovačka (1. stupeň)

od 7:30 hod. do ukončenia vyučovania dozor konajúci učiteľ podľa určeného harmonogramu.

                                                                                  

Dozor počas školského stravovania zabezpečujú pre žiakov navštevujúcich Školský klub detí vychovávateľky s pomocou asistentov učiteľa. Žiaci nenavštevujúci ŠKD chodia na stravovanie samostatne. Dozor nad nimi majú zamestnanci súkromného stravovacieho zariadenia (Fortuna, s.r.o., Turňa nad Bodvou).

 

1.2 Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa v škole realizuje v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj vyhláškou č.320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí.

 

Harmonogram vyučovania a prestávok:

Dopoludňajšie vyučovanie

1. vyučovacia hodina 07:40 – 08:25                         1. prestávka - 10 minút

2. vyučovacia hodina 08:35 – 09:20                         2. prestávka – 15 minút

3. vyučovacia hodina 09:35 – 10:20             3. prestávka – 10 minút

4. vyučovacia hodina 10:30 – 11:15             4. prestávka – 10 minút

5. vyučovacia hodina 11:25 – 12:10             5. prestávka – 10 minút

6. vyučovacia hodina 12:20 – 13:05             6. prestávka – 30 minút

Popoludňajšie vyučovanie

7. vyučovacia hodina 13:35 – 14:20            

Mimoškolská činnosť podľa harmonogramu denne od 13:35 do 15:35 hod.

 

Malé prestávky využívajú žiaci na vykonanie osobných potrieb, prípravu na ďalšiu hodinu, krátky oddych a pohyb. Počas malých prestávok žiak bez dôvodu neopúšťa triedu. Veľká prestávka medzi 2. a 3. vyučovacou hodinou je určená na konzumáciu desiatej, pohyb na chodbách a relaxáciu. Počas prestávok sú žiaci pod kontrolou vyučujúcich, ktorí vykonávajú pedagogický dozor (schválený harmonogram dozoru na aktuálny školský rok).

Pred začatím poobedňajšieho vyučovania majú žiaci 30 minútovú obedňajšiu prestávku. Popoludňajšie vyučovanie začína o 13:35 hodine.

Pohybový režim žiakov je zabezpečený na hodinách povinnej telesnej výchovy podľa učebných plánov - 2 hodiny týždenne na triedu.

Krúžková činnosť prebieha v popoludňajších hodinách. Činnosť krúžkov a doučovacie hodiny

sa konajú zásadne v mimo vyučovacom čase podľa daného rozvrhu. Táto činnosť je organizovaná tak, aby skončila o 15:35 hod.

 

Rozvrh hodín

Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín pre daný školský rok a rozpisom dozoru a pohotovostí vyučujúcich, ktorý schválila riaditeľka školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický zamestnanec. Meniť schválený rozvrh hodín je neprístupné. Výnimky povoľuje riaditeľka školy. Rozvrh hodín je umiestnený v zborovni a v každej triede. Pri zostavovaní rozvrhu hodín sa prihliada na fyziologickú krivku výkonnosti žiaka v dni a týždni. Za zostavenie rozvrhu hodín zodpovedá zástupkyňa riaditeľky školy.

 

Príchod žiakov do školy

Žiak je povinný dochádzať do školy pravidelne a včas (najneskôr 5 minút pred začiatkom prvej vyučovacej hodiny), dodržiavať stanovený rozvrh hodín, vrátane povinne voliteľných a nepovinných predmetov, ktoré si v danom školskom roku záväzne volil. Z nepovinných predmetov sa žiak počas školského roka nemôže odhlásiť.

Žiak dodržiava vyučovací čas aj čas prestávok. Signálny zvonec oznamuje začiatok a koniec vyučovacej hodiny, nie pokyn na presun do inej miestnosti.

Žiak neohrozuje svojím správaním zdravie a bezpečnosť svoju ani ostatných, nepoškodzuje školský majetok.

Dochádzka žiakov zo spádových obcí: Hosťovce, Turnianska Nová Ves, Žarnov, Chorváty, Háj, Hačava, Dvorníky – Včeláre, Dvorníky, Zádiel.

Dochádzka z ostatných obcí: Drienovec, Hrhov.

Zmennosť nie je zavedená.

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Organizácia činnosti ŠKD

 

Školský klub detí (ŠKD) má dve oddelenia, v ktorých sú žiaci 1. stupňa školy rozdelení do skupín podľa ročníkov (1. oddelenie: 1. a 3. ročník, 2. oddelenie: 2. a 4. ročník). V každom oddelení je maximálny počet detí 25. ŠKD využíva na svoje účely  učebne 1. stupňa školy.

Popoludňajšia činnosť začína od 11:15 hod. a končí o 15:30 hod. Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej žiadosti podanej zákonným zástupcom.    

Rozsah denného pobytu žiaka prihláseného na trvalú dochádzku a spôsob jeho odchodu zo ŠKD uvedie zákonný zástupca žiaka v osobnom dotazníku žiaka. Zmeny               v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje zákonný zástupca písomne. Žiakov svojej skupiny preberá vychovávateľka od vyučujúceho po poslednej vyučovacej hodine. Za bezpečnosť žiakov v ŠKD zodpovedá od prevzatia žiakov až po ich odchod domov vychovávateľka

 

II. PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKA

 

2.1 Práva žiaka

 

V súlade s vyhláškou o základnej škole, Deklaráciou práv dieťaťa, normami o vzdelávaní a

Dohode o právach dieťaťa má každý žiak právo:

1. Každé dieťa bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, pohlavia, reči, náboženstva, politického presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia jeho rodiča, má právo na bezplatné vzdelávanie v materinskom jazyku.

2. Každý žiak má právo na vzdelanie zamerané na vývoj jeho osobnosti, rozvoj jeho talentu, rozumových a fyzických schopností.

3. Každý žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva, na mnohostranné poskytovanie vecných informácií primerané jeho veku, schopnostiam, záujmom a zdravotnému stavu, na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu.

4. Žiak má právo k danému učivu položiť otázku a dostať na ňu odpoveď, na omyl, zmenu názoru a právo na vývin, na objektívne hodnotenie.

5. Žiak má právo dostať informácie v otázkach týkajúcich sa jeho osoby a výchovno-vzdelávacích výsledkov od pedagogických zamestnancov.

6. Žiak má právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých bude hodnotený. Pri ústnej odpovedi je oboznámený s výsledkami hodnotenia ihneď. Výsledky klasifikácie písomných a grafických prác, praktických činností sa dozvie najneskôr do 10 dní, pričom má právo do nich nahliadnuť.

7. Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany pedagógov, prevádzkových zamestnancov školy i spolužiakov, má byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. Disciplinárne opatrenia, ktoré sa voči nemu vykonávajú, boli zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa.

8. Žiak má právo na individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho schopnosti a zdravotný stav. Na individuálne vzdelávanie v rozsahu stanovenom predpismi,

9. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má  právo byť hodnotený a klasifikovaný so zohľadnením jeho postihnutia. Žiakovi nemožno znížiť známku zo správania a ani iného vyučovacieho predmetu, pokiaľ sú rušivé a neadekvátne prejavy jeho správania v škole, prípadne nedostatočné učebné výsledky, dôsledkom zdravotného postihnutia.

10. Žiak, ktorý je na konci 2. polroka klasifikovaný stupňom nedostatočný z dvoch predmetov, má právo vykonať posledný augustový týždeň  pred novým školským rokom opravné skúšky. O vykonanie opravných skúšok písomne požiada zákonný zástupca žiaka najneskôr do 30.6. príslušného roka.

11. Žiak má právo vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor v diskusii na vyučovaní, na triednických hodinách alebo v školskom časopise.

12. Každý žiak má právo primerane využívať školské zariadenia, učebne, pomôcky, knižnicu, na bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety.

13. Každý žiak má právo na ochranu svojho súkromia, ako aj na ochranu svojej rodiny, na ochranu osobných údajov.

14. Má právo dobrovoľne prihlásiť sa do záujmového krúžku na škole, do mimoškolských športových, kultúrnych a iných aktivít, ktoré organizuje škola v súlade so svojimi záujmami a záľubami.

15. Má právo na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom.

16. Žiak má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora drogovej prevencie, špeciálneho pedagóga alebo psychológa.

17. Každý žiak má byť chránený pred formami zanedbávania, krutosti a využívania, má právo na bezpečné a zdravé prostredie, na dodržiavanie základných psychohygienických noriem (dĺžka a počet hodín, prestávok, dĺžka vyučovania v jednom celku).

 

2.2 Povinnosti žiaka

 

K povinnostiam žiaka patrí:

 1. Osvojiť si vedomosti, zručnosti a návyky poskytované základnou školou.
 2. Osvojiť si a zachovávať základné pravidlá, časový harmonogram a program školy.
 3. Rešpektovať jej zameranie a svojimi vzájomnými vzťahmi prispieť k dobrej atmosfére.
 4. Osvojiť si zásady mravného správania, vedomosti a praktické zručnosti na veku primeranej úrovni.
 5. Svojím vystupovaním a činnosťou neobmedzovať osobnú slobodu iných a neohrozovať ich mravnosť, zdravie a bezpečnosť.
 6. Osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich.
 7. Byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických zamestnancov a správať sa v škole i mimo nej tak, aby robil česť sebe i škole.
 8. Chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok, pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a jej okolí.
 9. Dbať na slušné správanie sa a vystupovanie voči učiteľovi.
 10. Byť v škole vhodne a čisto upravený, aby nevzbudzoval svojím zovňajškom pohoršenie.
 11. Šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením, hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami.
 12. Dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok, zasadací poriadok v triedach a plniť ďalšie pokyny obsiahnuté v školskom poriadku školy.
 13. Ospravedlniť svoju neúčasť na vyučovaní triednemu učiteľovi.
 14. Nastupovať do školy minimálne 10 minút pred začiatkom vyučovania svojej triedy.
 15. Udržiavať poriadok v škole: v triedach, na chodbách, odborných učebniach, telocvični a areáli školy.
 16. Správať sa na verejnosti, v mimo vyučovacom čase, počas voľných dní aj cez prázdniny tak, aby nepoškodzoval dobré meno školy.
 17. Zdržiavanie sa žiakov vo večerných a nočných hodinách na diskotékach, reštauračných zariadeniach sa považuje tiež za porušenie školského poriadku školy.
 18. Rešpektovať zameranie, základné pravidlá a program školy, prezentovať ho nielen v škole, ale aj na verejnosti.
 19. Predkladať všetky požiadavky voči škole (žiadosti, potvrdenia) triednemu učiteľovi, ktorý zabezpečí ich vybavenie na riaditeľstve školy.
 20. Na hodinách telesnej výchovy sa prezliekať do cvičebného úboru podľa pokynov učiteľa.
 21. Dbať na slušné správanie sa a vystupovanie voči vyučujúcim.

 

2.3 Žiakovi nie je dovolené

 

 • rušiť svojím konaním vyučovací proces, vstupovať do iných tried a tým narušovať výchovno-vzdelávací proces,
 • používať vulgárne výrazy,
 • žuť žuvačku počas vyučovania, nalepovať žuvačky na školský nábytok, zariadenie a vybavenie,
 • prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé látky, používať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou (fajčiť v priestoroch a v celom areáli školy),
 • manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy (hasiace prístroje, elektrické vedenie...),
 • fyzicky a psychicky napádať žiakov školy,
 • zúčastňovať sa na šikanovaní, ubližovať fyzicky či slovne, útočiť na spolužiakov, byť agresívny, prezentovať akékoľvek názory a myšlienky na znevažovanie ľudskej dôstojnosti, národnostného alebo náboženského cítenia,
 • ničiť inventár školy, lavice, skrine, pomôcky,
 • manipulovať s oknami
 • šmýkať sa po zábradlí na schodisku a nebezpečným spôsobom sa cez zábradlie nakláňať,
 • písať po stenách školy, po priestoroch školy,
 • svojvoľne opustiť triedu,  
 • zdržovať sa v priestoroch školy, v sociálnom zariadení počas veľkej prestávky a po ukončení vyučovania,
 • nosiť akékoľvek predmety, ktoré nie sú učebnými pomôckami (napr. imitácie zbraní, reťaze, sklenené fľaše a iné) a ich používaním narušovať výchovno-vzdelávací proces, odpútavať pozornosť žiakov a ohrozovať nimi zdravie i bezpečnosť,
 • konzumovať potraviny počas vyučovacieho procesu,
 • nosiť do školy a piť energetické nápoje,
 • znečisťovať prostredie školy, šatne a celé školské okolie odpadkami po konzumácii jedla a nápojov (odpadkami z ovocia, igelitovými vrecúškami, škatuľami z ovocných nápojov, plastovými fľašami a pod.),
 • manipulovať s akýmikoľvek vecami spolužiakov bez ich súhlasu, brať im desiatu, občerstvenie a spôsobiť krádež vecí, peňazí (alebo navádzať na krádež) v triede i mimo nej,
 • nosiť väčšie sumy peňazí a cenné predmety, za prípadnú stratu sú zodpovední žiaci,
 • odkladať si vrchné ošatenie a obuv do tried (po pridelení šatňových skriniek),
 • mať zapnutý mobilný telefón počas vyučovania a používať ho,
 •  (zneužívať informačno-komunikačné prostriedky (mobilný telefón, Facebook, Twitter, Youtube a pod.), ktoré by mohli viesť k narušeniu mravnosti alebo znevažovaniu osobnosti spolužiakov a učiteľov (nahrávanie, fotografovanie, odpočúvanie a pod.),
 • nosiť do školy MP3, MP4, iPAD, Tablet,Playstation, notebook, PSP a inú elektroniku,
 • nosiť zbrane, nožíky, pyrotechnické pomôcky (zapaľovač, zápalky)  a veci, ktoré by narušili ochranu budovy a bezpečnosť žiakov a pracovníkov školy. Porušenie zákazu bude riešené ako hrubé porušenie disciplíny školského poriadku. Správanie žiaka bude klasifikované zníženou známkou zo správania. Hrubé porušenie školského poriadku je riaditeľ povinný riešiť s rodičmi dieťaťa.

 

III. VÝCHOVNÉ OPATRENIA

 

Opatrenia vo výchove udeľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade v súlade s § 58 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov a v súlade s Metodickým pokynom MŠVVaŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ.

 

Opatrenie vo výchove sa členia:

 

3.1 Pochvaly a iné ocenenia

 

Za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin; návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade.

Delia sa:

 • pochvala od vyučujúceho do Poznámok v klasifikačnom hárku,
 • pochvala od vyučujúceho do žiackej knižky žiaka,
 • pochvala triednym učiteľom,
 • pochvala riaditeľom školy,
 • ocenenie diplomom alebo vecnou odmenou,
 • ocenenie starostom obce.

 

Udeľovanie výchovných opatrení - pochvaly sa udeľujú:

a) Pochvala triednym učiteľom:

 • Za prospech – prospel s vyznamenaním (1,01 – 1,50).
 • Menej ako 10 (ospravedlnených) vymeškaných hodín podľa individuálneho posúdenia žiaka triednym učiteľom na konci prvého a druhého polroka školského roka.
 • Za reprezentáciu triedy – účasť na školských a obvodových kolách súťaží.
 • Za príkladné slušné správanie a utváranie dobrých vzťahov v triede, za príkladný vzťah k škole.
 • Za zberové aktivity.

b) Pochvala riaditeľom školy:

 • Za výborný prospech – 1,00.
 • Za vzornú dochádzku - 0 vymeškaných hodín u prospievajúcich žiakov podľa individuálneho posúdenia triedneho učiteľa za polrok.
 • Za úspešnú reprezentáciu školy (napr. úspešní riešitelia KLOKAN, úspešní riešitelia olympiád min. obvodové kolo, umiestnenie na 1.-5. mieste min. na obvodových kolách súťaží a pod.).
 • Za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou, alebo inštitúciou.
 • Za 1. miesto za školu v zberových aktivitách.

c) ocenenie diplomom, vecnou odmenou – udeľuje sa pre žiaka, ktorý získal pochvalu riaditeľa školy podľa bodu b) v 2 viacerých kritériách.

d) Riaditeľ školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy navrhnúť žiaka na ocenenie starostom obce za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou, alebo inštitúciou.

 

 

3.2 Opatrenia na posilnenie disciplíny žiaka

 

Ukladajú sa po objektívnom prešetrení za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu známky zo správania.

Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení:

 • napomenutie od triedneho učiteľa (za menej závažné porušenie školského poriadku),
 • pokarhanie od triedneho učiteľa (za závažné porušenie školského poriadku),
 • pokarhanie od riaditeľa školy (za hrubé porušenie školského poriadku).

 

a) Každé porušenie školského poriadku žiakmi sa zaznamenáva do klasifikačného hárku triedy (časť: Poznámky). O porušení školského poriadku žiakom triedny učiteľ preukázateľným spôsobom informuje zákonného zástupcu žiaka.

b) Pokarhanie od triedneho učiteľa udeľuje triedny učiteľ so súhlasom riaditeľa po prerokovaní v pedagogickej rade.

c) Riaditeľ udeľuje pokarhanie od riaditeľa školy po prerokovaní v pedagogickej rade. O udelení výchovného opatrenia informuje riaditeľ školy preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka formou Rozhodnutia riaditeľa školy o udelení výchovného opatrenia.

d) Výchovné opatrenie sa zaznamenáva žiakovi do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka.

 

Pokarhania sa udeľujú:

a) Napomenutie triednym učiteľom za menej závažné porušenie školského poriadku:

 • Za jednorazové porušenie školského poriadku (napr.: 2x nepripravenosť na vyučovanie; 2x nenapísanie DÚ; 2x bez pomôcok; 2x bez žiackej knižky; 2x nerešpektovanie pokynov vyučujúceho; 1x drzé, neslušné, bezočivé a arogantné správanie voči učiteľom; 1x narúšanie vyučovacieho procesu nevhodným správaním).
 • Za 1 neskorý príchod na vyučovanie za sledované obdobie.
 • Za nevhodnú úpravu zovňajšku.
 • Za neprezutie sa v priestoroch školy.
 • Za nesplnenie povinnosti týždenníkov.
 • Za iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom, vyučujúcim, alebo žiackym kolektívom.
 • Za jedno rázové používanie mobilného telefónu počas vyučovania.

         b) Pokarhanie triednym učiteľom za menej závažné porušenie školského poriadku:

 • Za 1 neospravedlnenú hodinu za sledované obdobie.
 • Za opakujúce sa priestupky v bode II a) (napr.: 3x nepripravenosť na vyučovanie; 3x nenapísanie DÚ; 3x bez pomôcok; 3x bez žiackej knižky; 3x nerešpektovanie pokynov vyučujúceho; 2x drzé, neslušné, bezočivé a arogantné správanie voči učiteľom; 2x narúšanie vyučovacieho procesu nevhodným správaním).
 • Za 2-3 neskoré príchody na vyučovanie za sledované obdobie.
 • Za používanie mobilného telefónu počas vyučovania – 2x.
 • Za nerešpektovanie pokynov dozor konajúceho zamestnanca školy.  

        c) Pokarhanie riaditeľom školy za závažné porušenie školského poriadku

 • Za 2-4 hod. neospravedlnenej  absencie.
 • Za podvádzanie a klamstvo.
 • Za fajčenie a požívanie alkoholických nápojov v školských priestoroch a na školských akciách.
 • Za sústavne sa opakujúce priestupky v bode II b). (napr.: 4x nepripravenosť na vyučovanie; 4x nenapísanie DÚ; 4x bez pomôcok; 4x bez žiackej knižky; 4x nerešpektovanie pokynov vyučujúceho; 3x drzé, neslušné, bezočivé a arogantné správanie voči učiteľom; 3x narúšanie vyučovacieho procesu nevhodným správaním).
 • Za 4 neskoré príchody na vyučovanie a súčasne sa žiakovi udelí aj jedna neospravedlnená hodina.
 • Za skorší odchod z vyučovania bez dovolenia vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo vedenia školy – 1x.
 • Za opakované nerešpektovanie pokynov a drzé správanie sa voči dozor konajúcemu zamestnancovi školy.

 

Poznámky:

1. Pochvaly za dochádzku, prospech a vzorné správanie sa udeľujú na konci prvého a druhého polroka školského roka.

 

3.3 Ochranné opatrenie riaditeľa školy

 

V súlade s § 58 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov riaditeľka školy pristúpi k okamžitému vylúčeniu agresívneho žiaka alebo žiaka, ktorého správanie znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľka školy bezodkladne privolá:

a) zákonného zástupcu,

b) zdravotnú pomoc,

c) policajný zbor.

Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia riaditeľka školy vyhotoví písomný záznam.      

 

IV. ZNÍŽENÉ ZNÁMKY ZO SPRÁVANIA

 

Podľa § 55 ods. 6 písm. b) 2 – uspokojivé, c) 3 – menej uspokojivé, d) 4 – neuspokojivé sa udeľuje na konci prvého a druhého polroka školského roka podľa závažnosti porušenia školského poriadku v súlade s Čl. 3 bod (5) až (13) a s Čl. 4 Metodického pokynu MŠVVaŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ.

Udelenie zníženého stupňa zo správania sa odôvodní v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka.

  

Znížený stupeň zo správania

 a) Zníženie známky zo správania na stupeň 2 (uspokojivé)

 • Za 5-15 hodín neospravedlnenej absencie za 1 polrok.
 • Za opakované fajčenie v priestoroch školy, požívanie alkoholických nápojov v školských priestoroch a na školských akciách.
 • Za prinášanie do školy, alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie.
 • Za marenie vyučovacieho procesu a prevádzky školy.
 • Za opakujúce sa porušovanie školského poriadku v bode II c).
 • Za úmyselné poškodenie školského zariadenia, spojené s plnou finančnou úhradou poškodeného školského zariadenia.
 • Fyzický útok na spolužiaka alebo zamestnanca školy.

b) Zníženie známky zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé)

 • Za 16-30 hodín neospravedlnenej absencie.
 • Za opakujúce sa závažné priestupky v III a).
 • Za krádež.
 • Za zopakovanie fyzického útoku na spolužiaka alebo zamestnanca školy.
 • Za úmyselné ublíženie na zdraví.
 • Za šikanovanie a vydieranie.
 • Za vandalizmus.
 • Za prejavy extrémizmu.
 • Za používanie omamných a psychotropných látok.
 • Za prinášanie do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie žiakov i učiteľov.
 • Za prejavy rasovej neznášanlivosti.
 • Za zvlášť hrubé, arogantné alebo opakujúce sa neslušné správanie voči zamestnancom školy a spolužiakom.
 • Za marenie vyučovacieho procesu a prevádzky školy.

         c) Zníženie známky zo správania na stupeň 4 (neuspokojivé)

 • Za viac ako 30 hodín neospravedlnenej absencie.
 • Za spáchanie takého činu, ktorým by bola ohrozená výchova, bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov.
 • Za hrubé zneváženie mena školy.
 • Za spáchanie trestného činu (vyžaduje právoplatné odsúdenie).
 • Za opakujúce sa závažné priestupky v III b).

 

Poznámky:

1. Znížené známky zo správania za neospravedlnené hodiny sa udeľujú na konci prvého a druhého polroka školského roka (sumárne sa hodnotí celý polrok). Na štvrťrok sa písomnou formou oznámi zákonnému zástupcovi počet vymeškaných neospravedlnených hodín za sledované obdobie aj s oznámením výchovného opatrenia.  

 

V. ZÁSADY SPRÁVANIA SA ŽIAKA

 

5.1. Oslovenia a pozdravy

 

 1. Žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy: „Dobré ráno“, „Dobrý deň, „Dobrý večer“.
 2. Žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku a na konci hodiny tak, že vstanú. Sadajú si na pokyn vyučujúceho.
 3. Na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, laboratórnych prácach, prácach v učebniach a v okolí školy, pri písaní kontrolných a písomných prác sa na pokyn vyučujúceho žiaci nezdravia.
 4. Žiaci zdravia pracovníka školy v priebehu dňa pri prvom stretnutí.
 5. Žiaci zásadne oslovujú pracovníkov školy pán/pani podľa príslušného pracovného zaradenia.
 6. Žiaci zdravia zamestnancov školy aj pri stretnutí mimo budovy školy.

 

5.2 Povinnosti žiaka po príchode do školy

 

1. Školská budova sa otvára o 6:30 hod. Na vyučovanie žiak prichádza do školy v čase od 7:15 hod., najneskôr do 7:35 hod, potom sa budova školy zamyká. Ak príde po tomto čase, musí sa okamžite prezuť a presunúť sa do učebne, v ktorej má vyučovaciu hodinu. V žiadnom prípade sa nesmie zdržiavať v priestoroch školy bez dozoru!

2. V čase od 7:25 hod. - 7:35 hod. si v šatni odložia vrchné oblečenie, prezujú sa do hygienicky vhodných prezuviek, uložia si svoje veci. Prezuvkami nesmie byť vychádzková a športová obuv, určená na telesnú výchovu. Žiaci sú povinní prezúvať sa aj na popoludňajšiu vyučovaciu činnosť.

3. V šatni sa žiak zbytočne nezdržiava a čo najskôr zaujme svoje miesto v triede. Pripraví si všetky potrebné pomôcky na prvú vyučovaciu hodinu. Školskú aktovku má uloženú tak, aby nebránila prechodu pomedzi lavice. Žiak je povinný udržiavať poriadok vo svojom okolí.

4. Ak má prvú hodinu v odbornej učebni, počká na chodbe na vyučujúceho. V prípade telesnej výchovy si môže svoje veci nechať vo svojej kmeňovej učebni.

5. Žiaci, ktorí prídu do školy skôr, sa zdržujú na dolnej chodbe pod dozorom školníka a upratovačky. Do tried vchádzajú po prvom zazvonení, o 7:35 hod.

6. Neskorý príchod do školy musí žiak ospravedlniť u vyučujúceho v triede aj u triedneho učiteľa.

7. Na krúžkovú činnosť prichádzajú žiaci 5 – 10 minút pred jej začiatkom. Žiaci čakajú na vyučujúceho na prízemí – vo vestibule školy.

 

5.3 Správanie sa žiaka počas vyučovania

 

1. Na každú vyučovaciu hodinu prichádza žiak včas. Učebnice, školské potreby a pomôcky má pripravené na lavici podľa rozvrhu hodín. Na každej vyučovacej hodine má so sebou žiacku knižku.

2. V prípade, ak si žiak opakovane bez závažnejších dôvodov nenosí pomôcky, môže mu triedny učiteľ udeliť napomenutie, navrhnúť niektoré z výchovných opatrení alebo zníženú známku zo správania.

3. Ak si žiak do školy neprinesie žiacku knižku, zapíše sa do poznámok k práci žiakov v klasifikačnom hárku. Ak si žiak svoju žiacku knižku zabudne častejšie, alebo ju odmietne dať učiteľovi na zápis známok, upovedomí sa o tom jeho zákonný zástupca a predvolá sa do školy.

4. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiak sedí na mieste určenom podľa zasadacieho poriadku a pri vstupe učiteľa do triedy ako aj pri jeho odchode z triedy po ukončení hodiny ho zdraví povstaním.

5. Po vstupe dospelej osoby do triedy zdravia povstaním podobne aj pri odchode. Na telocviku pri cvičení, na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania žiaci nevstávajú. Žiaci nevstávajú ani pri písaní testov a písomných prác.

6. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad, odpovede spolužiakov, svedomito a aktívne pracuje a zapája sa do vyučovania, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje. Neotáča sa za spolužiakmi a nehojdá sa na stoličke. Dbá zdravie a bezpečnosť svoje ako aj spolužiakov. 

7. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.

8. Počas vyučovania môže školu opustiť žiak iba v sprievode zákonného zástupcu, ním poverenej dospelej osoby (poverenie musí byť písomné, podpísané zákonným zástupcom s uvedením dátumu a času odchodu žiaka), alebo v sprievode osoby poverenej riaditeľkou školy.

9. Ak sa žiak  na vyučovanie nepripravil, alebo nemá so sebou žiacku knižku a pomôcky, ospravedlní sa na začiatku vyučovacej hodiny. Počas vyučovania vyučujúci ospravedlnenie prijať nemusí.

10. Na hodinách výchovného zamerania, pri laboratórnych prácach a pri pokusoch na hodinách chémie a fyziky žiak dodržiava pokyny učiteľa.

11. Ak žiak zo zdravotných dôvodov nemôže cvičiť jeden týždeň, prinesie vopred ospravedlnenie od zákonného zástupcu, ktorým sa preukáže vyučujúcemu. Ak nemôže cvičiť dlhšiu dobu, je potrebné ospravedlnenie alebo odporúčanie necvičiť od lekára.

12. Žiak je povinný šetriť učebnice, školské potreby, udržiavať čistotu a poriadok na svojom mieste, v triede a vo všetkých priestoroch školy. Učebnice si na začiatku školského roku vloží do obalu, nepoškodzuje ich, stará sa o ne. Ostatné školské potreby udržiava v dobrom stave. Nepoškodzuje školské lavice pokreslením alebo vyrývaním.

13. Každý žiak má chrániť pred poškodením školské zariadenie. Prípadné úmyselné a z nedbanlivosti spôsobené škody je povinný uhradiť podľa rozsahu zavinenia zákonný zástupca. Ak sa nezistí vinník, spôsobenú škodu hradia všetci žiaci triedy.

14. Manipulovať oknami, roletami, svetelnými vypínačmi a audiovizuálnymi prístrojmi môžu žiaci len so súhlasom učiteľa.

 

5.4  Správanie sa žiakov počas prestávok

 

1. Malé prestávky sú 10 minútové, veľká prestávka po 2. vyučovacej hodine a trvá 15 minút.

2. Počas malých prestávok sa žiak zdržuje v triede a nezdržiava sa v priestore dverí do tried. Prestávky využíva na prípravu pomôcok na ďalšiu hodinu, upratanie lavice a svojho miesta, na vykonanie osobnej hygieny a potreby, prípadne zopakovanie si učiva. V priestoroch WC sa zbytočne nezdržiava.

3. Žiak desiatuje po 2. vyučovacej hodine. Všetky odpadky odkladá do koša.

4. Cez prestávku odchádzajú určení žiaci (alebo týždenníci) do kabinetov po učebné pomôcky.

5. Automat využívajú žiaci pred začiatkom vyučovania pri príchode do školy, cez veľkú prestávku a po vyučovaní.

6. Ak majú žiaci vyučovanie v odbornej učebni, vezmú si svoje veci a disciplinovane sa presunú pred odbornú učebňu (výnimkou je hodina fyziky a telesnej výchovy).

7. Žiaci majú prísne zakázané vykláňať sa z okien, vyhadzovať cez nich papiere a iný odpad.

8. Žiaci 1. stupňa sa zdržiavajú počas prestávok v triede alebo na chodbe pod kontrolou dozor konajúceho učiteľa.

9. Je prísne zakázané šikanovať spolužiakov, vydierať, kradnúť a ubližovať si navzájom. Cez prestávky je zakázané vybavovať si vzájomné osobné nezhody.

10. Pred skončením vyučovania žiaci nastupujú do zástupu pri vchodových dverách a spoločne za vyprevádzania učiteľa opúšťajú školskú budovu.

 

5.5. Odchod žiakov zo školy

 

1. Pred odchodom z učebne žiak zanechá svoje miesto upravené podľa pokynov učiteľa.

2. Po skončení vyučovania upraví triedu, predovšetkým priestor na ukladanie vecí v školskej lavici a okolie svojej lavice. Vyloží stoličku, vezme svoje veci a organizovane, podľa pokynov učiteľa, sa presunie do šatne, kde sa prezuje, oblečie a opúšťa školskú budovu.

3. Po skončení vyučovania idú žiaci domov. Zdržiavať sa bez dozoru v priestoroch školy je zakázané.

4. O každej školskej akcii organizovanej školou mimo areál školy, resp. o tej, ktorá končí neskôr ako povinné vyučovanie, alebo sa realizuje v čase mimo vyučovania, musia byť písomne informovaní zákonní zástupcovia žiaka a musia udeliť písomný súhlas s účasťou žiaka na akcii. V písomnom súhlase musí byť vopred určený čas ukončenia akcie, miesto rozchodu a spôsob neohrozeného návratu žiaka domov.

 

5.6  Správanie sa žiaka v školských priestoroch v čase mimo vyučovania

 

1. Žiak sa môže zdržiavať v priestoroch školy v čase mimo vyučovania len pri jeho účasti na popoludňajších akciách triedy alebo školy.

2. Žiak sa prezúva do prezuviek aj na mimoškolské akcie, ktoré prebiehajú v priestoroch školy.

3. Na akciách dodržiava pokyny pedagogického dozoru.

4. Po skončení akcie sa zbytočne nezdržiava v školskej  budove ani pred školskou budovou.

 

5.7 Starostlivosť o zovňajšok

 

 1. Žiak chodí do školy a na školské a mimoškolské podujatia čistý, starostlivo, slušne a vkusne upravený a primerane oblečený. Neusiluje sa svojim zovňajškom zbytočne vzbudzovať pozornosť verejnosti, nenosí výstredné oblečenie a nevhodné nápisy na tričkách a bundách.
 2. Žiak dbá o to, aby mu oblečenie a účes neprekážali v práci. Účes by mal vyhovovať všetkým hygienickým, estetickým, pracovným a bezpečnostným predpisom.
 3. Žiak sa upravuje do školy tak, aby vonkajší vzhľad (make-up, účes, ozdoby) boli veku primerané a vkusné a nie výstredné a vyzývavé. V prípade nevhodného make-up bude žiačka vyzvaná na jeho odstránenie.
 4. Žiak nenosí do školy ozdoby, ktoré môžu spôsobiť žiakovi alebo inej osobe úraz: ostré ozdoby - spony na opaskoch, prívesky, náramky, náušnice, piercing ...

 

5.8 Starostlivosť o školské zariadenie, učebnice a školské potreby

 

  1. Žiak je povinný šetriť školskú budovu, všetko vonkajšie a vnútorné zariadenie, zodpovedá za majetok triedy, každé poškodenie ohlási triednemu učiteľovi.
  2. Akékoľvek poškodenie z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie zo strany žiaka je škodou na strane školy. Úhradu tejto škody nahradí v plnej miere rodič. Ak sa vinník nezistí, škodu uhradí kolektív triedy.
  3. Triedny učiteľ na konci školského roka preberá od žiakov učebnice, posudzuje ich stav a určuje učebnice na vyradenie. Podľa rokov použiteľnosti odpíše percentuálne opotrebovanie učebnice. Pri väčšom opotrebovaní učebnice, jej úmyselnom poškodení TU určí finančnú náhradu, uskutoční výber sumy od žiaka (rodiča).
  4. Pri strate učebnice žiak zakúpi novú učebnicu alebo nahradí plnú sumu za učebnicu podľa poslednej ponukovej hodnoty učebníc od vydavateľstva. Vybrané sumy za poškodené a stratené učebnice odovzdá triedny učiteľ za triedu učiteľom zodpovedným za sklad učebníc školy najneskôr do 25. júna v bežnom roku.
  5. Žiak má v učebnici zapísané meno v tabuľke o používaní učebnice.
  6. Zošity žiak udržiava v čistote, nekreslí po obaloch a do textu knihách, do zošitov nevpisuje žiadne nevhodné poznámky. V zošite má uvedené meno na prvej strane.
  7. Žiak šetrí aj ostatné školské pomôcky. Zbytočne neplytvá materiálom (výkresy, papiere, krieda, farby a pod.), neznečisťuje priestory učební (pracovné stoly, steny, tabuľu, podlahu).
  8. Ak žiak dostane na vyučovaní učebnú pomôcku (mapy, atlasy, glóbusy, vzorky, preparáty, knihy, slovníky...), vracia ich funkčné a nepoškodené. V opačnom prípade uhradí cenu poškodenej pomôcky.
  9. Ak žiak prestupuje z jednej štátnej školy na druhú, učebnice pred prestupom odovzdá triednemu učiteľovi. Za neodovzdané alebo poškodené učebnice sa vyberá poplatok podľa bodu 3.

 

5.9 Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách

 

1. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok ako aj podujatiach organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov.

2. Žiakovi sú zakázané všetky činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé (fajčenie, pitie alkoholických nápojov, užívanie škodlivých látok a pod.).

3. Žiakovi je prísne zakázané šírenie legálnych drog (alkohol a tabak) ako aj  nelegálnych drog v školskom prostredí. O tomto opatrení budú rodičia informovaní v rámci triednických združení.  S prevenciou drogových závislostí a iných patologických javov sa bude zaoberať koordinátorka prevencie, ktorá včas bude informovať aj rodičov žiakov zápasiacimi s týmito problémami.

4. Každý žiak je oboznámený so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole na začiatku školského roka triednym učiteľom. Je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenie učiteľov na predchádzanie úrazom. O poučení žiakov sa urobí zápis do žiackej knižky.

5. Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci, určený zdravotník, žiakovi prvú pomoc. Pri podozrení na vážnejší úraz alebo ochorenie zabezpečí škola žiakovi lekársku pomoc. O úraze alebo nevoľnosti informuje vyučujúci vedenie školy a rodičov žiaka. Každý úraz zapíše vyučujúci do zošita úrazov. Ak žiak vymešká pre úraz z vyučovania viac ako 3 dni, spíše vyučujúci v spolupráci s bezpečnostným technikom školy Záznam o školskom úraze. Pri riešení registrovaných i neregistrovaných úrazoch sa postupuje podľa metodického usmernenia MŠ SR č. 24/2006

6. Za bezpečnosť žiaka zodpovedá na vyučovaní vyučujúci v triede. Pred vyučovaním, cez prestávky, po vyučovaní, na školskej vychádzke, na exkurzii a pri ostatnej výchovno-vyučovacej činnosti vyplývajúcej z UO zodpovedajú za bezpečnosť žiaka tieto pravidelné dozory:

 • v čase 6:30 – 7:25 pri vchode do školy a veľkých chodbách školník a upratovačka,
 • od 7:25 a cez prestávky, pri odchode žiakov z vyučovania učitelia podľa harmonogramu dozoru,
 • počas školskej akcie vykonáva dozor osoba písomne poverená riaditeľkou školy.

Každý žiak je povinný rešpektovať zamestnancov a osoby vykonajúce dozor !!!

7. Pri prechode do iných priestorov školy a pri zamestnaniach mimo budovy školy zodpovedá za poriadok, disciplínu a bezpečnosť vyučujúci.

8. Pri školskom výlete a exkurzii mimo sídla školy vykonávajú dozor osoby písomne poverené riaditeľkou školy v súlade s vnútornou smernicou školy o školských výletoch, exkurziách a akciách organizovaných školou.

9. Vypočúvanie žiakov políciou v priestoroch školy sa uskutočňuje len za prítomnosti riaditeľa školy alebo ním poverenej osoby z radov pedagogických pracovníkov. Rodičia žiaka budú o vypočúvaní bezodkladne informovaní.  Hranica právnej zodpovednosti žiaka je podľa zákona 14 rokov.

10. V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia detí učiteľ a výchovný pracovník v prípade závažného podozrenia má právo skontrolovať osobné veci žiaka

 

 

5.10 Ďalšie povinnosti žiaka

 

1. Všetky písomnosti a potvrdenia vybavuje žiak prostredníctvom triedneho učiteľa.

2. Povinnosti týždenníkov

Týždenníci sú dvaja a vymenuje ich triedny učiteľ. Ich povinnosti sú:

 • cez prestávku po každej hodine zotrieť tabuľu, pripraviť kriedy a iné potreby na vyučovanie,
 • na začiatku hodiny hlásiť neprítomných žiakov,
 • ak nepríde vyučujúci na vyučovanie do triedy, oznámiť to neodkladne vedeniu školy,
 • podľa potreby zotrieť tabuľu, uložiť kriedu, skontrolovať čistotu v triede.

 

 

5.11 Správanie sa žiakov mimo školy

 

1. Žiak je povinný mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin správať sa tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a mravné normy spoločnosti a robil česť škole aj sebe.

2. Pri stretnutí učiteľov a ostatných zamestnancov školy vždy pozdraví.

3. Je zdvorilý a pozorný k starším ľuďom.

4. Aj mimo školy chráni zdravie a bezpečnosť svoje aj iných.

5. Chráni verejný majetok a nepoškodzuje ho.

 

5.12  Dochádzka žiaka do školy

 

1. Posudzovanie plnenia školskej dochádzky v zmysle ustanovenia tretieho oddielu o povinnej školskej dochádzke a jej plnení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov je povinná školská dochádzka desaťročná a trvá najdlhšie do konca školského roku, v ktorom žiak dovŕši 16 rokov veku.

2. Žiak je povinný chodiť na vyučovanie pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín, povinne sa zúčastňovať na činnosti, ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania, napr. na výchovných koncertoch, exkurziách, vychádzkach a pod. Je povinný zúčastňovať sa na cvičení v prírode a didaktických hrách v prírode, účelových cvičeniach, ktoré sú súčasťou učebných plánov a zúčastňovať sa na vyučovaní predmetu ochrany človeka a zdravia.

3. Žiak môže vyučovanie vymeškať len z dôvodu choroby, lekárskeho nariadenia zákazu školskej dochádzky, zo závažných rodinných dôvodov, pri mimoriadne nepriaznivom počasí a prerušení premávky hromadnej dopravy. Svoju neprítomnosť ospravedlňuje triednemu učiteľovi ihneď po návrate do školy písomným potvrdením od lekára alebo zákonného zástupcu v žiackej knižke. Iné písomné ospravedlnenie uloží triedny učiteľ v dokumentácii triedneho učiteľa.

4. Uvoľnenie žiaka z vyučovania pre vopred známu príčinu vyžiada zákonný zástupca písomnou formou v žiackej knižke:

a) z jednej alebo viac vyučovacích hodín od príslušného triedneho učiteľa,

b) na jeden až dva vyučovacie dni od príslušného triedneho učiteľa,

c) na tri a viac dní od riaditeľky školy osobitnou písomnou žiadosťou uvedením dôvodu neprítomnosti žiaka v škole.

5. Počet dní, ktoré môže písomne ospravedlniť zákonný zástupca žiaka za jeden polrok školského roka sú tri vyučovacie dni. V ostatných prípadoch je nutné predkladať lekárske potvrdenie. Netýka sa to prípadu v bode 4c).

6. Príčinu nepredvídanej neprítomnosti žiaka v škole jeho zákonný zástupca oznámi triednemu učiteľovi bez zbytočného odkladu najneskôr do 24 hodín.

7. Za vzornú dochádzku do školy môže triedny učiteľ udeliť žiakovi pochvalu triedneho učiteľa, riaditeľovi školy podať návrh na pochvalu od riaditeľa školy, alebo navrhnúť žiaka na ocenenie.

8. Za neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi navrhnuté výchovné opatrenie (pokarhanie triedneho učiteľa, pokarhanie riaditeľkou školy) alebo navrhnutá znížená známka zo správania. Neospravedlnená neúčasť žiaka na vyučovaní sa považuje za zanedbávanie plnenia povinnej školskej dochádzky ! Túto je škola povinná riešiť:

- pri viac ako 15 neospravedlnených hodín za mesiac je škola povinná oznámiť túto skutočnosť príslušnému ÚPSV a R do 7. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca,

- pri viac ako 60 neospravedlnených hodín za školský rok príslušnému obecnému úradu, ktorý začne voči zákonným zástupcom žiaka priestupkové konanie,

- pri viac ako 150 neospravedlnených hodín za školský rok príslušnému obecnému úradu a policajnému zboru, ktorý začne trestné stíhanie voči zákonným zástupcom žiaka.

9. Výchovné opatrenia za neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní

Žiakovi môže riaditeľka školy udeliť na návrh učiteľa a po prerokovaní v pedagogickej rade nasledujúce výchovné opatrenia:

 • za 1 - 4 neospravedlnené hodiny - pokarhanie triednym učiteľom,
 • za 5 - 9 neospravedlnených hodín - pokarhanie riaditeľkou školy,
 • za 10 - 25 neospravedlnených - znížená známka zo správania na stupeň 2 (uspokojivé),
 • za 26 - 60 neospravedlnených hodín - znížená známka zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé),
 • nad 60 neospravedlnených hodín znížená známka zo správania na stupeň 4 (neuspokojivé

Pri navrhovaní výchovných opatrení volí triedny učiteľ individuálny prístup a má na zreteli, či je za ne zodpovedný žiak, alebo jeho zákonný zástupca.

10. Ak žiak zamešká v jednom polroku viac ako 40 % z plánovaného počtu hodín, na základe rozhodnutia školy mu bude nariadené absolvovať komisionálnu skúšku

 

5.13 Používanie mobilných telefónov

 

1. Žiak nesmie počas vyučovania a prestávok používať mobilný telefón ! (v súlade s § 20 ods. 7 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole).  

Mobilný telefón môže mať žiak, ktorý je chronicky chorý pre prípad ohlásenia ataku chorôb rodičovi alebo lekárovi, prípadne dochádzajúci žiak z okolitých obcí. Tieto prípady nutnosti nosenia mobilného telefóny ohlási zákonný zástupca žiaka vopred triednemu učiteľovi. Mobilný telefón musí byť počas vyučovania bezpodmienečne vypnutý a uložený v taške. Ak žiak poruší tento zákaz, bude mu mobilný telefón učiteľom odobratý a vrátený iba zákonnému zástupcovi žiaka. Pokiaľ žiak vo výnimočnom prípade očakáva hovor od rodiča (napr. idú k lekárovi), je povinný túto skutočnosť oznámiť vopred vyučujúcemu.

Pri odcudzení, strate a poškodení mobilného telefónu, respektíve cenných predmetov a peňazí, škola nezodpovedá za vzniknutú škodu.

2. Žiak  má  zakázané počas vyučovania používať audiovizuálne prístroje (napr. MP3, diktafóny, kamery, mobily a pod.) a vyhotovovať zvukové alebo obrazové nahrávky vyučovacej hodiny, učiteľa alebo spolužiakov.

 

VI. KOMISIONÁLNE SKÚŠKY, OPRAVNÉ SKÚŠKY, OPAKOVANIE ROČNÍKA, INDIVIDUÁLNE ŠTÚDIUM, ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

 

6.1 Komisionálne skúšky

 

Komisionálne skúšky vychádzajú z § 23, 24, 25, 56 a § 57 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákonom č. 71/1997 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, § 19 vyhlášky MŠ SR 320/2008 o základnej škole v znení neskorších predpisov, MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a MP č. 32/2011 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. Žiak sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak:

-  je skúšaný v náhradnom termíne (keď sa klasifikácia nemohla uskutočniť z dôvodu, že žiak mal vymeškaných viac ako 40% odučených vyučovacích hodín v danom predmete na konci klasifikačného obdobia),

- ak zákonný zástupca žiaka požiada o preskúšanie žiaka z rôznych dôvodov, v prípade pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci I. a II. polroka do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia,

- ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy,

- ak vykonáva opravné skúšky (keď má na konci druhého polroku nedostatočný prospech najviac z dvoch povinných predmetov),

- pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky,

- ak je žiak oslobodený od povinnosti dochádzať do školy,

- ak žiakovi bolo povolené individuálne vzdelávanie.

 

Škola určuje podmienky konania komisionálnej skúšky takto:

1. Riaditeľka školy posúdi oprávnenosť konania komisionálnej skúšky - riaditeľka školy vydá rozhodnutie o

jej konaní.

2. Vymenuje komisiu s troma členmi (predseda, skúšajúci, prísediaci).

3. Určí druh a obsah skúšky, zadanie úloh, vzorové riešenie a systém hodnotenia predkladá skúšajúci a po prerokovaní na zasadnutí metodického orgánu schvaľuje riaditeľ školy - požiadavky na základe učebných osnov v danom ročníku a klasifikačnom období poskytne skúšajúci v písomnej forme žiakovi pri prvej konzultácii.

4. Riaditeľka školy môže povoliť účasť zákonného zástupcu na komisionálnej skúške.

5. Výsledok komisionálnej skúšky sa oznámi zákonnému zástupcovi a je pre žiaka konečný.

6. O komisionálnej skúške sa vyhotoví protokol.

7. O konaní komisionálnej skúšky sa uvedie poznámka v katalógovom liste žiaka aj v prípade potvrdenia správnosti klasifikácie.

8. Preskúšanie žiaka sa uskutoční v termínoch:

- ak je skúšaný v náhradnom termíne v I. polroku školského roka, do dvoch mesiacov (spravidla do 31.03.),

- ak je skúšaný v náhradnom termíne v II. polroku školského roka, tak koná skúšky v poslednom augustovom týždni, najneskôr do 15. októbra,

- neodkladne do desiatich dní odo dňa vydania rozhodnutia v prípade pochybnosti zákonného zástupcu žiaka o správnosti klasifikácie,

- pri konaní opravnej skúšky do 31. augusta, pri závažných dôvodoch najneskôr do 15. septembra.

9. Druh a obsah skúšky:

- písomnú časť skúšky musí žiak konať z predmetov, kde je táto predpísaná ako súčasť osnov daného predmetu. V prírodovedných predmetoch vtedy, ak je potrebné riešiť úlohy, ktoré sú súčasťou skúšky. V humanitných predmetoch a geografii môže len formou testu,

- ústnu časť skúšky musí žiak konať zo všetkých klasifikovaných predmetov.

10. Príprava žiaka na skúšku a trvanie skúšky

- podľa charakteru ústnej skúšky sa žiak pripravuje 15 min, maximálne 30 minút (CJ, žiak so ŠVVP),

- skúška môže trvať maximálne 45 min, test 20 minút,

- žiak môže použiť učebné pomôcky, žiak so ŠVVP kompenzačné pomôcky

11. Hodnotenie žiaka

- pri hodnotení sa zohľadňujú všetky časti skúšky, kritéria pri zohľadňovaní jednotlivých častí si stanoví PK jednotlivých predmetov,

- s kritériami musí byť vopred oboznámený žiak alebo aj jeho zákonný zástupca,

- pri hodnotení sa vychádza vždy z platných zákonov a smerníc o hodnotení a klasifikácii žiakov,

- k hodnoteniu ústnej časti sa vyjadrí každý člen komisie,

- opravu písomnej časti skúšky, ako aj kontrolu opravy, potvrdia svojim podpisom členovia komisie,

- ak sa žiak nedostaví na komisionálnu skúšku bude klasifikovaný známkou na základe podkladov, ktoré počas príslušného polroka získal skúšaním.

 

6.2 Opakovanie ročníka

 

Žiak opakuje ročník:

- ak neprospel a nevykonal úspešne opravnú skúšku

- ak neprospel z viac ako dvoch predmetov.

 

6.3 Individuálne štúdium, štúdium v zahraničí

 

Na požiadanie zákonného zástupcu z dôvodov aktívnej záujmovej činnosti žiaka alebo zo zdravotných dôvodov doložených príslušným potvrdením, môže riaditeľ školy povoliť žiakovi individuálny študijný plán alebo študijné úľavy, individuálne vzdelávanie. Pokiaľ žiak spolu s rodinou dlhší čas žije v zahraničí, môže riaditeľ školy vyhovieť žiadosti zákonného zástupcu žiaka a povoliť štúdium žiaka na škole obdobného typu v zahraničí. Riaditeľka školy stanoví, z ktorých predmetov bude musieť žiak na konci školského roka konať rozdielové skúšky. Určí tiež ich záväzné termíny.

 

6.4 Štúdium mimo územia SR

 

Formou osobitného spôsobu plnenia povinnej školskej dochádzky je vzdelávanie v školách mimo územia SR (§ 23 písm. b)).

1. O povolení vzdelávania rozhoduje riaditeľka školy, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

2. V žiadosti žiadateľ uvedie:

- meno, priezvisko, bydlisko žiaka,

- rodné číslo žiaka, adresu trvalého i prechodného pobytu v zahraničí,

- názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa,

- termín (od – do) – na 1 školský rok,

- meno a priezvisko zákonných zástupcov, adresa trvalého bydliska, údaje za účelom komunikácie (e-mail, telefón a pod.),

 - zákonný zástupca môže písomne požiadať o vydanie učebníc a pracovných zošitov na príslušný škoský rok.

3. Riaditeľka školy vydáva rozhodnutie o povolení plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí na 1 kalendárny rok.

 

Povinnosti zákonného zástupcu

1. Zákonný zástupca je povinný spolupracovať so školou, pravidelne komunikovať a poskytnúť škole všetky potrebné informácie.

2. Je povinný do 30 dní nahlásiť riaditeľke školy názov školy a zašle doklad s uvedením názvu, adresy školy, ktorý potvrdzuje, že žiak navštevuje príslušnú školu. Zákonný zástupca žiaka predloží tento doklad vždy k 15. septembru príslušného roka, ak žiak pokračuje vo vzdelávaní v zahraničí.

3. Dokumenty musia byť vydané na hlavičkovom papieri školy v zahraničí, potvrdené pečiatkou školy a podpísané riaditeľom školy. Originál dokumentov pošle zákonný zástupca prostredníctvom pošty.

4. Po absolvovaní štúdia v zahraničí je povinný predložiť riaditeľke školy:

- overenú  fotokópiu vysvedčenia najneskôr do 31.8. príslušného školského roka, kedy ukončil štúdium na zahraničnej škole.

5. Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia PŠD môže na základe žiadosti zákonného zástupcu vykovať komisionálne skúšky. V žiadosti zákonný zástupca uvedie ročníky, za ktoré sa majú skúšky vykonať.

6. Ak sa žiak rozhodne vykonať komisionálne skúšky, vykoná ich z vyučovacích predmetov, ktoré určí riaditeľka školy v kmeňovej škole spravidla za každý školský rok, najviac však za všetky ročníky po ukončení štvrtého ročníka ZŠ a deviateho ročníka ZŠ.

7. Termín, obsah a rozsah komisionálnych skúšok určí riaditeľka školy, na ktorej sa majú skúšky vykonať, najneskôr 15 dní pred ich konaním. Na základe komisionálnych skúšok sa žiakovi vydá vysvedčenie.

8. Žiak, ktorý nepožiadal o vykonanie komisionálnych skúšok, vykoná komisionálne skúšky po ukončení osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky. Podľa výsledkov komisionálnych skúšok riaditeľka školy zaradí žiaka do príslušného ročníka.

9. V prípade, ukončenia plnenia PŠD mimo územia SR a návratu žiaka do kmeňovej školy, požiadajú zákonní zástupcovia riaditeľku školy v písomnej žiadosti o zrušenie plnenia osobitného spôsobu PŠD a uvedú termín nástupu žiaka do kmeňovej školy.

10. Organizáciu školského roka žiaka plniaceho PŠD v zahraničí koordinuje zástupkyňa riaditeľa školy v spolupráci s RŠ, príslušnými vyučujúcimi, triednymi učiteľmi a zákonnými zástupcami.

11. Riaditeľka školy zaradí žiaka do ukončení osobitného spôsobu školskej dochádzky do príslušného ročníka podľa výsledkov komisionálnej skúšky podľa § 57 a podľa výsledkov žiaka dosiahnutých v predchádzajúcom vzdelávaní.

 

VII. PRÁVA A POVINNOSTI RODIČOV (ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV)

 

7.1 Práva rodičov (zákonných zástupcov)

 

Rodič (zákonný zástupca) má právo

    1. 1. Na výber školy pre svoje dieťa.
    2. 2. Poskytnutie bezplatného vzdelávania.
    3. 3. Vzdelanie svojho dieťaťa bez diskriminácie.

4. Na toleranciu názorového, etnického, kultúrneho, rasového, sociálneho vedomia, zázemia a prejavu.

5. Slobodný prístup k informáciám o škole ako je koncepčný zámer rozvoja školy (školský vzdelávací program, projekty, počty žiakov v triedach, materiálno-technické vybavenie, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za predchádzajúci školský rok), o legislatívnom doplnení dokumentov ZŠ, o organizácii školy, ŠkVP, ŠVP, o personálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

7. Na preradenie žiaka do ZŠ aj mimo odporúčaného rajónu ZŠ, s rešpektovaním práv riaditeľa školy.

8. Zúčastniť sa celoškolských podujatí žiakov, kultúrnych programov, pomáhať TU organizovať podujatia, vylepšovať prostredie triedy, školy, po odkonzultovaní spolupráce

9. Predkladať doklady o odborných vyšetreniach svojho dieťaťa, žiadať o integráciu, úľavu v počte vyučovacích hodín, individuálny učebný plán, plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia SR.

10. Požiadať ZŠ o zaradenie dieťaťa do ŠKD, záujmových útvarov a mimoškolskej činnosti organizovanej školou.

11. Navštíviť učiteľa v čase konzultačných hodín (deň a hodinu určí a oznamuje rodičom triedny učiteľ, vychovávateľ).

12. Vyjadriť sa a byť informovaný o všetkých výchovných opatreniach, ktoré ZŠ uplatňuje voči jeho dieťaťu, vyjadriť sa k uplatňovaniu metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ, žiakov so špecifickými potrebami učenia.

13. Integrovanie svojho dieťaťa a teda individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní.

14. Požiadať o komisionálne preskúšanie svojho dieťaťa, ak má pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na konci 1. a 2. polroka do troch dní odo dňa, keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie.

15. Účasť na vzdelávacom procese, dostať k nahliadnutiu písomné práce žiaka  po dohode s riaditeľom školy.

16. Oboznámiť sa s vnútorným poriadkom školy, upravujúcim práva a povinnosti žiakov.

17. Vyriešenie podnetov, sťažností.

18. Dať preskúmať súdom vydané konečné rozhodnutia riaditeľa školy.

19. Vydanie potvrdenia o návšteve školy, odpisu vysvedčenia a pod.

20. Iniciovať zmeny v činnosti školy.

 

7.2 Rodič (zákonný zástupca) má povinnosť

 

Povinnosti rodičov, zákonných zástupcov Povinnosť rodiča určuje Ústava SR, Zákon o rodine, Vyhláška o ZŠ, Deklarácia práv dieťaťa, Občiansky zákonník.

 

   1. Vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelanie v škole a na plnenie školských povinností, pravidelne kontrolovať prípravu žiakov na vyučovanie.
   2. Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom.
   3. Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.
   4. Informovať školu alebo školské zriadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mali vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.
   5. Oznámiť škole, ak sa v rodine vyskytla infekčná choroba.
   6. Nahradiť škodu, ktorú spôsobil žiak.
   7. Pri nemoci ospravedlniť osobne, telefonicky alebo písomne do 24 hodín od začiatku absencie a po ukončení  neprítomnosti písomne v študijnom preukaze predložiť lekárske potvrdenie o chorobe.
   8. Pri uvoľňovaní žiaka z vyučovacích hodín počas dňa vopred informovať triedneho učiteľa žiaka telefonicky alebo písomne o tejto skutočnosti.
   9. Pri uvoľňovaní žiaka z vyučovania v trvaní viac ako tri dni rodičia žiadajú písomnou formou riaditeľa školy najneskôr jeden týždeň pred odjazdom. (Povinnosťou žiaka počas jeho neprítomnosti je priebežne doplňovať zameškané učivo.)
   10. Zabezpečiť dieťaťu druh a množstvo školských pomôcok nevyhnutných pre riadny priebeh vzdelávacieho procesu.
   11. Zúčastňovať sa na schôdzach rodičovských združení.
   12. Predkladať návrhy na zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu.

13. Rešpektovať organizáciu vyučovacieho času, nevstupovať neohlásene do priestorov školy, na vyučovaciu hodinu, narúšať výchovno-vzdelávaciu činnosť v škole, podujatia školy.

14. Kontrolovať, či dieťa nenosí do ZŠ nepovolené veci, či je vhodne ošatené, obuté, či dodržiava hygienické normy. Rodič zodpovedá za hygienu dieťaťa, má povinnosť sa starať o svoje dieťa tak, aby bolo hygienicky čisté (odvšivavené, umyté, pravidelne okúpané, mať veku primeraný odev), dbať na úpravu zovňajšku, tváre, účesu).

15. Rešpektuje, že žiaci ZŠ nepropagujú žiadne nepovolené hnutia, nezdobia sa piercingom, nenosia nepovolené predmety, zbrane, fajčiarske potreby, omamné látky, alkohol.

16. Rodič má plnú zodpovednosť za svoje dieťa v čase mimo vyučovania.

17. Rodič rešpektuje pokyny pre návštevy a úradné hodiny vydané riaditeľkou školy, ktoré sú zverejnené pri vstupoch do budovy školy.

 

VIII. OSOBITNÉ OPATRENIA

 

8.1 Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí

 

1. Žiaci základnej školy nesmú fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať a vdychovať omamné látky a drogy,

hrať o peniaze a to aj mimo školy.

2. Je povinnosťou každého žiaka, učiteľa, vychovávateľa i ostatných zamestnancov školy informovať triedneho učiteľa o žiakovi, ktorý fajčí, pije alkohol alebo užíva drogy v školskom prostredí i mimo neho.

3. Po oznámení uvedenej skutočnosti sa triedny učiteľ diskrétne porozpráva so žiakom o jeho problémoch, o

príčinách užívania návykových látok, o ich škodlivosti a o dôsledkoch ich užívania. O pohovore so žiakom urobí zápis do Poznámok v klasifikačnom hárku. V nastavajúcom období venuje žiakovi zvýšenú pozornosť.

4. Ak žiak v sledovanom období nezmení vzťah k návykovým látkam je triedny učiteľ žiakovi udelí pokarhanie triednym učiteľom a zabezpečí predvolanie rodičov do školy.

5. Ak ani potom nedôjde ku zmene postojov žiaka, triedny učiteľ spoločne s výchovnou poradkyňou, koordinátorkou prevencie drogovej závislosti, ZRŠ a RŠ informuje sociálny úrad práce a rodiny, ktorý určí ďalší postup.

6. Učiteľský dozor v čase prestávok bude vykonávať kontrolu priestorov školy v predmetnej veci, hlavný dôraz klásť na sociálne zariadenia a skryté priestory v areáli školy.

7. Koordinátor prevencie drogových závislostí zabezpečí výstavku najnovších odborných publikácií, premietanie filmov k problematike, cyklus besied a prednášok s odborníkmi v danej oblasti.

8. Koordinátor prevencie drogových závislostí rozširuje spoluprácu s rodičmi a školskou samosprávou o aktivity v danej oblasti, iniciuje zapájanie rodičov do aktivít školy - školské výlety, školské akcie a súťaže.

9. Spolupracovať so samosprávou obce na vytváraní preventívnych stratégií a posilňovaní opatrení na znižovanie dopytu po droge v rámci regiónu.

 

8.2 Prevencia a riešenie šikanovania

 

Pre vzťah, ktorý označujeme ako šikanovanie, je typická nerovnováha síl, kedy silnejší pošliapava práva slabšieho, ubližuje cielene a opakovane niekomu, kto sa nedokáže brániť. V škole pod šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov (agresor), ktorých zámerom je ublíženie žiakovi alebo žiakom (obeť), prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie.

Ide o cielené a opakované použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť. Podstatnými znakmi šikanovania sú: úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhému, útoky agresora sú opakované, pomer síl medzi agresorom a obeťou je nevyrovnaný.

 

Prejavy šikanovania, reakcie žiakov a príčiny vzniku

Šikanovanie sa prejavuje v priamej podobe

–  fyzickými útokmi, urážlivými prezývkami, nadávkami, posmechom, tvrdými príkazmi agresora vykonať určitú vec proti vôli obete, odcudzenie veci a pod.

Prevencia šikanovania

- vytvoriť pozitívnu klímu v škole

- navodiť úzku spoluprácu medzi školou a rodinou

- problém šikanovania riešiť školským poriadkom

- zvýšiť dozor pedagogických zamestnancov

- oboznámiť učiteľov so systémom školy pri riešení šikanovania

- informovať učiteľov o postupe pri podozrení šikanovania

- realizovať vzdelávanie v oblasti prevencie šikanovania

- spolupracovať s odborníkmi centra pedagogicko-psychologickej poradne (CPPPaP)

- v pracovnom poriadku vymedziť oznamovaciu povinnosť, pre pedagogických i nepedagogických zamestnancov.

 

Škola rieši problematiku šikanovania v súlade so Smernicou č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 1. septembra 2018.

 

8.3 Bezpečnosť v školách v prírode

 

Škola v súlade so svojim ŠkVP a v súlade s Vyhláška MŠ SR č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode každoročne organizuje pre žiakov I. stupňa školy pobyt v škole v prírode na území SR alebo v zahraničí.

Žiakov možno do školy v prírode vyslať najviac na 14 kalendárnych dní, z toho 10 pracovných. S každou triedou ZŠ (max. 22 žiakov 1. ročníka, max. 24 žiakov viacerých ročníkov I. stupňa školy) sa vysielajú 1 učiteľ a dvaja vychovávatelia. V druhom až štvrtom ročníku na 25 žiakov 2 učitelia a 1 vychovávateľ.

Plánovanie a riadenie pobytu v škole v prírode, zabezpečovanie ochrany zdravia a bezpečnosti účastníkov pobytu, škola rieši internou Smernicou o škole v prírode (IP č. 02/2017 z 25.03.2017).

 

8.4 Bezpečnosť pri organizovaní školských výletov a exkurzií

 

Školské výlety a exkurzie sa organizujú podľa § 7 ods. 9 vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. Každý školský výlet, exkurzia, výcvikový zájazd, alebo iné hromadné školské podujatie  (ďalej len "výlet") musí byť dôsledne pripravený a zabezpečený. Plán organizačných opatrení pripraví triedny učiteľ alebo poverený pedagogický zamestnanec, ktorý je povinný ho dať na schválenie riaditeľovi školy najmenej 24 hodín pred začiatkom akcie. Odporúča sa dať poistiť žiakov.

Na výletoch sa môžu zúčastniť iba žiaci, ktorých zdravotný stav vyhovuje podmienkam a programu akcie.

Žiakov treba vopred preukázateľne poučiť o celom programe a organizačných opatreniach.

Žiaci sa školských výletov a exkurzií môžu zúčastniť iba s písomným informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Za získanie súhlasu pred organizovaním aktivity je zodpovedný triedny učiteľ, alebo pedagogický zamestnanec poverený riaditeľkou školy organizovaním akcie. 

 

8.5 Pokyny pre návštevníkov

 

Vchodové dvere budov škôl sú zabezpečené pre mimovoľný vstup špeciálnou zámkou. Každý návštevník školy sa musí ohlásiť u školníka alebo hospodárky školy (prípadne u dozor konajúceho učiteľa). Návštevník je povinný preukázať sa a uviesť dôvod návštevy. Nie je dovolený voľný pohyb cudzích osôb v priestoroch školy. Je zakázané navštevovať žiakov a učiteľov počas vyučovania.

Na stretnutie s učiteľmi a vedením školy využívajú návštevy konzultačné hodiny, ktoré s pokynmi pre návštevníkov sú umiestnené na všetkých vstupoch školy.

Každá návšteva školy je povinná riadiť sa pokynmi:

1. Každý návštevník je povinný svoj príchod do objektu nahlásiť školníkovi alebo hospodárke školy (prípadne dozor konajúcemu učiteľovi)..

2. Každý návštevník sa musí predstaviť a oznámiť cieľ svojej návštevy.

3. Ak je návšteva dohodnutá s iným zamestnancom školy je potrebné o tom informovať vedenie školy. Takto dohodnutá návšteva čaká na svoje prijatie na prízemí pred zborovňou školy. Jej príchod sa telefonicky oznámi zamestnancovi.

4. Návštevy sa nesmú voľne pohybovať v priestoroch školy. Ich pohyb je možný iba v sprievode zamestnanca školy. Za bezpečnosť návštev je zodpovedný zamestnanec, ktorý návštevu prijal.

5. Počas vyučovania sú návštevy zakázané. Vo výnimočných prípadoch je nutné informovať vedenie školy.

6. Návštevy žiakov počas vyučovania sú prísne zakázané !!!

7. Návšteva nesmie svojou prítomnosťou narúšať vyučovací proces.

8. Vyučovanie nesmie byť narušované žiadnymi zvukmi, hlasnou rečou alebo iným  hlukom.

9. Návštevy sú povinné dodržiavať konzultačné hodiny, ktoré sú umiestnené na všetkých vstupoch do budov školy.

 

 

IX.  ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

 

 1. ŠKD navštevujú deti z 1. - 4. ročníka základnej školy v dvoch oddeleniach. Výška poplatku za žiaka je v súlade so VZN č. 24/2008 obce Turňa nad Bodvou platného od 23.10.2008.
 2. Rodičia do ŠKD prihlásia žiaka vyplnením a podpísaním prihlášky, na základe ktorej, pri splnení stanovených podmienok, vydá riaditeľka školy rozhodnutie o prijatí do ŠKD.
 3. Dochádzka prihlásených žiakov do školského klubu je povinná. Každú neprítomnosť žiaka v školskom klube musia rodičia, alebo triedny učiteľ oznámiť.
 4. Žiak môže byť uvoľnený zo školského klubu i pred stanovenou dobou odchodu, ak o to rodičia písomne požiadajú vychovávateľku.
 5. Opustiť školský klub bez dovolenia vychovávateľky nie je dovolené.
 6. Žiak je povinný riadiť sa pokynmi vychovávateľky a plniť jej príkazy.
 7. Vyučujúci prvého stupňa odovzdáva po skončení vyučovania žiakov do školského klubu priamo vychovávateľke. Ak vychovávateľka nepríde v stanovenom čase, počká so žiakmi až do jej príchodu. Neprítomnosť vychovávateľky hlási vedeniu školy.
 8. Na obed odchádzajú žiaci ŠKD pod vedením vychovávateľky.
 9. Pred odchodom na obed si každý žiak umyje ruky, počas obeda sa správa podľa pravidiel spoločenského poriadku. Je príborom.
 10. Dobu venovanú v režime dňa príprave na vyučovanie musia dodržiavať všetci žiaci.
 11. Za poškodené hry, knihy, hračky a iné pomôcky zodpovedá ten žiak, ktorý škodu úmyselne spôsobil.
 12. Za žiaka, ktorý bol na vyučovaní, ale do školského klubu sa nedostavil, vychovávateľka nezodpovedá.
 13. Prevádzka v školskom klube je podľa týždenného harmonogramu vypracovaného vychovávateľkami a podľa rozvrhu hodín. Prevádzka v ŠKD končí každý deň o 15:30 hod.
 14. Žiak odchádza z ŠKD v sprievode vychovávateliek, ktoré ho odovzdávajú zákonnému zástupcovi alebo ním poverenej osobe. Žiaci môžu bez sprievodu opustiť ŠKD len s písomným súhlasom zákonného zástupcu
 15. Za bezpečnosť žiakov v čase pobytu v ŠKD aj v čase odchodu domov v priestoroch areálu školy zodpovedá vychovávateľka ŠKD.

 

Organizácia denných činností v ŠKD

 

11:20              príchod detí do ŠKD

11:35 – 13:30 odpočinková činnosť, hygiena, obed

13:00 – 14:00 rekreačná činnosť, pobyt vonku

14:00 – 15:30 príprava na vyučovanie, hry s hračkami / záujmová činnosť

15:30              odchod detí zo ŠKD

Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD sa riadi v súlade s platným Výchovným programom ŠKD pri ZŠ, Školská ulica 301/16, Turňa nad Bodvou, Stonožka platného od 01.09.2015.

 

 

 

 

X.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1. Školský poriadok pre žiakov bol vypracovaný v súlade s novým Školským zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 22. mája 2008, s vyhláškou MŠ SR z 23. júla 2008 a so Všeobecne záväzným nariadením č. 224/2008 o školách a školských zariadeniach.

2. Návrh školského poriadku (ŠP) bol predložený na pripomienkovanie pedagogickým zamestnancom a rodičom žiakov.

3. Triedni učitelia sú povinní oboznámiť so školským poriadkom žiakov triedy a rodičov, žiaci a rodičia potvrdia oboznámenie sa svojím podpisom na prvom stretnutí. O oboznámení žiakov so školským poriadkom sa vyhotoví zápis do triednej knihy.

4. Školský poriadok sa zverejnení v zborovni, v riaditeľni školy a na verejne prístupných chodbách školy. Na tabuli oznamov pri vchode do budovy školy sa zverejní obsah školského poriadku s odkazom, kde je možné prečítať si jeho plné znenie. Žiaci majú prístup ku školskému poriadku vo svojej kmeňovej triede.

5. Zmeny a doplnky školského poriadku vydáva riaditeľ školy po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy a v pedagogickej rade.

6. Tento poriadok školy nadobúda platnosť dňa 01.09.2015 a je záväzný pre všetkých žiakov, učiteľov a zákonných zástupcov žiakov Základnej školy, Školská ulica 301/16, Turňa nad Bodvou a platí v čase vyučovania ako aj počas všetkých školských podujatí, výletov, exkurzií a aktivít organizovaných školou. Jeho porušenie prerokuje vedenie školy s pedagogickou radou a podľa závažnosti porušenia bude žiakovi uložené výchovné opatrenie. Neznalosť obsahu ŠP žiakov pri jeho dodržiavaní či porušení neospravedlňuje.

 

Prerokovaný na pedagogickej rade dňa 03.07.2015.

Školský poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.09.2015.

 

Mgr. Andrea Deáková

riaditeľka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATOK č. 1

ŠKOLSKÉHO PORIADKU

 

Riaditeľka školy vydáva po prerokovaní v pedagogickej rade, rade školy a s orgánmi žiackej samosprávy, Dodatok č. 1 k Školskému poriadku školy v zmysle § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

V zmysle tohto dodatku sa do školského poriadku pridáva bod č. 8.6 Opatrenia školy voči diskriminácii a segregácii žiakov v nasledovnom znení.

 

8.6 Opatrenia školy voči diskriminácii a segregácii žiakov

 

V škole sa bude dôsledne uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie. V súlade s princípmi výchovy a vzdelávania, ktoré sú stanovené v § 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prijíma škola opatrenia:

1. Vytvárať vhodné podmienky na vzdelávanie žiakov z rómskeho etnika, sociálne znevýhodneného prostredia a iných detí so znevýhodnením spolu s majoritnou populáciou.

2. Zabezpečiť priestorové a organizačné formy výučby tak, aby nedošlo k vylúčeniu žiadnej skupiny detí z výchovy a vzdelávania.

3. Zabezpečiť inkluzívne vzdelávanie žiakov s využitím špecifických metód výučby, uplatňovaním vhodných pedagogických a odborných prístupov zohľadňujúcich výchovno-vzdelávacie potreby jednotlivca.

4. Vytvoriť na škole inkluzívne tímy zabezpečujúce pedagogickú diagnostiku na identifikovanie rizikových faktorov, odstránenie bariér a nerovností vo vzdelávaní, odkrývanie skrytého potenciálu žiakov.

5. Zabezpečiť účinné aktivity na šírenie myšlienok tolerancie, akceptácie odlišností a zlepšenie postoja spoločnosti voči znevýhodneným skupinám občanov (besedy, diskusie, exkurzie, účasť na preventívnych programoch, v programoch Teach for Slovakia a pod.).

6. Posilniť výchovnú stránku výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom všetkých vyučovacích predmetov, ale aj špecifickými výchovnými aktivitami zameranými na rozvoj citov a emócií, motivácie a záujmov, socializácie a komunikácie, na sebakontrolu a sebariadenie, na mravné hodnoty a tvorivosť.

7. Dodržiavať na škole zákaz používania všetkých foriem telesných trestov a psychického nátlaku.

8. Zabezpečiť pre všetkých žiakov bezplatné zapožičiavanie učebníc, učebných textov.

9. Zabezpečiť pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia prístup k podporám týkajúcich sa vzdelávania v súlade so zákonmi, ako sú:

a) preplácanie cestovného žiakom z iných obcí, v ktorých sa škola nenachádza

b) podpora detí zo SZP

c) dotácia na stravu

d) dotácia na školské potreby.

10. Poskytovať všetkým žiakom rovnakú možnosť na využívanie služieb súvisiacich so vzdelávaním – pomoc učiteľa, výchovného poradcu, špeciálneho pedagóga, psychológa.

11. Zabezpečiť rovnaký prístup pre všetkých žiakov k poradenstvu pri voľbe povolania, zabrániť ukončovaniu povinnej školskej dochádzky v nižších ročníkoch ZŠ (účasť školy v národnom programe „Škola otvorená všetkým“).

12. Dbať na dôsledné dodržiavanie pravidiel školského poriadku, aby sa zabránilo šikanovaniu, diskriminácii a segregácii všetkých žiakov (majority i minority).

13. Riešiť porušovanie práv detí zo strany rodičov ako sú:

a) nedostatočná starostlivosť, zneužívanie a zanedbávanie dieťaťa  

b) neposkytnutie základných životných potrieb deťom zo strany rodičov

c) psychický, fyzický útok, sexuálne zneužívanie (škola je povinná hlásiť obecnému úradu a ÚPSVaR odboru sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)

d) zanedbávanie povinnej školskej dochádzky (škola hlási obci a ÚPSVaR nad 15 vymeškaných neospravedlnených hodín za mesiac)

14. Dôsledne vyžadovať od všetkých žiakov školou zadefinované a stanovené požiadavky na vzdelávanie.

Tento Dodatok č. 1 Školského poriadku nadobúda platnosť dňa 01.09.2018 a je záväzný pre všetkých žiakov Základnej školy, Školská ulica 301/16, Turňa nad Bodvou a platí v čase vyučovania ako aj počas všetkých školských podujatí, výletov, exkurzií a aktivít organizovaných školou. Jeho porušenie prerokuje vedenie školy s pedagogickou radou a podľa závažnosti porušenia bude žiakovi uložené výchovné opatrenie. Neznalosť obsahu Školského poriadku pri jeho dodržiavaní či porušení neospravedlňuje.

 

V Turni nad Bodvou, dňa 30.8.2018

 

 

 

Mgr. Andrea Deáková

riaditeľka školy

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská ulica 301/16, Turňa nad Bodvou
  Školská 301/16,04402 Turňa nad Bodvou
 • +4210554662131

Fotogaléria