Hýb sa!

Navigácia

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Modernizácia vzdelávacieho procesu Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov

Vzdelávanie

Modernizácia vzdelávacieho procesu

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                            

                                                                2009 - 2013

 

 

 

 

Národný projekt  " Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách"   je vypracovaný v súlade s Operačným programom Vzdelávanie Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Základným zámerom projektu je pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy - prispôsobenie vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti. Špecifickými cieľmi projektov je inovovať a modernizovať obsah, metódy a výstupy vyučovacieho procesu v modernej škole 21. storočia.

Z našej školy sa do projektu zapojili pani učiteľky:  Mgr. Oľga Ondová, Mgr. Helena Szabóová a Mgr. Monika Tóthová.

 
     

Cieľovými skupinami projektov je 6 850 učiteľov ZŠ a SŠ ako primárna cieľová skupina a 347 000 žiakov ZŠ a SŠ ako sekundárna cieľová skupina. Projekty sú realizované v rokoch 2009 až 2013. Ich realizátorom je Ústav informácií a prognóz školstva.

 

VZDELÁVACIE AKTIVITY

Projekty realizujú rôzne aktivity, z ktorých vzdelávanie pre účastníkov projektu patrí medzi najdôležitejšie. Vzdelávanie bude realizované formou modulov nasledovne:

Beh projektu
Časový priebeh jednotlivých modulov MVP projektov
 

Modul 1: Digitálna gramotnosť učiteľa
(v rozsahu 6 a 12 prezenčných hodín)
V rámci školenia prvého modulu sa učitelia oboznámia s technikou (PC a projektory) a následne ju budú využívať po celú dobu projektu pri napĺňaní úloh projektu, zameraných na modernizáciu vzdelávania. Cieľom modulu bude vytvorenie rovnakej „štartovacej pozície“ v oblasti všeobecnej digitálnej gramotnosti pre zúčastnených učiteľov, teda: získanie či ďalší rozvoj digitálnej gramotnosti, ktorej súčasťou môže byť okrem napr. aj rozvoj kompetencií učiteľa pre celoživotné vzdelávanie, spoznanie otázok bezpečnosti a rizík pre žiakov učiacich sa vo virtuálnom priestore a pod.

Modul 2: Moderná didaktická technika v práci učiteľa
(v rozsahu 18 hodín prezenčne)
Cieľom modulu bude oboznámenie účastníkov s modernou (IKT) didaktickou technikou, jej efektívnym používaním vo vzdelávacom procese. Učiteľ sa okrem iného oboznámi s didaktikou práce s obrázkami, animáciami, grafmi, s multimédiami, zvukom, fotografiou a hudbou, s didaktikou práce s internetom, s didaktikou riadenia digitálnych zariadení, spozná nové formy organizovania vzdelávacieho procesu na báze využívania interaktívnych tabúľ, vrátane alternatívnych vzdelávacích systémov a technológií (využívanie videokonferencií, IPTV riešení, blogov, nástrojov pre kolaboratívnu prácu a pod.).

Modul 3: Využitie IKT v danom predmete
(v rozsahu 30 hodín)
Cieľom je vytvorenie tak vlastného kontextu modernizácie vzdelávania vo vybraných predmetoch (vytvoriť vlastné didaktické modely aplikácií IKT do vyučovania v uvedených predmetoch), ako aj zoznámiť sa s príkladmi modelov aplikácií digitálneho obsahu s podporou IKT do vyučovania na ZŠ a ŠŠ. Tento modul predstavuje vlastné jadro metodickej prípravy účastníkov vzdelávania. Obsah bude primerane a vhodne zostavený pre potreby jednotlivých cieľových skupín – učiteľov vybraných predmetov.

 

V dňoch 3. a 4. júna 2011 p. učiteľky Mgr. O. Ondová, Mgr. M. Tóthová a Mgr. H. Szabóová obhajobou záverečnej práce a ústnymi skúškami úspešne ukončili vzdelávanie.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská ulica 301/16, Turňa nad Bodvou
    Školská 301/16,04402 Turňa nad Bodvou
  • +4210554662131

Fotogaléria