Hýb sa!

Navigácia

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Školský vzdelávací program

Nadpis

Inovovaný Školský vzdelávací program

Základnej školy, Školská ulica 301/16

Turňa nad Bodvou

pre

1. stupeň ZŠ - ISCED 1 primárne vzdelávanie

2. stupeň ZŠ - ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie

 

 

 

 

 

 

Motto:

Naučme sa učiť, lebo sa učíme pre život.

 

Názov:

Inovovaný Školský vzdelávací program

 

Základnej školy, Školská ulica 301/16,

 Turňa nad Bodvou

 

ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov školy

Základná škola

Školská ulica 301/16, Turňa nad Bodvou

Adresa

Školská ulica 301/16, 044 02

Turňa nad Bodvou

IČO

35544457

Stupeň vzdelania

ISCED 1,ISCED 2

Dĺžka štúdia

ISCED 1 – 4 roky, ISCED 2 – 5 rokov

Vyučovací jazyk

slovenský

Forma štúdia

denná

Druh školy

plnoorganizovaná, štátna

Riaditeľka školy

Mgr. Andrea Deáková

Koordinátor pre tvorbu IŠkVP

ISCED 1

Mgr. Monika Tóthová

ISCED 2

Mgr. Oľga Ondová

Kontakt

e-mail

301.skolaturna@gmail.com

web

https://zsturnaslov.edupage.org/

Tel. číslo

055 466 21 31; 0907 906 479

ZRIAĎOVATEĽ

Názov

Obec Turňa nad Bodvou

Adresa

Obecný úrad Turňa nad Bodvou

Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou

Starosta obce

Mgr. Atila Oravecz

Kontakt

e-mail

turna@turnanadbodvou.sk

 

Tel. číslo

055 466 21 01

PLATNOSŤ PROGRAMU

 

Platnosť dokumentu od

01.09.2015

 

Posledné úpravy

01.09.2018

 

ŠkVP je každý rok prerokovávaný v pedagogickej rade školy a v rade školy. Pre školský rok 2018/2019 bol prerokovaný na pedagogickej rade školy dňa 6.7.2018 a v rade školy dňa 10.10.2018.  

 

           

 

ZÁZNAMY O PLATNOSTI A REVIDOVANÍ

Platnosť/revidovanie

Dátum

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

Platnosť

01.09.2015

Učebné osnovy vypracované pre 1. a 5. ročník ZŠ

Učebné osnovy predmetu Finančná gramotnosť pre 5. ročník

Úprava

01.09.2016

Doplnené učebné osnovy pre 2. a 6. ročník ZŠ

Aktualizácia učebných osnov pre 1. a 5. ročník

Aktualizácia vybraných kapitol

 • Charakteristika pedagogického zboru
 • Učebný plán pre školský rok 2016/2017

Úprava

01.09.2017

Doplnené učebné osnovy pre 3. a 7. ročník ZŠ

Aktualizácia učebných osnov pre 1. až 2. a 5. až 6. ročník

Aktualizácia vybraných kapitol

 • Charakteristika pedagogického zboru
 • Učebný plán pre školský rok 2017/2018

Úprava

01.09.2018

Doplnené učebné osnovy pre 4. a 8. ročník ZŠ

Aktualizácia učebných osnov pre 1. až 3. a 5.až 7. ročník

Aktualizácia vybraných kapitol

 • Charakteristika pedagogického zboru
 • Učebný plán pre školský rok 2018/2019

Aktualizácia príloh iŠkVP – príloha: Národný štandard finančnej gramotnosti (verzia 1.2)

Doplnenie informácie o zriadení špecializovanej triedy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH

1

Všeobecná charakteristika školy

 

 

1.1 Všeobecné informácie o škole, veľkosť školy

 

 

1.2 Charakteristika žiakov

 

 

1.3 Charakteristika pedagogického zboru

 

 

1.4 Organizácia prijímacieho konania

 

 

1.5 Dlhodobé projekty

 

 

1.6 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

 

 

1.7 Priestorové a materiálno-technické vybavenie školy

 

 

1.8 Škola ako životný priestor

 

 

1.9 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

 

2

Charakteristika Školského vzdelávacieho programu

 

 

2.1 Pedagogické princípy školy

 

 

2.2 Zameranie školy a stratégie vzdelávania

 

 

2.3 Profil absolventa

 

 

2.4 Pedagogické stratégie

 

 

2.5 Organizačné formy a metódy

 

 

2.6 Zabezpečenie výučby pre žiakov ŠVVP

2.7 Špecializovaná trieda

 

 

2.8 Začlenenie prierezových tém

 

3

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

 

 

3.1 Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov

 

 

3.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

 

 

3.3 Hodnotenie školy

 

4

Školský učebný plán

 

5

Učebné  osnovy

 

 

6

UO ISCED 1 a ISCED 2 sú samostatnou prílohou iŠkVP

Prílohy

Príloha č. 1 RUP pre školský rok 2018/2019

Príloha č. 2 Národný štandard finančnej gramotnosti

Príloha č. 3 Plán rozvoja čitateľskej gramotnosti

Príloha č. 4 Začlenenie prierezových tém do učebných osnov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

1.1 Všeobecné informácie o škole, veľkosť školy

 

Základná škola, Školská ulica 301/16 Turňa nad Bodvou je plnoorganizovaná štátna škola s ročníkmi 1. – 9. s vyučovacím jazykom slovenským, výchovnovzdelávací proces sa realizuje v dennej forme. Je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou založeniu Zriaďovateľskou listinou školy č. j. 2042/2005 vydanou dňa 21.03.2002 v Košiciach, 26.06.2002 v Turni nad Bodvou, 24.02.2005 v Turni nad Bodvou. Škola sídli v dvoch budovách postavených v rokoch 1964 a 1994 (prístavba k pôvodnej budove). Je postavená v areáli spoločnom so ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Turňa nad Bodvou.

Škola poskytuje vzdelávanie:

1. Primárne vzdelávanie – ISCED I – 1. stupeň základnej školy (ročníky 1. – 4.)

2. Nižšie stredné vzdelávanie – ISCED 2 – 2. Stupeň základnej školy (ročníky 5. – 9.)

Základná škola môže mať maximálne 18 tried s kapacitou maximálne 380 žiakov (berúc do úvahy maximálne počty žiakov stanovené zákonom a priestorové podmienky školy). Škola zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť v čase mimo vyučovania v záujmových útvaroch a školskom klube detí.

Triedy 1. stupňa školy sú umiestnené v prístavbe školy (8 tried), 2. stupeň sídli v hlavnej budove (8 tried). 

Zriaďovateľom školy je obec Turňa nad Bodvou, ktorá leží v malebnej krajine Slovenského krasu pod turnianskym hradom v okrese Košice okolie. Okolie obec sa vyznačuje nielen prírodnými krásami ale aj bohatou tradíciou Turniansko-abovskej Župy.   

1.2 Charakteristika žiakov

 

Školu v súčasnom období navštevuje do 280 žiakov. Väčšina z nich pochádzajú z obce Turňa nad Bodvou, ostatní prichádzajú zo spádových obcí Háj, Hačava, Hosťovce, Chorváty, Nová Bodva, Žarnov, Dvorníky, Včeláre a Zádiel. Škola leží na národnostne zmiešanom území. Viac ako 60% detí hovorí v domácom prostredí jazykom národnostnej menšiny – jazykom maďarským. To sa prejavuje v nižšej úrovni zvládnutia slovenského jazyka, hlavne na prvom stupni školy. Školu navštevujú aj žiaci z marginalizovaných rómskych komunít, tvoria 46% z celkového počtu žiakov. Bohaté skúsenosti sú aj vo vzdelávaní žiakov so ŠVVP. 25% žiakov školy sú žiaci so ŠVVP. Z nich je 10% zo sociálne znevýhodneného prostredia. 15% žiakov školy sú žiaci zo zdravotným znevýhodnením (žiaci s vývinovými poruchami učenia, so zníženou komunikačnou schopnosťou, poruchami správania, Žiaci s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia – variant A ...) a žiaci so zdravotným postihnutím. Častým javom sa stáva migrácia žiakov – prisťahovanie žiakov zo zahraničia resp. ich odsťahovanie a ich následný návrat po určitom čase.

 

1.3 Charakteristika pedagogického zboru

 

1. Pedagogickí zamestnanci

Na škole pôsobí v závislosti od aktuálneho počtu žiakov v danom školskom roku 20 – 25 učiteľov. Z toho počtu je 1 riaditeľka školy, 1 zástupca riaditeľa školy, 6 učiteľov pre primárne vzdelávanie. Na škole pracuje pedagogický kolektív s rôznym odborným zameraním a s rôznymi skúsenosťami. Priemerný vek pedagogického zboru je 44,9 rokov, čo predpokladá dlhoročné skúsenosti, schopnosť a motiváciu učiť sa novému. Pri výbere učiteľov a stanovení ich úväzkov sa dodržiavajú kvalifikačné predpoklady stanovené zákonom, maximálne sa prihliada na odbornosť a vzťah učiteľov k jednotlivým vzdelávacím oblastiam. S výnimkou niektorých predmetov, ktoré sa nevyučujú na 100% odborne, ponúkame odborné vyučovanie. Na

každý predmet máme odborne kvalifikovaného pedagóga, ale vzhľadom na organizáciu vyučovania (delené

hodiny, rozvrh hodín, mzdové prostriedky), nie je v našich silách zabezpečiť 100% odborné vyučovanie v každom predmete. Pedagógovia, ktorí učia neodborne však vychádzajú z dlhodobej praxe a hlbokých skúseností. Na veľmi dobrej úrovni prebieha vyučovanie dominantných predmetov (slovenský jazyk a literatúra, matematika, geografia, dejepis). Výchovné predmety taktiež nezaostávajú, ale z časti musia byť vyučované aj neodborne. 

Konkretizovanie zloženia pedagogického zboru, ich kvalifikačné predpoklady a požiadavky na ďalšie vzdelávanie sú každoročne aktualizované v Pláne kontinuálneho vzdelávania a Organizačnom poriadku školy (súčasťou je Organizačná štruktúra zamestnancov na aktuálny školský rok). Na škole ďalej pôsobí asistent učiteľa ako pomoc pri vzdelávaní žiakov zo SZP a dve vychovávateľky v ŠKD. Od školského roka 2015/2016 je škola zapojená do programu Teach for Slovakia (www.teachforslovakia.sk). V školskom roku 2016/2017 (apríl 2017) sa škola zapojila do implementácie Národného projektu MPC Škola otvorená všetkým (Implementácia inkluzívneho modelu vzdelávania v prostredí ZŠ). V rámci tohto projektu pôsobia na škole 2 pedagogické asistentky a 1 sociálna pedagogička.

 

Na škole pôsobia učitelia – špecialisti:  sociálny pedagóg, koordinátori tvorby iŠkVP a koordinátori jednotlivých vzdelávacích oblastí:

 • koordinátor environmentálnej výchovy – zabezpečuje  výchovu a vzdelávanie smerujúce k ochrane prírody
 • koordinátor zdravého životného štýlu – organizuje výchovnú činnosť zameranú na zdravý životný štýl
 •  výchovný poradca a kariérny poradca – zameriava sa na hlavne na problémy v správaní žiaka, etickú výchovu a rozvoj osobnosti žiaka, kariérové poradenstvo
 • koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu  - koordinuje prácu triednych učiteľov so zameraním na sexuálnu výchovu a výchovu k rodičovstvu a k rodine ako celku
 • koordinátor pre čitateľskú gramotnosť - zameriava sa tvorbu a zadávanie úloh na rozvoj čitateľskej gramotnosti, schopnosti porozumieť textu, interpretácii text, viesť žiakov k aktívnemu čítaniu, využívať zdroje formálnej a neformálnej knižnice
 • koordinátor pre protidrogovú prevenciu a prevenciu sociálno-patologických javov – zameriava sa na organizovanie preventívnych programov, monitoruje výskyt negatívnych javov a zabezpečuje ich prevenciu
 • koordinátor finančnej gramotnosti – zameriava sa na schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti
 • koordinátor pre ľudské práva - prostredníctvom definovaných  úloh a opatrení zabezpečuje dosahovanie pokroku v oblasti ochrany práv detí uznaných Dohovorom o právach dieťaťa a pokroku  pri ich používaní
 • koordinátor pre mediálnu, regionálnu a multikultúrnu výchovu -  hlavná činnosť je zameraná na prácu s médiami, kritickému mysleniu, využívaniu médií pre vlastnú kreatívnu tvorbu a so zreteľom   na zachovávanie kultúrnych zvykov a tradícií obce, spoznávaním rodného kraja, zvykov a tradícií iných národov a národností
 • vedúca metodického združenia a predsedovia predmetových komisií - spolu s vyučujúcimi riešia  výchovnovzdelávací proces a problémy súvisiace s ním
 • koordinátor informatizácie – riadi výučbu predmetu informatika, kladie dôraz na prácu s IKT, učí žiakov programovací jazyk, kontroluje a zabezpečuje stav IKT na škole

 

2. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Vedenie školy kladie veľký dôraz na ďalšie vzdelávanie učiteľov. Podporuje svojich pedagógov v prehlbovaní, zdokonaľovaní a rozširovaní kvalifikácie a profesijných kompetencií a umožňuje im v rámci vzdelávania získavať kredity.

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa realizuje každoročne v súlade s Plánom kontinuálneho vzdelávania na aktuálny školský rok. Učitelia si rozširujú vzdelanie prostredníctvom vzdelávaní organizovaných metodickými centrami, Štátnym pedagogickým ústavom, Ústavom informácií a prognóz školstva, Štátnej jazykovej školy v ďalších vzdelávacích inštitúcií poskytujúcich formálne a neformálne formy vzdelávania. Svoje kompetencie si rozširujú v oblastiach prevencie sociálno-patologických javov, vo využívaní moderných alternatívnych metód, zavádzanie informačno-komunikačných technológií do vyučovacieho procesu, na primárnu protidrogovú prevenciu. V najbližšej dobe sa chceme zamerať na vzdelávanie učiteľov v oblasti práce s deťmi s poruchami výchovy a vzdelávania a integrácie detí.

 

 

3. Nepedagogickí zamestnanci školy

Na zabezpečenie kvalitného chodu školy sú nevyhnutní nepedagogickí zamestnanci. Na škole pôsobí 1 administratívna pracovníčka (hospodárka školy), 1 školník – údržbár a 2 upratovačky. Škola využíva aktuálne projekty ÚPSVaR na zamestnávanie absolventov a dobrovoľníkov. Vykonávajú úlohy správcu siete IKT a pomocných vychovávateľov.

 

1.4 Organizácia prijímacieho konania

 

Škola nemá špecifické požiadavky na prijímanie žiakov do 1. a 5. ročníka ZŠ.

Pri prijímaní do 1. ročníka je zriadená komisia, ktorá posudzuje školskú spôsobilosť. Pri zápise detí do 1. ročníka škola spolupracuje s CPPPaP Slovenskej Jednoty 29 v Košiciach a prizýva si k zápisu školského psychológa.

Testovanie školskej spôsobilosti je zamerané na:

- postihovanie tvarov

- schopnosť rozlišovať, jemnú motoriku

- koordináciu ruky, postihovanie vzťahov

- veľkosti, množstva a poradia,

- pozorovaciu schopnosť, schopnosť koncentrácie, schopnosť zapamätávania, chápania názorových predmetov a situácií, chápania reči a obsahu.

Pri hodnotení sa berie do úvahy komplexný telesný i psychický vývin na rozumovej, citovo-motivačnej i spoločenskej úrovni. Potrebné je poznať aj anamnézu dieťaťa.

Pred vstupom do školy by malo dieťa ovládať:

· Názvy častí svojho tela.

· Osobné informácie - meno, bydlisko,...

· Určenie miesta – vedľa, za v,...

· Určenie smeru – hore, dole, neskôr - doľava, doprava.

· Rozpoznanie a zapísanie niektorých písmen veľkej tlačenej abecedy (vie sa podpísať).

· Základné farby.

· Názvy základných geometrických tvarov pomenovať (štvorec, trojuholník, kruh) a bezvýrazných disproporcií a nerovnomerností nakresliť.

· Nakresliť dvojdimenzionálne postavu človeka, ktorá bude obsahovať základné časti tela a niektoré obsažné prvky (časti tváre, gombičky a iné doplnky oblečenia).

· Ako vyjadriť svoje potreby a myšlienky.

· Skupiny slov, ktoré si treba zapamätať- dni v týždni, ročné obdobia,...

· Mechanické ovládanie číselného radu do 10.

· Vytlieskať slová po slabikách, vytvoriť rýmovanie, určiť prvú hlásku v slove, určiť poslednú hlásku v slove, rozdeliť jednoslabičné slovo na hlásky (napr.: pes p-e-s, dom d-o-m).

 

1.5 Dlhodobé projekty školy

 

Škola realizuje projekty v súlade so strategickými cieľmi školy a s dlhodobými výchovno-vzdelávacími cieľmi. Aktívne sa zapájame do národných projektov. V súčasnej dobe sa realizujú:

- VÚDPaP Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

- NÚCEM – Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ využitím elektronického testovania

- ŠIOV – Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ a odborné vzdelávanie a príprava prostredníctvom polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami

- MPC –národný projekt „Škola otvorená všetkým“

 

Škola bola zapojená do projektov vyhlasovaných každoročne MŠVVaŠ SR: Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP 2015, Environprojekt 2015 a Zdravie a bezpečnosť v školách 2016, „Záložka do knihy spája školy“.

 

Škola získala v školskom roku 2014/2015  v projekte Moderné vzdelávanie -  digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety nasledovnú digitálnu techniku: interaktívnu tabuľu, dataprojektor s držiakom, NTB a sadu reproduktorov.

 

 

1.6 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

 

Spolupráca s rodičmi je kľúčovou pri výchovno-vzdelávacom procese. Je nutné neustále posilňovať dôveru rodičov v inštitúciu, budovať u nich pozitívny prístup ku získaniu kvalitného vzdelania ich detí. Z toho dôvodu môžu rodičia kedykoľvek navštíviť školu po vzájomnej dohode s triednym učiteľom, na školských a triednych rodičovských združeniach, ale aj akciách usporiadaných školou (športové súťaže, čitateľské aktivity, tvorivé dielne, účasť na zasadnutiach ZRPŠ, atď.).

Rodičia, zákonní zástupcovia a verejnosť majú možnosť oboznámiť sa s chodom školy prostredníctvom webovej stránky školy www.zsturnaslov.edu.sk.

Pri škole pracuje občianske Združenie na podporu rozvoja ZŠ Turňa nad Bodvou a Rada školy pri ZŠ Turňa nad Bodvou.

Rada školy sa schádza podľa vopred vypracovaného plánu práce. Má 11 členov, z toho:

 • 2 pedagogickí zamestnanci
 • 1 nepedagogický zamestnanec
 • 4 zástupcovia z radu rodičov
 • 4 delegovaní členovia obce

Veľmi dobrá spolupráca je s Obecným úradom Turňa nad Bodvou. Žiaci sa zúčastňujú na akciách organizovaných obcou, pripravujeme kultúrne programy pre verejnosť.

Kladne je hodnotená spolupráca s CPPPaP Slovenskej Jednoty 29 v Košiciach, DIC Opatovská 101 v Košiciach. Menované subjekty nám poskytujú odbornú poradenskú pomoc pri práci so žiakmi so ŠVVP.

 

Spolupráca s inými subjektmi:

 • Zriaďovateľ školy – obec Turňa nad Bodvou
 • ZŠ, MŠ a SŠ v obci Turňa nad Bodvou
 • CPPPaP Slovenskej Jednoty 29, Košice
 • CŠPPaP Opatovská 101, Košice
 • Klub dôchodcov Turňa nad Bodvou
 • Obvodné oddelenie PZ Turňa nad Bodvou
 • Územný spolok Slovenského Červeného kríža
 • MP Education, s.r.o.

 

1.7 Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

 

Vzdelávací proces sa na ZŠ, Školská ulica 301/16 sa realizuje v dvoch budovách. V základnej budove sú zriadené triedy pre II. stupeň základnej školy, v prístavbe sú umiestnené triedy I. stupňa školy. Škola má zriadených 15 učební, 1 odbornú učebňu fyziky, 2 učebne IKT, knižnicu pre žiakov a učiteľov, 1 miestnosť pre výchovného poradcu, 1 riaditeľňu, 2 zborovne, 1 miestnosť pre administratívnu pracovníčku školy, 1 miestnosť pre školníka, 1 miestnosť pre upratovačky, 1 skladovaciu miestnosť pre čistiace potreby, 4 hygienické zariadenia a 2 veľké priestranné chodby. Škola využíva obecnú telocvičňu a areál školy spoločne so ZŠ s VJM, Turňa nad Bodvou. Školský areál je ťažko udržateľný, z dôvodu vysokej koncentrácie neprispôsobivých občanov v jeho okolí.    

Problémom je havarijný stav budov (rozpadávajúce sa rímsy, nefunkčné a rozpadávajúce sa okná, vysoká energetická náročnosť budov ...).

Na zlepšenie priestorového vybavenia investovala škola zo svojich prevádzkových nákladov do čiastočnej rekonštrukcie okien, výmeny vchodových dverí v základnej budove a opravy 2 hygienických zariadení. Postupne sa vymieňa školský nábytok.

Na výučbu predmetov informatická výchova a informatika sú zriadené 2 počítačové učebne vybavené 40ks počítačov. Táto technika je z časti z projektu Infovek, MVP a z časti technika získaná zo sponzorských darov (vyradené počítače a notebooky firmy T-systém, s.r.o.). Učebne IKT sa využívajú aj na iných vyučovacích predmetoch (matematika, prírodovedné predmety, cudzie jazyky ...) a v mimo vyučovacom čase na záujmovú činnosť (mediálny krúžok, informatický krúžok, geografický krúžok ....).

Na škole využívame vo vyučovacom procese 4 interaktívne tabule, 2 dátové projektory s prenosnými plátnami, 8 CD prehrávačov. Učebné pomôcky sú aktualizované podľa požiadavky vyučujúcich a finančných možností školy.

Na chodbách školy sa vytvorili neformálne knižnice pre žiakov školy v spolupráci s kolegami s Teach for Slovakia na posilnenie čitateľskej gramotnosti a nabádanie žiakov k čítaniu vo svojom voľnom čase. K ich zriadeniu prispeli sponzorskými darmi fyzické osoby z celého Slovenska, kníhkupectvá, neziskové organizácie.

V budúcnosti sa chceme zamerať na posilnenie výučby prírodovedných predmetov aj formou zriadenia prírodovedného laboratória a učebne pre predmet technika na zvýšenie manuálnych zručností žiakov.

 

1.8 Škola ako životný priestor

 

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, treba klásť dôraz na:

 • zabezpečenie bezpečnej a priateľskej klímy medzi žiakmi navzájom, žiakmi a učiteľmi a učiteľmi a rodičmi,
 • upravené a estetické prostredie tried, školského areálu, chodieb,
 • poskytovanie aktuálnych informácií o aktivitách školy, prezentovať ich na web stránke školy a na informačných tabuliach a nástenkách.

V škole pestujeme uvedomelý pozitívny vzťah žiakov k spolužitiu ľudí, k tolerancii, k humánnosti. V práci s kolektívom triedy dôsledne systematicky a cieľavedome presadzujeme fungovanie samosprávy triedy, plnenie konkrétnych individuálnych úloh žiakov, povinností týždenníkov, šetrenie zariadenia triedy a školy. Presadzujeme u žiakov znalosť ich práv a povinností a ich dôsledné dodržiavanie (školský poriadok).

Na riešenie problémov žiakov sa využíva tzv. schránka dôvery -  škatuľa, do ktorej žiaci môžu svoje pripomienky.

 

1.9 Podmienky zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia

 

Škola zabezpečuje  bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie a vykonáva:

 • poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, oboznamuje žiakov so Školským poriadkom. Žiaci sú na začiatku školského roka poučení o bezpečnom správaní, taktiež na každom predmete, s dôrazom na telesnú výchovu, technickú výchovu, výtvarnú výchovu zvlášť. Poučenie o bezpečnom správaní je zapísané do triednej knihy. Pred každou mimoškolskou hromadnou akciou sú žiaci opätovne poučení, zvlášť sa to týka plaveckého výcviku, školy v prírode, výletov a exkurzií. Vyučujúci pred každou mimoškolskou akciou, pri ktorej opúšťajú areál školy, vypĺňajú formulár o hromadnom zabezpečení akcie.
 • pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru. Každý zamestnanec je podľa harmonogramu školení poučený o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o protipožiarnych opatreniach, o práci s elektrickými zariadeniami, o podávaní prvej pomoci. Každý nový zamestnanec je povinný prejsť preventívnou lekárskou prehliadkou. Škola má podľa zákona uzavretú zmluvu s Pracovnou zdravotnou službou, ktorá vyhodnocuje riziká. Škola má taktiež zmluvu s certifikovaným pracovníkom BOZP a certifikovaným pracovníkom protipožiarnej ochrany. V jeho kompetencii je kontrolovať všetky náležitosti, školiť zamestnancov školy a vypracovávať potrebnú dokumentáciu. Škola pravidelne sleduje termíny revízií elektrických zariadení a elektrickej inštalácie, bleskozvodov, hydrantov a prenosných hasiacich prístrojov.
 • pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov kontrol a revízií...
 • zabezpečenie vhodnej štruktúry pracovného režimu a odpočinku žiakov a učiteľov. Škola dodržiava zásady primeraného režimu vyučovania s rešpektovaním hygieny, zdravého prostredia tried a ostatných priestorov školy. Rozvrh hodín pre žiakov je zostavený s ohľadom na dodržiavanie potrebných psychohygienických zásad. Pravidelne sa obnovujú nátery stien, kontroluje čistota, používajú sa bezpečné saponáty.

 

Škola a jej zamestnanci dbajú na  vytvorenie bezpečných a zdraviu vyhovujúcich  podmienok v priestoroch na vyučovanie – v triedach, na chodbách počas prestávok a v odborných učebniach pri praktických činnostiach žiakov. Žiaci  sú na začiatku školského roku na úvodných hodinách poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Na úvodných hodinách triedni učitelia oboznámia žiakov so základnými pravidlami správania počas vyučovania i počas mimoškolských aktivít v priestoroch školy (Školským poriadkom). Každá odborná učebňa má svoj pracovný poriadok, s ktorým sú žiaci oboznámení, musia ho rešpektovať a dodržiavať, tak predchádzať možným úrazom. Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručuje aktívna ochrana žiakov a zamestnancov pred úrazmi, dostupnosť prvej pomoci z materiálneho aj ľudského hľadiska, vrátane kontaktov na lekára. Lekárničky sú k dispozícii na každej chodbe a každej zborovni. Tak isto v riaditeľni školy.

Pri dlhších akciách je povinnosťou učiteľov žiakov poistiť. Škola ma taktiež uzavretú poistku s poisťovňou pre prípad, že žiak utrpí nejakú finančnú, alebo zdravotnú újmu. Jednou zo základných povinností učiteľov je všímať si správanie žiakov a viesť ich k bezpečnému správaniu. Ako prevencia slúžia pedagogické dozory počas prestávok, presune žiakov z budovy do telocvične a počas mimoškolských aktivít. V škole je určený zdravotník, ktorý má na starosti zabezpečenie školy lekárničkami a v prípade potreby zabezpečuje zdravotnú starostlivosť.

 

Požiadavkami na bezpečnosť a hygienu pri práci sa zaoberajú nasledovné dokumenty školy:

1. Školský poriadok

2. Pracovný poriadok

3. Prevádzkový poriadok

4. Dokumentácia BOZP a PO

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výchove a vzdelávaní sa bude zaisťovať nasledovne:

1.Škola zabezpečí bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch školy.

2.Pravidelnými školeniami zamestnancov školy o BOZP a PO (preškolenie 1 - krát za 2 roky na začiatku

školského roka).

3.Poučením žiakov o BOZP a PO prostredníctvom triednických hodín na začiatku školského roka a preukázateľne pred hromadnými akciami.

4.Poučením zákonných zástupcov žiakov o BOZP a PO a oboznámením so školským poriadkom prostredníctvom triednych RZ na začiatku školského roka.

5.Pravidelnými kontrolami stavu BOZP technikom BOZP a vedením školy.

6.Odstraňovaním nedostatkov podľa výsledkov revízií, ohliadok budovy a nahlasovaním nedostatkov.

7.Zabezpečením potrebných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov školy.

8.Dvakrát ročne musia byť žiaci oboznámení s požiarnou prevenciou, požiarnymi signálmi na účelovom Cvičení a didaktických hrách. Súčasne bude prevedený nácvik požiarneho poplach

 

Všetky požiadavky na bezpečnosť a hygienu vznesené či už rodičmi, žiakmi, učiteľmi, alebo kontrolnými orgánmi sa škola snaží odstrániť v rámci možností v čo najväčšej miere.

 

2 CHARAKTERISTIKA INOVOVANÉHO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

2.1 Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelania)

 

Náš školský vzdelávací program vychádza zo základných princípov štátneho vzdelávacieho programu. Chceme ním čo najlepšie propagovať našu školu, jej profiláciu podľa požiadaviek a záujmov žiakov, ich rodičov, podľa podmienok v regióne a požiadaviek trhu práce. Chceme, aby sa škola stala v plnom zmysle slova službou verejnosti.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť budeme smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Chceme pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného pracovať v tíme, motivovaného k celoživotnému vzdelávaniu.

Keďže škola leží na národnostne zmiešanom území a väčšina našich žiakov komunikuje v domácom prostredí maďarským jazykom, budeme pokračovať v rozvíjaní komunikačných schopností v slovenskom jazyku, rozvíjaní čitateľskej a finančnej gramotnosti našich žiakov a vo zvyšovaní ich gramotnosti v oblasti IKT.

V duchu humanistických princípov zabezpečíme kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov.

Zavedením nových vyučovacích predmetov chceme u žiakov lepšie formovať tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie.

V spolupráci s rodičmi našich žiakov chceme vychovať vzdelaných, pracovitých, zodpovedných, ale i morálne vyspelých a slobodných ľudí.

Naša škola s a hlavne orientuje na:

 • získanie a rozvíjanie komunikačných schopností v slovenskom jazyku a zvyšovaní čitateľskej gramotnosti,
 • získanie a rozvíjanie kompetencie využívania informačnokomunikačných technológií (práca s PC)
 • ovládanie aspoň dvoch cudzích jazykov – vedieť ich používať na konverzačnej úrovni (anglický jazyk a druhý cudzí jazyk podľa výberu a voľby rodičov),
 • naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie vrátane zdravej výživy a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty ako škola podporujúca zdravie,
 • posilňovanie úcty ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu.

Cieľom výchovy našej školy je:

 • venovať sústavnú pozornosť medziľudským vzťahom vo vzťahu učiteľ žiak, žiak - žiak, vytvárať optimálnu pracovnú atmosféru na škole (riešiť problémové správanie),
 • posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám,
 • podnecovať a rozvíjať cielené sebahodnotenie žiakov,
 • formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie
 • vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov a v spolupráci s rodičmi žiakov vychovať  pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí.

Cieľom vzdelávania našej školy je:

 • umožniť všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručností vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch,
 • dať každému žiakovi šancu, aby rozvíjal svoje schopnosti, talent a záujmy a zažil úspech,
 • pre každého žiaka so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vypracuje individuálny výchovno-vzdelávací program,
 • uskutočňovať poznávacie a vzdelávacie exkurzie pre žiakov ZŠ, rozvíjať tým zážitkové vnímanie
 • žiakov (orientácia na národné povedomie, vlastenectvo)
 • zamerať sa na v komunikáciu žiakov slovenskom jazyku a pravopis žiakov,
 • vyučovanie orientovať na získanie kompetencií.

Cieľom vedenia školy je:

 • usilovať sa o podanie projektov národného a podľa možnosti i medzinárodného charakteru v rámci výziev, tak podporovať spoluprácu s inými školami na Slovensku aj v zahraničí s cieľom výmeny skúseností, spôsobov a foriem práce,
 • budovať školu ako inštitúciu na celoživotné vzdelávanie,
 • podporovať ďalšie vzdelávanie ako súčasť kariérneho rastu v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania,
 • na poradách, triednických hodinách prehlbovať právne vedomie, upevňovať hodnotovú orientáciu,
 • aktivizovať metodické orgány a činnosť koordinátorov.

 

Ďalšie ciele školy

Naším cieľom bude i naďalej rozvíjanie talentu a podporovanie záujmov našich žiakov. Každý školský rok

ponúkame žiakom v priemere 16 záujmových útvarov – jazykových, športových, vzdelávacích i tvorivých. Nemenej dôležitý bude aj profesijný a odborný rast pedagógov a zavádzanie nových foriem a metód práce.

Sústavným a cieleným vzdelávaním pedagógov i ostatných zamestnancov školy budeme prispievať k ich profesijnému rozvoju, ktorý podporí kvalitu vzdelávania a služieb, ktoré škola ponúka.

V centre našej pozornosti bude i naďalej starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či so zdravotným znevýhodnením.

Pre vyššiu kvalitu vo vzdelávaní a pre tvorbu vhodného pracovného prostredia pre žiakov i zamestnancov školy budeme strategický zámer školy ďalej rozpracovávať. Budeme pritom spolupracovať s Radou školy, Radou rodičov i žiackym parlamentom. Našou snahou bude vybaviť pracovné prostredie funkčnou didaktickou a multimediálnou technikou a inými modernými učebnými pomôckami. Tvorivé podmienky pre činnosť školy budeme rozvíjať a podporovať i rozširovaním ponuky služieb.

Snahou každého pedagóga školy je svojím pozitívnym myslením prispieť ku spoločnému efektívnejšiemu spôsobu práce.

V zmysle myšlienok projektu Škola priateľská k deťom chceme vytvoriť také prostredie, v ktorom sa budú všetci dobre cítiť, dosiahnuť, aby žiaci chodili do školy s radosťou a tešili sa na zaujímavé formy vyučovania. Budeme i naďalej pokračovať v implementácii tém práv dieťaťa do vyučovacieho procesu. Budeme chápať žiakov ako svojich partnerov a rozvíjať v nich pocit spolupatričnosti, zodpovednosti a tolerancie k iným.

 

2.2 Zameranie školy a stupne vzdelania

 

Prvoradou úlohou našej školy je poskytnúť žiakom základné vedomosti a zručnosti zo všetkých oblastí na takej úrovni, aby boli pre nich východiskom pre ďalšie štúdium na SŠ.

V ďalších školských rokoch chceme:

 • zamerať sa na rozvoj čitateľskej, matematickej a finančnej gramotnosti našich žiakov (vzhľadom na slabé výsledky Slovenska v testoch PIRLS a  PISA)
 • posilníme výučbu predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra s dôrazom zvýšiť pripravenosť žiakov školy na celoslovenské testovanie žiakov T5 a T-9,
 • podnecovať žiakov, aby získavali informácie z rôznych zdrojov, vedeli ich spracovať formou projektov a napokon ich prezentovať;
 • vniesť do vyučovacieho procesu nové pedagogické stratégie -  zavedenie nových aktivizujúcich metód do vyučovacieho procesu.

 

Zameranie našej školy môžeme rozdeliť do troch oblastí, ktoré sú zároveň prioritami našej školy. Sú to:

I.  Komunikácia a reč

 • rozvíjať čitateľské zručnosti, čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť
 • rozvíjať slovnú zásobu
 • posilniť vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra vo všetkých ročníkoch
 • rozvíjať kompetencie v oblasti komunikácie
 • zamerať sa na kvalitnú výučbu cudzích jazykov
 • viesť žiakov k dodržiavaniu základných pravidiel komunikácie
 • rozvíjať zručnosti a schopnosti k využívaniu moderných informačných a komunikačných prostriedkov, inovatívnych metód a foriem výučby, ktoré u žiakov rozvíjajú samostatnosť a tvorivý prístup k práci
 • formovať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre, rozvíjať čitateľské zručnosti v rodnom jazyku, zamerať sa na čítanie s porozumením
 • viesť školskú knižnicu a realizovať zaujímavé aktivity školskej knižnice, pravidelne dopĺňať knižničný fond, realizovať výstavy kníh
 • zúčastňovať sa so žiakmi na súťažiach podporujúcich vyjadrovanie sa v slovenskom jazyku
 •  

II.  Človek a hodnoty

 • vytvárať medziľudské vzťahy
 • zvyšovať sociálnu a emocionálnu inteligenciu dieťaťa
 •  rozvíjať prosociálne správanie
 • naučiť deti chápať človeka ako súčasť prírody v časových a priestorových súvislostiach
 • podporovať rozvoj estetického cítenia a kultúrneho prejavu detí
 • poznávanie prírodných a kultúrnych osobitostí regiónu -  kultúrneho dedičstva svojho kraja, zachovávať kultúrne zvyky a tradície obce
 • podporovať literárno-dramatické zoskupenie žiakov školy TU-DRA-ŠKO
 • ovplyvňovať v rámci voľnočasových aktivít školy aj vo vyučovacom procese environmentálne cítenie a správanie sa žiakov
 • zamerať sa na rozvoj zdravého spôsobu života vo vzťahu k prírode, prostrediu, v ktorom žijeme, učíme sa a pracujeme, dôsledne realizovať protidrogové opatrenia, prostredníctvom rozvoja zdravotnej, telesnej výchovy bojovať proti civilizačným chorobám
 • realizovať v mimoškolskej oblasti akcie „Deň mlieka“, “Deň zdravej výživy”, “Športový deň”, “Deň Zeme”, “Deň matiek a rodiny”, separovaný zber: plastových fliaš, papiera
 • viesť deti k poznávaniu, ochrane, citlivému a zodpovednému vzťahu k prírode, životnému prostrediu a ku všetkému živému

 

III.  Myslenie a moderné technológie

 • rozvíjať kompetencie žiakov v oblasti informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“)
 • vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím IKT (vyučovať vo vhodnom rozsahu pomocou interaktívnych, tvoriť vlastné pedagogické materiály v dostupných softvéroch, využívať širokú databázu výučbových materiálov na internete, zavádzať interaktivitu pri práci s IKT)
 • využívať IKT aj na iných hodinách, nielen na hodinách informatiky, dopĺňať klasické výučbové metódy o digitálny vzdelávací obsah schválený ŠPÚ
 • orientovať pedagogické stratégie na tvorbu projektov, prostredníctvom ktorých chceme žiakov učiť vyhľadávať, spracúvať a prezentovať informácie rôznymi spôsobmi
 • riešením problémových úloh a úloh z praxe cibriť matematické a logické myslenie žiakov
 • posilniť predmet matematika vo všetkých ročníkoch školy
 • pripraviť žiakov na život vo svete peňazí a zvyšovať finančnú gramotnosti žiakov

 

Stupne vzdelania:

1. Primárne vzdelávanie – ISCED 1 - 1.stupeň základnej školy (1. – 4. ročník)

2. Nižšie stredné vzdelávanie – ISCED 2 – 2.stupeň základnej školy (5. – 9.ročník)

Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu pre 1.stupeň ZŠ/ ISCED 1 alebo ktoré získa žiak s mentálnym postihnutím posledného ročníka ZŠ. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

Nižšie stredné vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu pre 2.stupeň ZŠ/ ISCED 2. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

 

2.3 Profil absolventa

                       

Absolvent primárneho vzdelávania ISCED 1 bude mať osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovednej, kultúrnej a mediálnej gramotnosti. Nadobudne základy pre  rozvíjanie spôsobilostí a získa predpoklady pre vlastnú úspešnú realizáciu. Získa schopnosť ústretovo  komunikovať a

spolupracovať. Úroveň rozvinutosti kľúčových spôsobilostí bude tvoriť bázu pre ďalší rozvoj v následných stupňoch vzdelávania.

Absolvent primárneho vzdelania získa tieto kľúčové spôsobilosti:

Sociálne komunikačné spôsobilosti

Spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia

Spôsobilosti v oblasti informačných a komunikačných technológií, pozná riziká spojené s využívaním internetu a médií.

Spôsobilosť učiť sa učiť sa

Spôsobilosť riešiť problémy, premýšľa o príčinách problémov a vie navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností.

Osobné, sociálne a občianske spôsobilosti, dokáže byť tolerantný, snaží sa pochopiť druhého, pozná a toleruje jeho kultúru, tradície a spôsob života.

Uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, rešpektuje práva iných.

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry, má vzťah ku kultúrno-historickému dedičstvu, ľudovým tradíciám a umeniu, s ktorými sa stretáva vo svojom živote.

Absolvent primárneho vzdelávania našej školy by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno škole, mal by byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, uvedomovať si a vedieť hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti.

Mal by byť schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy. Mal by byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami.

Mal by mať osvojené základy používania materinského (slovenského) a cudzieho jazyka.

Mal by mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy. Mal by si byť vedomý svojich kvalít.

 

Profil absolventa nižšieho stredného vzdelávania ISCED 2 je založený na kľúčových kompetenciách (spôsobilostiach), ktoré zahŕňajú komplex vedomostí a zručností, spôsobilostí a hodnotových postojov, umožňujúcich jednotlivcovi osobnostne sa rozvíjať a uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom živote. Jednotlivé spôsobilosti sa navzájom prelínajú, majú teda nad predmetový charakter. Nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúceho primárneho vzdelávania absolvent nižšieho stredného vzdelávania má získať tieto kľúčové kompetencie:

Spôsobilosti k celoživotnému učeniu sa, pozná a uplatňuje techniky učenia sa a osvojovania si poznatkov.

Sociálne komunikačné spôsobilosti , vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou. Uplatňuje osvojené základy pre efektívnu spoluprácu a komunikáciu v skupine.

Spôsobilosť riešiť problémy, vyhľadáva a využíva viaceré informácie a možnosti pri plánovaní úloh a riešení problémov s uplatnením zásad kritického myslenia.

Spôsobilosti občianske, uvedomuje si význam kultúrneho dedičstva a umenia vo svojom živote a živote celej spoločnosti. Má predpoklady stať sa aktívnym občanom v národnom i globálnom kontexte. Pozná a uplatňuje svoje práva a rešpektuje práva iných.

Spôsobilosti sociálne a personálne, posúdi svoje silné a slabé stránky s ohľadom na svoje ďalšie vzdelávanie a budúce profesijné záujmy.

Chápe dôležitosť ochrany svojho zdravia a uprednostňuje základné princípy zdravého životného štýlu v každodennom živote.

Spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojom i kultúry, uvedomuje si význam kultúrneho dedičstva a umenia vo svojom živote a živote celej spoločnosti.

Spôsobilosť uplatňovať základy matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a

 

techniky, používa matematické postupy a vedomosti pri riešení praktických problémov, je schopný aplikovať osvojené matematické moduly logického a priestorového myslenia. Dokáže aplikovať osvojené poznatky a metódy prírodných vied vo svojom živote.

Digitálnu spôsobilosť, používa informačné a komunikačné technológie pre potreby učenia sa pre svoj život.

Spôsobilosť smerujúcu k iniciatívnosti a podnikavosti Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávania by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno škole, mal by byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, vedieť hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, poznať metódy prírodných vied (hypotéza, experiment, analýza) a diskutovať o prírodovedných otázkach, mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov, mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných dejín, dobre ovládať slovenský jazyk a sám sa starať o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania, ovládať dva svetové jazyky, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť si vedomý svojich kvalít, byť pripravený uplatniť sa v zamestnaní a byť zodpovedný za svoj život.

 

2.4 Pedagogické stratégie

 

Spoločné pôsobenie všetkých učiteľov a zamestnancov školy orientujeme predovšetkým na:

 • zmenu klímy vnútorného prostredia školy, t.j. zmeniť rolu učiteľov a žiakov z role nadradenosti a podriadenosti na role partnerskej komunikácie nielen medzi učiteľmi a žiakmi, ale aj medzi žiakmi a ostatnými zamestnancami školy. Viesť žiakov k tolerancii k iným národom a národnostiam (kompetencie k riešeniu problémov, komunikatívne, sociálne a personálne, občianske, pracovné)
 • využívanie nových vyučovacích, metód a organizačných foriem vyučovania, t.j. zmeniť frontálne pracovné postupy práce so žiakmi na diferencované, skupinové a projektové vyučovanie, uplatňovanie získaných poznatkov v bežnej praxi, využívať medzipredmetové vzťahy   interakcia príbuzných predmetov, zaraďovať do vyučovania regionálne zvyky a tradície  (kompetencie komunikatívne, sociálne a personálne, občianske, pracovné), zaraďovať do vyučovania nové aktivizujúce metódy (EUR, pojmová mapa, päťveršie...)
 • rozvoj komunikačných schopností žiakov a to nielen v cudzom jazyku, ale hlavne rozvíjať schopnosť žiakov účelne komunikovať v slovenskom jazyku. Z toho vyplýva schopnosť tímovej spolupráce žiakov, formulovať a vyjadrovať kultivovane svoje myšlienky a požiadavky, vedieť vhodnou formou obhájiť svoj názor, rozvíjať čitateľskú gramotnosť (kompetencie k riešeniu problémov, komunikatívne, občianske, pracovné)
 • využívanie najrôznejších zdrojov informácií,  t.j. aby žiaci získavali nové vedomosti z rôznych zdrojov informácií   z kníh, IKT a pod.( realizácia kompetencií k učeniu, k riešeniu problémov, komunikatívne)
 • spolupráca so sociálnymi partnermi, predovšetkým so zákonnými zástupcami žiakov, radou školy, obecným úradom a jeho zastupiteľstvom, CPPPaP Slovenskej Jednoty 29 v Košiciach, CŠPP Opatovská 101, Košice a poprípade s inými inštitúciami (kompetencie k riešeniu problémov, komunikatívne, sociálne a personálne, občianske, pracovné)

 

Nasledujúce stratégie učiteľovej práce sú spoločné pre všetky vyučovacie predmety. Ich cieľom je viesť vo všetkých predmetoch žiakov k dosiahnutiu kľúčových kompetencií. Úroveň kľúčových kompetencií nie je definitívna, tvoria základ vzdelávania v jeho priebehu i v budúcom celoživotnom učení.

 

Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie k celoživotnému učeniu sa:

 • vo vyučovaní sa zameriavame na aktívne kompetencie, učivo používame len ako prostriedok k ich získaniu
 • do vyučovania zaraďujeme problémové vyučovanie a experiment
 • na praktických príkladoch blízkych žiakom vysvetľujeme zmysel a cieľ učenia, posilňujeme pozitívny vzťah k učeniu
 • uplatňujeme individuálny prístup k žiakom
 • od žiakov žiadame prezentáciu výsledkov domácich úloh, umožňujeme žiakom realizovať vlastné nápady, vlastné riešenia úloh a problémov
 • snažíme sa vytvárať také situácie, v ktorých má žiak radosť z učenia
 • využívame sebakontrolu a sebahodnotenie žiakov
 • od žiakov vyžadujeme vhodné rozvrhnutie vlastnej práce, učíme ich plánovať, organizovať a vyhodnocovať svoju činnosť
 • žiakom zadávame samostatné práce, ktoré si vyžadujú aplikáciu teoretických poznatkov
 • žiakom umožňujeme pozorovať, experimentovať, porovnávať výsledky a vyvodzovať závery
 • učíme žiakov trpezlivosti, povzbudzujeme ich v práci, využívame pozitívne hodnotenie

 

Stratégie smerujúce k rozvoju sociálnych komunikačných kompetencií:

 • na vyučovaní sa zameriavame na rozvoj komunikačných spôsobilostí žiakov v materinskom a cudzom jazyku
 • učíme žiakov publikovať a prezentovať svoje názory a myšlienky v školskom časopise
 • kladieme dôraz na kultúrnu úroveň komunikácie
 • poukazujeme na význam neverbálnej komunikácie
 • podporujeme u žiakov kritiku a sebakritiku
 • učíme žiakov počúvať druhých, prijať názor druhého
 • vytvárame priestor pre možnosť samostatnej ústnej aj písomnej prezentácie samostatná práca, projekty, referáty, riadené diskusie
 • umožníme žiakom podieľať sa na príprave rozhlasových relácií, kultúrnych programov uplatňovaním schopností komunikácie pri spoločenských akciách školy
 • vo vyučovaní uplatňujeme brainstorming, simuláciu, hranie rolí, dôraz kladieme na zážitkové vyučovanie

 

Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie uplatňovať základy matematického myslenia a základné  schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky:

 • učíme žiakov pozitívnemu postoju v matematike, ktorý je založený na rešpektovaní pravdy a na ochote hľadať príčiny a posudzovať ich platnosť
 • vedieme žiakov k schopnosti komunikovať v matematickom jazyku, správne využívať argumentáciu
 • pri riešení problémov pomocou algoritmu zaraďujeme do vyučovania modelové príklady
 • praktickými cvičeniami naučíme žiakov používať a zaobchádzať s technickými nástrojmi a prístrojmi, údajmi
 • pri vyučovaní podporujeme zvedavosť žiakov, záujem o etické a celosvetové otázky

 

Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií:

 • vyžadujeme od žiakov využívanie informačných technológií pre získavanie informácií a pre tvorbu  výstupov – časopis, prezentácia, webová stránka a pod.
 • ako výstup z niektorých tém vyučovania budeme požadovať od žiakov rôznou formou spracované záverečné práce – power point, písomne, graficky, pomocou obrazového vyjadrenia a pod. a ich prezentáciu, obhajobu a počúvanie druhých
 • žiakom zadávame úlohy, ktorými rozvíjame kreatívny prístup pri práci s IKT, poukazujeme na význam IKT v osobnom i pracovnom živote
 • formujeme u žiakov kritický prístup pri využívaní informačných technológií, najmä ich schopnosť posudzovať relevantnosť zdrojov a rozlišovať medzi skutočnosťou a virtuálnym svetom

 

Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie riešiť problémy:

 • vytvárame pre žiakov praktické problémové úlohy a situácie, žiakom ponúkame úlohy, ktoré vyžadujú prepojenie znalostí viacerých vyučovacích predmetov aj využitie praktických zručností z rôznych oblastí ľudskej činnosti a teda aj viacero prístupov k riešeniu
 • umožňujeme žiakom vytvárať hypotézy, pozorovať rôzne javy, hľadač ich vysvetlenie, uskutočňovať pokusy, overiť výsledok riešenia a zvážiť jeho uplatnenie v praxi
 • žiakom nebránime pri voľbe poradia riešenia a vypracovania úloh
 • priebežne monitorujeme, ako žiaci prakticky zvládajú riešenie problémov

 

Stratégie smerujúce k rozvoju občianskych kompetencií:

 • vyžadujeme od žiakov hodnotenie vlastného správania a správania sa spolužiakov, hľadanie spoločného riešenia pri nedodržiavaní pravidiel triedy či školského poriadku
 • vyžadujeme od žiakov spolupodieľanie sa na vytváraní pravidiel vlastnej triedy a prijatie zodpovednosti za dodržiavanie týchto pravidiel
 • netolerujeme sociálne patologické prejavy správania sa – šikanovanie, drogy, kriminalita, prejavy rasizmu, xenofóbie a nacionalizmu
 • netolerujeme agresívne, hrubé, vulgárne a nezdvorilé správanie sa žiakov, zamestnancov školy a rodičov
 • využívame pomoc a skúsenosti odborníkov CPPP, polície, výchovného poradcu, špeciálneho pedagóga
 • vo vyučovaní používame metódu hraných rolí pre priblíženie rôznych životných situácií a ich riešení, využívame pritom zážitkové učenie a príklady z bežného života
 • žiakom poskytujeme možnosť vyjadriť vlastné pocity
 • primerane upozorňujeme žiakov na fyzické, psychické násilie, s ktorým sa stretávajú v bežnom živote
 • na konkrétnych príkladoch demonštrujeme pozitívne a negatívne prejavy správania sa ako protipól nežiaducim sociálno-patologickým javom ponúkame žiakom pestrú paletu záujmových útvarov

 

Stratégie smerujúce k rozvoju sociálnych a personálnych kompetencií:

 • učíme žiakov pracovať v tímoch, vnímať ich vzájomné odlišnosti ako podmienku efektívnej spolupráce
 • rozvíjame schopnosť žiakov zastávať v tíme rôzne roly, učíme žiakov kriticky hodnotiť prácu svojho tímu
 • minimalizujeme používanie metódy frontálneho vyučovania, podporujeme skupinové formy a kooperatívne vyučovanie
 • podporujeme integráciu žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami do triednych kolektívov, monitorujeme sociálne vzťahy v triede
 • učíme žiakov odmietať všetko, čo narušuje dobré vzťahy medzi žiakmi a medzi žiakmi a učiteľmi
 • podporujeme vzájomnú pomoc žiakov

 

Stratégie smerujúce k rozvoju pracovných kompetencií:

 • rôznymi formami zoznamujeme žiakov s profesiami a tým cielene ujasňujeme predstavu žiakov o reálnej podobe ich budúceho povolania a voľbe ich ďalšieho štúdia
 • pestrou ponukou záujmových útvarov podnecujeme u žiakov záujmovú činnosť a zmysluplné využívanie voľného času, čím zároveň podporujeme rozvoj kompetencie rozhodovania sa a zodpovednosti za organizovanie svojho voľného času
 • zapájame žiakov do tvorby rôznych projektov
 • vyžadujeme od žiakov zhodnotenie vlastnej práce a práce spolužiakov, podávanie návrhov na zlepšenie svojej či spolužiakovej práce
 • využívame hranie rolí, diskusiu, skupinovú prácu, pokusy a experimenty
 • dôsledne vedieme žiakov k dodržiavaniu stanovených pravidiel, ochrane zdravia a k plneniu si povinností, kvalitne odvedenú prácu vždy pochválime
 • vedieme žiakov k dodržiavaniu školského poriadku a bezpečnosti práce, aby neničili a chránili dielo iných ľudí
 • vedieme žiakov k tomu, aby si dokázali rozvrhnúť svoj pracovný čas a dodržiavali pritom pravidlá psychohygieny
 • rozvíjame u žiakov rôzne manuálne zručnosti, ktoré budú môcť využívať vo svojom budúcom živote
 • učíme žiakov posudzovať svoje reálne možností
 • uskutočňujeme exkurzie na rôznych pracoviskách, v ktorých by sa mohli žiaci v budúcnosti pracovne uplatniť
 • pri samostatnej práci žiakov dbáme na to, aby ju žiaci zvládli a dokončili

 

Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencií k iniciatívnosti a podnikavosti:

 • učíme žiakov plánovať a organizovať si svoju prácu, svoj voľný čas
 • podporujeme kreativitu žiakov, rozvíjame ich schopnosť zmeniť myšlienky na skutky
 • oceňujeme kreativitu a iniciatívnosť žiakov
 • starších žiakov poverujeme vedením, starostlivosťou nad mladšími spolužiakmi
 • formujeme v žiakoch schopnosť postaviť sa za správnu vec, zastať sa slabších spolužiakov
 • prácou v tímoch podporujeme schopnosť žiakov viesť a organizovať kolektív, určovať silné a slabé stránky jednotlivých členov tímu, metódou analýzy spoločnej práce preberať osobnú zodpovednosť za výsledky spoločného diela
 • pri získavaní informácií vedieme žiakov k účelnému využívaniu času a narábaniu so zdrojmi
 • činnosťou žiackeho a triedneho parlamentu podporujeme iniciatívnosť a kreativitu pri organizovaní akcií školského a triedneho charakteru
 •  

Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencií vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:

 • podporujeme žiakov v súťažiach umeleckého zamerania
 • podporujeme rozvoj umeleckej kreatívnosti žiakov
 • účasťou na výstavách, divadelných predstaveniach a koncertoch formujeme v žiakoch umelecké hodnoty, schopnosť vnímania národnej kultúry a vnímať rozdiely kultúry iných národov
 • prostredníctvom akadémií, kultúrnych vystúpení, prezentujeme umeleckú tvorivosť našich žiakov
 • exkurziami na pamätné miesta a vlastným skúmaním historických koreňov rodiny, školy, mesta rozširujeme vedomosti žiakov o národnom dedičstve a budujeme hrdosť voči národným dejinám
 • vlastnou tvorivosťou učíme žiakov vyjadrovať svoje pocity a myšlienky

 

2.5 Organizačné metódy a formy

 

Vo vyučovacom procese uplatňujeme:

 • pamäťové učenie získanie určitého množstva vedomostí
 • skupinové vyučovanie – vzájomná pomoc
 • projektové vyučovanie – nutnosť spolupráce
 • seminárne práce – vyhľadávanie informácií a ich spracovanie
 • laboratórne práce – pokusy, experimenty
 • exkurzie, výlety – overenie získaných vedomostí v praxi
 • športové súťaže – morálnovôľové vlastnosti
 • predmetové súťaže – overenie si vedomostí
 • besedy – získavanie nových poznatkov
 • žiacky parlament – spolupráca a zodpovednosť za kolektív
 • školský časopis – spolupráca v tíme, prezentácia školy pre verejnosť

 

Podporujeme výučbu pomocou didaktickej techniky, IKT, seminárov, diskusií, individuálnych a tímových projektov, dlhodobých samostatných prác, prezentácií, praktickej výučby. Podporujeme u žiakov vytváranie vlastného hodnotového systému.

Na vyučovaní striedame rôzne formy práce: individuálne, hromadné, skupinové vyučovanie, práca v tíme, praktické aktivity a cvičenia, terénne pozorovania, exkurzie, vychádzky, prednášky, besedy, kurzy, využívame rôzne metódy: situačnú, inscenačnú, brainstorming, problémové vyučovanie, heuristický rozhovor, riadený rozhovor, besedu, diskusiu, projektové vyučovanie, demonštráciu, samostatnú prácu, výklad, vysvetľovanie, pozorovanie, prezentácia výsledkov, kooperácia.

Škola každoročne organizuje exkurzie s rôznym zameraním do okolitých regiónov, navštevujeme múzeá, galérie, absolvujeme výchovné koncerty.

Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť žiakov za učenie sa. V oblasti rozumovej výchovy je našim cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, sebahodnotenie, sociálne cítenie, aktivitu.

Orientujeme sa na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie. Podporujeme sebahodnotenie žiakov. Všímame si talent žiakov a snažíme sa ho rozvíjať. Nadaní žiaci sa zapájajú do predmetových olympiád, športových, literárnych, recitačných súťaží. Všímame si však

aj žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, snažíme sa u nich hľadať a podporovať ich individuálne schopnosti, v prípade potreby im zabezpečujeme odbornú starostlivosť.

 

2.6 Zabezpečenie výučby pre žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami

 

Za žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) sa považujú žiaci:

-  so zdravotným postihnutím a znevýhodnením,

-  zo sociálne znevýhodneného prostredia,

-  s nadaním.

 

I. Žiaci so zdravotným postihnutím a  znevýhodnením:

Škola zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu starostlivosť pre žiakov so zdravotným postihnutím a znevýhodnením, ale nemá vytvorené priestorové úpravy (napr. bezbariérový prístup). Úzko spolupracujeme  s CPPPaP Slovenskej Jednota 29 Košice, CŠPP Opatovská 101 Košice. Na škole pôsobí špeciálny pedagóg, ktorý sleduje napredovanie žiakov, pravidelne sa im individuálne venuje. Poskytuje metodickú a odbornú pomoc učiteľom, ktorí vzdelávajú týchto žiakov formou individuálnej integrácie.

V našej škole sa najviac stretávame so žiakmi s vývinovými poruchami učenia, správania (ADHD) a žiaci s ľahkou mentálnou retardáciou – variant A. Žiaci s poruchami učenia a správania sú integrovaní v bežných triedach. Pre tieto deti sa snažíme vytvárať v škole dostatočne podnetné a ústretové  prostredie, využívame diferencované a individuálne vyučovanie v súlade s potrebami a možnosťami jednotlivých žiakov. Žiaci majú vypracovaný Návrh, ktorého súčasťou je aj individuálny výchovno-vzdelávací program, poprípade majú vypracovaný individuálny vzdelávací plán. Uvedené dokumenty sú vypracované triednym učiteľom, v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa, špeciálnym pedagógom a schvaľuje ich riaditeľka školy. Pri hodnotení výsledkov žiakov učitelia zohľadňujú druh, stupeň a mieru konkrétneho postihnutia alebo znevýhodnenia a riadia sa odporúčaniami z pedagogicko-psychologickej poradne alebo  špeciálno-pedagogickej poradne.

Učitelia na základe odporúčania CPPPaP alebo CŠPP zaraďujú do vyučovania špeciálne metódy a formy práce, vhodné reedukačné, kompenzačné  a didaktické pomôcky, podľa potreby i špeciálne učebnice, výukové programy a pod..

Používané organizačné zmeny vo výchovnovzdelávacom procese:

 • pre tieto deti sa snažíme vytvárať v škole dostatočne podnetné a ústretové  prostredie,
 • využívame diferencované vyučovanie a individuálne prístup v súlade s potrebami a možnosťami jednotlivých žiakov
 • začlenení žiaci majú vypracovaný Návrh, ktorého súčasťou je aj individuálny výchovnovzdelávací program, poprípade majú vypracovaný individuálny vzdelávací plán. Uvedené dokumenty sú vypracované triednym učiteľom v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa, špeciálnym pedagógom a schvaľuje ho riaditeľ školy
 • pri hodnotení výsledkov žiakov učitelia zohľadňujú druh, stupeň a mieru konkrétneho postihnutia alebo znevýhodnenia a riadia sa odporúčaniami z pedagogickopsychologickej poradne alebo špeciálnopedagogickej poradne
 • žiaci sú umiestňovaní na miesto v triede, ktoré čo najmenej rozptyľuje ich pozornosť
 • v priebehu vyučovania im umožňujeme relaxáciu
 • úlohy sa zadávajú len v postupných krokoch
 • rešpektuje sa pomalšie psychomotorické tempo
 • dôraz sa kladie na kvalitu nie na kvantitu
 • umožňujeme používanie kompenzačných pomôcok
 • využívajú sa čo najviac názorné pomôcky
 • individuálne konzultačné hodiny so špeciálnym pedagógom školy

 

II. Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia

Za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia považujeme žiakov z rodinného prostredia s nízkym finančným zabezpečením a sociálno-kultúrnym postavením, dieťa ohrozené sociálno-patologickými javmi, s nariadenou ústavnou výchovou alebo uloženou ochrannou výchovou. V praxi sa stretávame práve s deťmi, ktoré sú ohrozené sociálno-patologickými javmi a s deťmi z rodín s nízkym sociálno-kultúrnym postavením. V takomto prípade spolupracujeme s obecným úradom, úradom práce a sociálnych vecí. Tieto deti začleňujeme  do kolektívu ostatných detí a dbáme, aby neboli diskriminované. Všetkých žiakov vedieme k láske, priateľstvu, pomoci iným a pod. V prípade slabých vyučovacích výsledkov sa využíva individuálny prístup učiteľa.

Cieľom našej školy je eliminovať alebo odstrániť hendikepy vyplývajúce zo sociálneho znevýhodnenia žiakov (komunikačné schopnosti, kultúrne a sociálne vylúčenie, hygienické návyky...) a dosiahnuť primeraný rozvoj ich schopností.

 

III.  Žiaci s nadaním

Žiakom , ktorí prejavujú zvýšený záujem o niektorý predmet, prípadne o určitú oblasť poznania, kultúry alebo športu, venujú pedagógovia zvýšenú pozornosť, uplatňujú individuálny prístup a využívajú všetky možnosti na rozvoj ich nadania a uspokojenie  ich potrieb. Svoje schopnosti  môžu žiaci rozvíjať aj formou zapojenia sa do súťaží a olympiád nielen v škole , ale predovšetkým na úrovni regiónu, okresu , kraja prípadne Slovenska. Nadaným deťom umožňujeme pracovať vlastným tempom, vytvárame pre nich podnetné prostredie, poskytujeme im odpovedajúcu starostlivosť, zapájame ich do súťaží, reprezentujú školu v súťažiach a olympiádach.

Pozornosť je venovaná rozvíjaniu nielen ich talentu, vlastným aktivitám a kreativite, ale aj osobnostnej výchove. Vedieme ich k rovnému prístupu k ostatným deťom, k tolerancii a ochote pomáhať slabším žiakom.

Učitelia sa na vyučovanie starostlivo pripravujú, na hodinách bývajú títo žiaci zamestnávaní náročnejšími úlohami prekračujúce rozsah základného učiva, ktoré zodpovedajú úrovni jeho schopností a rozvíja ho. Vo vyučovacom procese sú v niektorých predmetoch využívané formy vnútornej diferenciácie.

V prípade výskytu mimoriadne nadaných detí škola bude spolupracovať predovšetkým s rodičmi a CPPPaP, pre dieťa bude vypracovaný IVP, umožníme žiakovi zúčastniť sa na vyučovaní niektorých predmetov vo vyššom ročníku, poprípade zabezpečíme špeciálne učebné pomôcky pre nadané deti (encyklopédie, alternatívne učebné materiály, výpočtová technika...).

 

 

2.7 Špecializovaná trieda

 

Od školského roka 2016/2017 je so súhlasom zriaďovateľa povolené zriaďovať špecializovanú triedu. V špecializovanej triede sa vzdelávajú žiaci, ktorí nemajú predpoklad úspešne zvládnuť obsah vzdelávania príslušného ročníka, na účely kompenzácie chýbajúceho obsahu vzdelávania. Žiaka do špecializovanej triedy zaraďuje riaditeľka  školy na návrh triedneho učiteľa žiaka po vyjadrení výchovného poradcu a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden školský rok.

Špecializovaná trieda sa zriaďuje pre najmenej štyroch žiakov a najviac ôsmych žiakov z jedného alebo viacerých ročníkov.

Ak je počet žiakov v špecializovanej triede nižší ako 4, špecializovaná trieda sa zruší.

   

2.8 Zabezpečenie výučby prierezových tém

 

Prierezové témy sú integrálnou súčasťou učebného obsahu predmetov, sú uvedené ako ciele v Štátnom vzdelávacom programe, vyučujúci ich zapracujú do svojich predmetov.

Zároveň je možné ich realizovať prostredníctvom samostatných projektov, seminárov, vyučovacích blokov, kurzov.

Prierezová téma

Skratka

ISCED 1

ISCED 2

Osobnostný a sociálny rozvoj

OSR

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

VMR

Environmentálna výchova

ENV

Mediálna výchova

MDV

Multikultúrna výchova

MUV

Regionálna výchova a ľudová kultúra

–––––––

RLKL

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

–––––––

DOV

Ochrana života a zdravia

OZO

V rámci učebných osnov sú implementované témy globálneho rozvojového vzdelávania (GRV) a témy z Národného štandardu finančnej gramotnosti (FIG).

 

Zakomponovanie prierezových tém do predmetov ISCED 1

 

Osobnostný a sociálny rozvoj

Skratka

OSR

Má nadpredmetový charakter, prelína sa celým vzdelávaním.

· Rozvoj osobnosti žiakov v oblasti postojov a hodnôt.

· Rozvoj osobných a sociálnych kompetencií.

· Prispieva k pozitívnej sociálnej klíme školy a dobrým vzťahom medzi pedagógmi a žiakmi.

· Vedie žiakov k:

 • rozmýšľaniu o sebe, o svojom živote, vzťahoch s ľuďmi a smerovaní v budúcnosti;
 • uplatňovaniu svojich práv a rešpektovaniu názorov, potrieb a práv ostatných;
 • ochrane svojho zdravia a odolávaniu rizikám.

Cieľ smerovaný na žiaka

Nosné predmety

Porozumieť sebe a iným.

SJL

PVO

PDA

ETV

VYV

TSV

 

Optimálne usmerňovať vlastné správanie a prejavovanie emócií.

Uprednostňovať priateľské vzťahy v triede i mimo nej.

Osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce.

Nadobudnúť základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného spoznania svojich predpokladov a uplatňovať ich pri prezentácii seba a svojej

práce.

Získať a uplatňovať základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych

situácií

 

Rešpektovať rôzne typy ľudí, ich názory a prístupy k riešeniu problémov.

Uprednostňovať základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového

správania vo svojom živote.

     

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Skratka

VMR

· Je prípravou na zodpovedné medziľudské vzťahy, manželstvo a rodičovstvo.

· Utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a

Rodičovstva v súlade s vedeckými a etickými normami.

· Možnosť využitia pomoci a služieb relevantných odborníkov.

· Pri realizácii pedagóg:

 • vychádza zo životnej reality žiakov v konkrétnej triede, ich veku, zrelosti a vývinového štádia;
 • má taktný a citlivý prístup.

Cieľ smerovaný na žiaka

Nosné predmety

Osvojiť si základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré ovplyvňujú vývin osobnosti žiaka v súčasnosti i v budúcnosti.

SJL

PVO

PDA

ETV

 

Získať základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti medziľudských vzťahov.

Uprednostňovať základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového

správania vo svojom (každodennom) živote.

 

 

Environmentálna výchova

Skratka

ENV

Prelína sa všetkými predmetmi, no najmä prvoukou, prírodovedou, vlastivedou, pracovným

vyučovaním, etickou výchovou.

· Vedie žiakov na veku primeranej úrovni k(u):

 • získaniu vedomostí, zručností, postojov a návykov k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, ktoré sú dôležité pre trvalo udržateľný život na Zemi;
 • komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov: človek – organizmy – životné prostredie;
 • získaniu vedomostí a zručností, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými (primeranými a vhodnými) činnosťami – chrániť rastliny, mať kladný vzťah k domácim zvieratám a pod.

Cieľ smerovaný na žiaka

Nosné predmety

Osvojiť si základné pravidlá a zručnosti pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie.

PVO

PDA

VLA

PCV

ETV

Rozpoznať hlavné zmeny vo svojom okolí na základe pozorovania prírody

Rozpoznať hlavné charakteristiky rôznych druhov životného prostredia.

Poznať a vyberať konkrétne možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu svojho životného prostredia.

Podieľať sa aktívne na zveľaďovaní prostredia školy a jej okolia.

Správať sa šetrne k prírodným zdrojom, uskromniť sa v spotrebe, ktorá zaťažuje životné prostredie.

 

Mediálna výchova

Skratka

MDV

Médiá významne vplývajú na vývin osobnosti a socializáciu detí, sú integrálnou súčasťou ich života bez toho, aby si dostatočne uvedomovali ich vplyv.

· Má položiť základy mediálnej gramotnosti žiakov a zvýšiť úroveň schopnosti kriticky prijímať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať širokú škálu mediálnych obsahov.

· Na 1. stupni vychádza z bezprostredných skúseností žiakov s médiami a vytvára pre žiakov príležitosti na ich spracovanie.

· Dáva žiakom príležitosť a priestor na:

 • základnú orientáciu v mediálnom svete;
 • osvojenie si 1. stratégií zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a 2. kritického a bezpečného prístupu pri ich využívaní na veku primeranej úrovni.

Cieľ smerovaný na žiaka

Nosné predmety

Uvedomiť si význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti.

SJL

INF

 

 

Pochopiť a rozlíšiť pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov.

Osvojiť si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie vlastných mediálnych produktov.

Nadobudnúť základy zručností potrebných na využívanie médií.

 

Multikultúrna výchova

Skratka

MUV

Aktuálna realita celosvetovej globálnej spoločnosti a multikultúrny charakter slovenskej spoločnosti sú spojené s rizikami predsudkov a stereotypov, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu a xenofóbie. Žiaci sa každodenne dostávajú do kontaktu s príslušníkmi rôznych kultúr.

· Má naučiť žiakov prostredníctvom spoznávania svojej kultúry a iných kultúr, histórie, zvykov a tradícií rešpektovať tieto kultúry ako rovnocenné a konštruktívne komunikovať, spolupracovať s príslušníkmi iných kultúr.

· Mala by byť realizovaná postupmi a metódami, ktoré učia pochopiť a akceptovať medzikultúrne rozdiely a rešpektovať ľudské práva. (Jej cieľom nie je stierať medzikultúrne

rozdiely!!!).

Cieľ smerovaný na žiaka

Nosné predmety

Rešpektovať prirodzenú rozmanitosť spoločnosti.

ANJ

HUV

VYV

VLA

 

Spoznávať rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry.

Akceptovať kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu.

Uplatňovať svoje práva a rešpektovať práva iných ľudí.

 

Regionálna výchova a ľudová kultúra

Skratka

RLK

Úzko súvisí s MKV, je však zacielená na živé a hodnotné hmotné i nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska.

· Vedie k poznaniu svojho regiónu, jeho kultúrneho a prírodného bohatstva, čím pomáha k formovaniu kultúrnej identity a postupnému rozvíjaniu historického vedomia žiakov.

· Prelína sa všetkými predmetmi, no najmä prvoukou, prírodovedou, vlastivedou, slovenským jazykom a literatúrou, výtvarnou výchovou, hudobnou výchovou a etickou výchovou. (Navrhované tematické celky a témy na realizáciu REG sú uvedené na webovom sidle ŠPÚ.)

· Vhodné formy: projekty, exkurzie, tematické vychádzky v regióne.

· Vyžaduje zmenu vo vyučovacích metódach a organizačných formách.

Cieľ smerovaný na žiaka

Nosné predmety

Rozširovať a rozvíjať svoje znalosti o historických, kultúrnych a prírodných hodnotách  svojho regiónu.

SJL

HUV

VYV

VLA

 

Vytvárať si pozitívny vzťah k svojmu bydlisku, obci, regiónu a krajine.

Rozvíjať svoju národnú a kultúrnu identitu.

 

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

Skratka

DOV

 • Jej zámerom je pripraviť žiakov na bezpečný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov, ako cyklistov.
 •  Výučba je realizovaná najmä na prvouke a vlastivede, v objekte školy, na detskom dopravnom ihrisku alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy..

Cieľ smerovaný na žiaka

Nosné predmety

Pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systém vymedzeného všeobecne

záväznými právnymi predpismi na veku primeranej úrovni.

PVC

VLA

VYV

Osvojiť si zásady, nadobudnúť spôsobilosti a praktické zručnosti bezpečného pohybu v cestnej premávke (chôdza, jazda na bicykli,...).

Pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v

cestnej premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla.

Uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky.

 

Ochrana života a zdravia

Skratka

OZO

 • Jej zámerom je viesť žiakov k ochrane svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí.
 • Prostredníctvom teoretických a praktických poznatkov, zručností v sebaochrane, poskytovania pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života. Na veku primeranej úrovni integruje vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na zdravý životný štýl a ochranu života a zdravia v mimoriadnych a nepredvídateľných situáciách.
 • Výučba je realizovaná najmä na telesnej výchove, prvouke, prírodovede, vlastivede, výtvarnej výchove, ako aj samostatných organizačných formách vyučovania: didaktické hry.

·    Didaktické hry sa uskutočňujú v každom ročníku 1.stupňa raz ročne v trvaní 4 hodín, slúžia na                 

praktické osvojenie si učiva.

Cieľ smerovaný na žiaka

Nosné predmety

Rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie.

TSV a

Didaktické

hry

 

Osvojiť si praktické zručnosti v sebaochrane.

Pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života.

Vedieť vhodne zareagovať v prípade potreby poskytnutia prvej pomoci.

Osvojiť si základné činnosti súvisiace s pohybom a pobytom v prírode.

Rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť v prírodných podmienkach.

 

Zakomponovanie prierezových tém do predmetov ISCED 2

 

Osobný a sociálny rozvoj

Skratka

OSR

Má nadpredmetový charakter, prelína sa celým vzdelávaním.

· Rozvoj osobnosti žiakov v oblasti postojov a hodnôt.

· Rozvoj osobných a sociálnych kompetencií.

· Prispieva k pozitívnej sociálnej klíme školy a dobrým vzťahom medzi pedagógmi a žiakmi.

· Vedie žiakov k:

 • rozmýšľaniu o sebe, o svojom živote, vzťahoch s ľuďmi a smerovaní v budúcnosti;
 • uplatňovaniu svojich práv a rešpektovaniu názorov, potrieb a práv ostatných;
 • ochrane svojho zdravia a odolávaniu rizikám.

Cieľ smerovaný na žiaka

Nosné predmety

Porozumieť sebe a iným

SJL

ANJ

DEJ

HUV

VYV

 

Optimálne usmerňovať vlastné správanie

Osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce

Nadobudnúť základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného spoznania svojich predpokladov a uplatňovať ich pri prezentácii seba a svojej práce.

Získať a uplatňovať základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií.

Rešpektovať rôzne typy ľudí, ich názory a prístupy k riešeniu problémov.

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Skratka

VMR

Je prípravou na zodpovedné partnerské vzťahy, manželstvo a rodičovstvo.

· Utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov

a rodičovstva v súlade s vedeckými a etickými normami.

· Možnosť využitia pomoci a služieb relevantných odborníkov.

· Pri realizácii pedagóg:

 • vychádza zo životnej reality žiakov v konkrétnej triede, ich veku, zrelosti a vývinového štádia;
 • má taktný a citlivý prístup.

Cieľ smerovaný na žiaka

Nosné predmety

Osvojiť si základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré ovplyvňujú vývin osobnosti žiaka v súčasnosti i v budúcnosti.

BIO

OBN

ETV

NBV

 

ískať základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, manželstva a rodičovstva.

Osvojiť si zásady bezpečného správania a porozumieť rizikám v oblasti sexuality.

Uprednostňovať základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom (každodennom) živote.

 

 

Environmentálna výchova

Skratka

ENV

Vedie žiakov na veku primeranej úrovni k(u):

 • získaniu vedomostí, zručností, postojov a návykov k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, ktoré sú dôležité pre trvalo udržateľný život na Zemi;
 • komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov: človek organizmy - životné prostredie, kde sú prepojené aspekty ekologické, ekonomické a sociálne.

Cieľ smerovaný na žiaka

Nosné predmety

Vedie žiakov na veku primeranej úrovni k(u):

 • získaniu vedomostí, zručností, postojov a návykov k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, ktoré sú dôležité pre trvalo udržateľný život na Zemi;
 • komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov: človek – organizmy – životné  prostredie, kde sú prepojené aspekty ekologické, ekonomické a sociálne.

BIO

THD

BIO

FYZ

CHE

DEJ

Rozpoznať a vyhodnotiť zmeny v prírode a vo svojom okolí.

Poznať možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľať sa na aktivitách (školy) smerujúcich k ochrane a zlepšeniu životného prostredia širšieho okolia (školy, obce,...).

Získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotiť ich dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach.

Šetrne sa správať k prírodným zdrojom.

Aktívne sa podieľať na eliminácii znečistenia životného prostredia,

 

Mediálna výchova

Skratka

MDV

Médiá významne vplývajú na vývin osobnosti a socializáciu detí a mladých ľudí, sú integrálnou súčasťou

ich života, pričom výrazne ovplyvňujú ich správanie, utváranie hodnôt a životný štýl.

· Má rozvíjať mediálnu gramotnosť žiakov a zvýšiť úroveň schopnosti kriticky prijímať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať širokú škálu mediálnych obsahov a zmysluplne využívať média.

· Na 2. stupni je dôležité, aby sa žiaci na veku primeranej úrovni orientovali v mediálnom svete a osvojili si stratégie bezpečného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií.

 

· Dôraz na rozvoj kritického myslenia.

· Vhodné metódy: spoločné skúmanie, analyzovanie a samostané premýšľanie + vychádzať z konkrétnej reality žiakov v triede.

Cieľ smerovaný na žiaka

Nosné predmety

Uvedomiť si význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti.

INF

VYV

SJL

Nadobudnúť základné technické zručnosti potrebné pre používanie médií a média využívať zmysluplne.

Pochopiť a rozlíšiť pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov.

Získať kritický odstup od mediálnych produktov a ich obsahov a rozpoznať mediálne spracovanú realitu.

Osvojiť si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie vlastných mediálnych produktov.

 

Multikultúrna výchova

Skratka

MUV

Aktuálna realita celosvetovej globálnej spoločnosti a multikultúrny charakter slovenskej spoločnosti sú spojené s rizikami predsudkov a stereotypov, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu a xenofóbie. Žiaci sa každodenne dostávajú do kontaktu s príslušníkmi rôznych kultúr.

· Má naučiť žiakov prostredníctvom spoznávania svojej kultúry a iných kultúr, histórie, zvykov a tradícií rešpektovať tieto kultúry ako rovnocenné a konštruktívne komunikovať, spolupracovať s príslušníkmi iných kultúr.

· Mala by byť realizovaná postupmi a metódami, ktoré učia pochopiť a akceptovať medzikultúrne rozdiely a rešpektovať ľudské práva. (Jej cieľom nie je stierať medzikultúrne rozdiely!!!)

· Úzko súvisí s regionálnou výchovou a tradičnou ľudovou kultúrou (REG), ktorá je na 2. stupni súčasťou MKV. REG:

 • je zacielená na živé a hodnotné hmotné i nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska
 • poznanie tradícií je základom kultúrnej identity
 • Spoznávaním svojho regiónu, jeho kultúrneho a prírodného bohatstva sa prispieva u žiakov k formovaniu ich historického vedomia
 • vhodné formy: projekty, exkurzie, tematické vychádzky v regióne;
 • vhodná ako súčasť predmetov: výtvarná výchova, hudobná výchova a etická výchova, dejepis a geografia.

Cieľ smerovaný na žiaka

Nosné predmety

Rešpektovať prirodzenú rozmanitosť spoločnosti.

ANJ

DEJ

GEG

HUV

VYV

 

Spoznávať rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry.

Akceptovať kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu.

Uplatňovať svoje práva a rešpektovať práva iných ľudí

Mať možnosť spoznať naše kultúrne dedičstvo a rozvíjať tak svoju kultúrnu identitu.

 

 

Ochrana života a zdravia

Skratka

OZO

Jej zámerom je nasmerovať žiakov k ochrane svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí prostredníctvom teoretických a praktických poznatkov, zručností v sebaochrane, poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života.

· Integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na zdravý životný štýl a ochranu života a zdravia v mimoriadnych a nepredvídaných situáciách.

· Výučba je realizovaná v rámci telesnej a športovej výchovy a biológie, ako aj samostatných organizačných foriem vyučovania: účelové cvičenia.

 

· Účelové cvičenia sa uskutočňujú 2 razy do roka v trvaní 5 hodín, spravidla na jeseň a na jar.

Cieľ smerovaný na žiaka

Nosné predmety

Rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie.

TSV

Účelové

cvičenia

BIO

CHE

FYZ

 

Osvojiť si praktické zručnosti v sebaochrane.

Pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života.

Vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc.

Orientovať sa pri pohybe a pobyte v prírode.

Mať možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách.

 

 

3 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA

3.1 Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov

 

Klasifikácia a hodnotenie žiakov školy vychádza z: Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, platného od 1.mája 2011, Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, príloha č.2 – Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením, Metodického pokynu č.32 /2011 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED –I. Uvedené dokumenty je možné nájsť na našej internetovej stránke školy – v časti školské dokumenty, alebo v príslušnej časti stránky

www.minedu.sk.

V prípade, že bude súčasťou hodnotenia žiaka tvorba vlastného projektu alebo prezentácie, pedagóg bude pri jeho hodnotení zohľadňovať nasledujúce kritéria:

 • náročnosť zvolenej témy, jej obsahové zvládnutie
 • logická štruktúra spracovanej témy
 • originalita a úroveň spracovania
 • grafická úprava
 • prezentovanie projektu pred spolužiakmi.

Hodnotenie žiaka so špecifickými poruchami učenia bude v súlade so závermi a odporúčaním pedagogicko-psychologického vyšetrenia. Učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a posúdi klady a nedostatky hodnotených prejavov a výkonov. Po ústnom skúšaní učiteľ oznámi žiakovi výsledok ihneď. Výsledky hodnotenia písomných prác a praktických činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 10 dní. Písomné práce je potrebné rozvrhnúť rovnomerne na celý školský rok. Termín konania písomných prác pedagóg oznámi vopred na vyučovacej hodine.

V jednej triede nie je možné realizovať viac ako dve písomné práce v priebehu jedného dňa. Týka sa to aj krátkych, tzv. 5 minútových písomiek, pretože niekedy aj na tie je potrebná časovo aj obsahovo náročná príprava.

 

3.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

 

Pri hodnotení zamestnancov budeme prihliadať na preferované aktivity podľa ŠkVP a výsledky pedagogickej činnosti učiteľov:

 • inovačné metódy a formy vyučovania (kooperatívne, projektové, problémové vyučovanie, používanie IKT),
 • výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje alebo vedie (prospech, didaktické testy v paralelných triedach, celoplošné testovanie žiakov),
 • výsledky a zapojenie žiakov do predmetových súťaží,
 • výsledky v ďalšom vzdelávaní učiteľov (prínos vzdelávania pre školu a profiláciu školy, tvorba učebných pomôcok, mimo vyučovacia činnosť),
 • hodnotenie manažmentom školy (vedenie pedagogickej dokumentácie, vedúci PK, koordinátori projektov, tvorcovia projektov, vedúci kabinetov, vedenie a členstvo v komisiách, dodržiavanie pravidiel),
 • hodnotenie učiteľov žiakmi (ankety, dotazníky),
 • komunikácia s rodičmi
 • sebareflexia učiteľa formou dotazníka
 • vzájomné hodnotenie učiteľov (zdravé sebavedomie,
 • otvorená komunikácia, tímová prác

 

a) Systém a formy kontroly:

 • pozorovanie (hospitácie)
 • rozhovor
 • výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje
 • prospech, žiacke práce, súťaže, didaktické testy zadané naraz vo všetkých paralelných triedach
 • pokrok žiakov vo výsledkoch podvedením učiteľa
 • ďalšie vzdelávanie, tvorba učebných pomôcok, mimoškolská činnosť
 • vzájomné hodnotenie učiteľov (vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“)
 • kontrola pedagogickej dokumentácie
 • hodnotenie učiteľov žiakmi, príp. rodičmi (dotazníky)
 • kontrola dodržiavania organizačného, pracovného a školského poriadku
 • ďalšie vzdelávanie, tvorba učebných pomôcok, otvorené hodiny
 • práca so žiakmi ŠVVP, tvorba IVP.

 

Minimálne raz ročne by mala byť realizované hospitácia vedenia školy u každého učiteľa. Raz ročne bude vykonaný osobný rozhovor/dotazník zamestnanca s nadriadeným. Zamestnanec si pripraví stručné sebahodnotenie a predstavy o svojom ďalšom pracovnom smerovaní prostredníctvom odpovedí na pripravené otázky. Nadriadený predstaví svoje hodnotenie zamestnanca podľa kritérií a dohodnutej hodnotiacej škály:

 • základné kompetencie pracovného výkonu,
 • významné kvantitatívne ukazovatele pracovného výkonu,
 • významné kompetencie prejavené vo výchovnovzdelávacom procese, významné kompetencie prejavené v mimo vyučovacích činnostiach.

 

Záverečné hodnotenie je určené z aritmetického priemeru jednotlivých koeficientov. Pedagogický zamestnanec môže dosiahnuť hodnotenie:

 • podštandardný pracovný výkon (nevyhovujúci, čiastočne vyhovujúci)
 • štandardný pracovný výkon
 • nadštandardný pracovný výkon (veľmi dobrý, mimoriadne dobrý).

 

3.3 Hodnotenie školy

 

Cieľom hodnotenia je:

 • aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na

ne kladené,

 • aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP.

Každoročne škola vypracováva v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v príslušnom školskom roku. V nej je kladený dôraz na dve veci :

 • konštatovanie úrovne stavu,
 • zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú.

 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:

 • Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôležitosti.
 • Posúdenie toho, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe.
 • Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky, vrátane návrhov a opatrení.

 

Monitorujeme pravidelne:

 • Podmienky na vzdelanie
 • Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi
 • Prostredie – klímu školy
 • Priebeh vzdelávania – vyučovací proces metódy a formy vyučovania
 • Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
 • Výsledky vzdelávania
 • Riadenie školy
 • Úroveň výsledkov práce školy

 

Kritériom pre nás je:

 • Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov
 • Kvalita výsledkov

 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:

 • Dotazníky pre žiakov a rodičov
 • Dotazníky pre absolventov školy
 • Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach
 • Certifikované testy NUCEM
 • Certifikované testy EXAM (Komparo)

 

O aktivitách a činnosti školy je verejnosť pravidelne informovaná prostredníctvom našej webovej stránky :

www.zsturnaslov.edu.org, youtube a triednych web stránok.

 

4 ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN

 

Učebný plán školy platný pre daný školský rok je uvedený v samostatnej prílohe inovovaného školského vzdelávacieho programu. (RUP2018_2019).

 

Nižšie uvádzame, ktoré predmety majú navýšené časové dotácie. Posilnil sa predmet slovenský jazyk a literatúra z dôvodu, že vysoké percento žiakov pochádza z maďarsky hovoriacich. Navýšené hodiny sú venované zlepšeniu grafomotorických zručnosti, zdokonaľovaniu komunikačných schopností žiakov v slovenskom jazyku a rozšíreniu slovnej zásoby. Ďalej sa posilnil predmet matematika na rozvíjanie logického myslenia, matematickej predstavivosti a práci s informáciami. Na druhom stupni školy sa venujeme rozšíreniu výučby predmetov dejepis, biológia, geografia a zameriame sa na regionálnu výchovu, rozvoj čitateľskej gramotnosti, komunikačných zručností.  

 

 

ISCED 1

 

1. ročník

Slovenský jazyk a literatúra (+1)

- hodina využitá na rozvoj komunikačných schopností v slovenskom jazyku, posilňovanie slovnej zásoby u detí pochádzajúcich z maďarského alebo málo podnetného prostredia

 

Matematika (+1)

- hodina využitá na rozvoj matematickej predstavivosti, osvojenie základných matematických pojmov v slovenskom jazyku, rozvoj grafomotorických zručností.

 

2. ročník

Slovenský jazyk a literatúra (+2)

- hodina využitá na rozvoj komunikačných schopností v slovenskom jazyku, posilňovanie slovnej zásoby u detí pochádzajúcich z maďarského alebo málo podnetného prostredia

- hodina využitá na rozvoj čitateľskej gramotnosti, posilnenie čítania s porozumením, prácu s textom.

 

Matematika (+1)

- hodina využitá na rozvoj logického a matematického myslenia.

 

3. ročník

Slovenský jazyk a literatúra (+1)

- hodina využitá na rozvoj komunikačných zručností v slovenskom jazyku, rozvoj čitateľskej gramotnosti.

 

Matematika (+1)

- hodina využitá na rozvoj logického myslenia, riešenie slovných úloh.

 

4. ročník

Slovenský jazyk a literatúra (+1)

- hodina využitá na rozvoj komunikačných zručností v slovenskom jazyku, rozvoj čitateľskej gramotnosti.

 

ISCED2

 

5. ročník

Matematika (+1)

- hodina venovaná rozvoju rysovacích zručností, práci s grafmi a riešeniu slovných úloh, upevneniu základných počtových operácií.

 

Dejepis (+1)

- hodina venovaná prehĺbeniu a pochopeniu pojmov, hľadanie dejinných súvislostí, formovaniu vlastného názoru žiakov.

 

Finančná gramotnosť (+1)

- samostatný predmet, ktorý si škola zvolila v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti (viď. učebné osnovy predmetu FG- Príloha č. 2 iŠkVP)

 

6. ročník

Matematika (+1)

- hodina venovaná riešeniu aplikačných úloh z geometrie, rozvoj rysovacích zručností, upevneniu základných počtových operácií.

 

Dejepis (+1)

- hodina venovaná tvorbe a prezentovaniu projektov, práci s informáciami.

 

Biológia (+1)

- hodina venovaná tvorbe a prezentovaniu projektov, samostatnej práci žiakov.

 

Geografia (+1)

- hodina venovaná tvorbe a prezentovaniu projektov, práci s informáciami, prácu s atlasom.

 

7. ročník

Slovenský jazyk a literatúra (+1)

- hodina na posilnenie čitateľskej gramotnosti, práci s textom, tvorbe vlastných textov.

 

Matematika (+1)

- hodina venovaná riešeniu slovných úloh, práci s grafmi, finančnej gramotnosti, upevneniu základných počtových operácií.

 

Ruský jazyk – 2. cudzí jazyk (+2) /voliteľný predmet

Osvojenie základov druhého cudzieho jazyka slovom a písmom, základy komunikácie v ruskom jazyku, prehlbovanie vzťahu k literatúre v RUJ.

 

8. ročník

Ruský jazyk – 2. cudzí jazyk (+2) /voliteľný predmet

Osvojenie základov druhého cudzieho jazyka slovom a písmom, základy komunikácie v ruskom jazyku, prehlbovanie vzťahu k literatúre v RUJ.

 

Matematika (+1)

- hodina venovaná riešeniu slovných úloh, práci s grafmi, finančnej gramotnosti, upevneniu základných počtových operácií, riešeniu príkladom z praxe, prípravu na celoslovenské testovanie T-9.

 

9. ročník (vytvorí sa v školskom roku 2019/2020).

 

Poznámky ku Školským učebným plánom

 

1. Vyučovacie hodiny s časovou dotáciou 0,5 hodiny týždenne sa budú vyučovať v jednom polroku v rozsahu 1 hodiny.

2. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola v prípade zistených odlišností zohľadní žiakovi ich kompenzáciu spravidla v priebehu jedného školského roka.

3. Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s uplatnením špecifík podľa bodu 2.6 Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením.

 

Poznámky k deleniu tried:

Triedy delíme na týchto hodinách:

1. Telesná a športová výchova na II. stupni školy (chlapci a dievčatá v skupine do 25).

2. Náboženská a etická výchova (počet žiakov v skupine do 20), ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov rozličných ročníkov ( ETV).

3. Anglický jazyk a ruský jazyk (počet žiakov v skupine do 17).

4. V predmete technika sú v každom ročníku zastúpené témy tematických celkov Technika a Ekonomika domácnosti.

5. Informatika - počet žiakov v skupine 17.

6. Druhý cudzí jazyk – ruský jazyk od 7. ročníka (podľa záväznej prihlášky rodičov žiakov).

 

5 UČEBNÉ OSNOVY

 

Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu štátnych vzdelávacích štandardov. Reflektujú profil absolventa a zameranie školy.

Sú prílohou Školského vzdelávacieho programu.

Obsahujú:

1. Charakteristiku predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.

2. Rozvíjajúce ciele, spôsobilosti, predmetové vychádzajú z kľúčových spôsobilostí.

3. Témy, prostredníctvom, ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.

4. Požiadavky na výstup.

5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.

6. Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod..

7. Hodnotenie predmetu.

Učebné osnovy využívané školou sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušný predmet a ročník. Všetky vzdelávacie štandardy sú uverejnené na stránkach MŠVVaŠ SR (www.minedu.sk) a Štátneho pedagogického ústavu (www.statpedu.sk) pod odkazom http://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/.

 

Vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia

 

Žiaci s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia sa na škole vzdelávajú formou individuálnej integrácie. Sú vzdelávané v súlade so Vzdelávacím programom pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie, ktoré vypracoval ŠPÚ a schválilo MŠVVaŠ SR dňa 5.5.2016 pod číslom 2016-14674/20270:9-10F0 s platnosťou od 1.9.2016. 

 

http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf

 

 

6 PRÍLOHY iŠkVP

 

Príloha č. 1 RUP pre školský rok 2018/2019

Príloha č. 2 Národný štandard finančnej gramotnosti

Príloha č. 3 Plán rozvoja čitateľskej gramotnosti

Príloha č. 4 Začlenenie prierezových tém do učebných osnov

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská ulica 301/16, Turňa nad Bodvou
  Školská 301/16,04402 Turňa nad Bodvou
 • +4210554662131

Fotogaléria