Hýb sa!

Navigácia

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Rada školy

Rada školy

Rada školy

Rada školy pri ZŠ Školská ulica 301/16, Turňa nad Bodvou bola stanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri voľbách dňa 24.10.2016. Funkčné obdobie začalo dňom 01.11.2016 na obdobie štyroch rokov.

Rada školy je iniciatívnym a poradný orgánom, ktorý svoje kompetencie uplatňuje voči škole alebo školskému zariadeniu, pri ktorom je ustanovená. V rámci svojich kompetencií plní funkciu verejnej kontroly v oblasti výchovy a vzdelávania tým, že sa vyjadruje ku skutočnostiam podľa § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. V súlade s uvedeným ustanovením riaditeľ školy predkladá rade školy na vyjadrenie nasledovné materiály:

 • návrhy na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried,
 • návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
 • návrh rozpočtu,
 • návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia,
 • správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 písm. d) uvedeného zákona,
 • správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia,
 • koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie,
 • informáciu o  pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,

Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia prerokúva s radou školy Školský poriadok.

Kompetencie rady školy:

Podľa  § 24 ods. 5 písm. c) zákona  č. 596/2003 Z. z. majú rady školy kompetencie:

- podať návrh na odvolanie riaditeľa

- vyjadrovať sa k návrhu na odvolanie riaditeľa (podľa § 3 ods. 7 písm. b) a c) a ods.  8 písm. b) a c) uvedeného zákona). 

Ak zriaďovateľ vymenúva riaditeľa na dobu určitú počas prerušenia výkonu funkcie riaditeľa z dôvodov podľa § 3 ods. 13 uvedeného zákona, je povinný to prerokovať s radou školy.

 

V zmysle uvedeného zákona rada školy sa vyjadruje, podáva stanovisko, navrhuje. Činnosť rady školy riadi jej predseda.

 

Zloženie Rady školy v školskom roku 2018/2019

Predseda:                               Marcela Fehérová

Pedagogický zamestnanci:    Mgr. Zuzana Krompaská

Nepedagogickí zamestnanci:            Tibor Fazekaš

Zástupcovia rodičov:                         Eva Asztalosová

                                               Ing. Adela Kránitzová

                                               Mária Szciranková

                                               Klaudia Lehotská

Zástupcovia zriaďovateľa:    Iveta Sásiová

                                               Mgr. Tímea Matesz

                                               Ing. Ladislav Bartók

                                               Bc. Mária Andóová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská ulica 301/16, Turňa nad Bodvou
  Školská 301/16,04402 Turňa nad Bodvou
 • +4210554662131

Fotogaléria