Hýb sa!

Navigácia

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Profil školy

O škole

Profil školy

Motto:


Najväčšia nádej národa je vychovávať a vzdelávať zdravé a pokojné deti

 

 

Niečo z histórie školy:

Škola bola zriadená výnosom Povereníctva školstva, vied a umení zo dňa 21. mája 1948 s účinnosťou od 1. septembra 1948. Týmto dňom boli aktivované prvá a druhá trieda. Začínala v provizórnych priestoroch. Povereným riaditeľom školy bol Július Štrba. V I. A triede bolo 32 chlapcov a 23 dievčat, v I. B triede bolo 21 chlapcov a 29 dievčat a v II. triede 27 chlapcov a 20 dievčat.Počas rokov sa učilo vo viacerých budovách obce. Školský rok 1963/ 64 sa začal v nových školských budovách, ku ktorým v roku 1994 pribudla dvojpodlažná prístavba a v roku 2007 aj budova telocvične. V školskom roku 1967/ 68 - poslednom, v ktorom mali školy s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským spoločné riaditeľstvo - bolo zapísaných 772 žiakov.


V súčasnosti má škola  236 žiakov, z toho je na 1. stupni  96 žiakov, na 2. stupni 140 žiakov.  V školskom roku 2018/ 2019 je zriadených  11 tried. Žiaci na 1. stupni majú možnosť poobedňajšieho pobytu v školskom klube detí, v ktorom je v 2 oddeleniach zapísaných 34  žiakov.

 

 Priestorové a materiálno-technické podmienky školy:

 

Vyučovací proces prebieha v dvoch budovách. Škola má zriadené a využíva:

Ø        tried

Ø  1 odbornú učebňu fyziky

Ø  2 učebne výpočtovej techniky s počtom 20 počítačov

Ø  telocvičňu, spoločnú so ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským

Ø  1 umelý trávnik

Ø  veľké chodby slúžiace na kultúrne a spoločenské podujatia

Ø  1 knižnicu pre žiakov

Ø  1 knižnicu pre učiteľov

Ø  1 riaditeľňu

Ø  2 zborovne

Ø  1 miestnosť pre výchovnú poradkyňu

Ø  1 miestnosť pre administratívnu pracovníčku

Ø  1 miestnosť pre školníka

Ø  1 miestnosť pre upratovačky

Ø  1 miestnosť pre čistiace potreby

Ø  4 hygienické zariadenia ( 2 obnovené )

Ø  školský dvor, spoločný so ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským

Ø  1 skladový priestor

 

 Škola ako životný priestor

Aby sa učitelia ako aj žiaci cítili v škole príjemne, snažíme sa každý rok o estetickú úpravu nielen interiéru ale hlavne exteriéru školy. Podarilo sa nám vymeniť vchodové dvere, okná v troch triedach, zrekonštruovať toalety chlapcov ako aj dievčat,  zakúpiť nový školský nábytok, rozšíriť počítačovú učebňu, vytvoriť priestor pre učiteľskú knižnicu a pracovňu pre výchovnú poradkyňu. Vo výmene školského nábytku ako aj  ďalších okien by sme chceli pokračovať aj v budúcnosti. Veľký problém nám robí nedostatok financií.Keby  sme ho mali dostatok,  využil by sa  na opravu strechy a na zateplenie budovy.

 

Aktuálne informácieo aktivitách v škole uverejňujeme v našom školskom časopise Päťcenťák, v Turnianskych novinách ako aj v priestoroch našej školy.Voľnočasovými aktivitami sa snažíme o vytvorenie priateľskej atmosféry nielen medzi žiakmi navzájom, ale aj medzi žiakmi a učiteľmi.

Časť školského dvora je upravená a udržiavaná tak, aby  na ňom mohli prebiehať rôzne hry a športové súťaže. Úprava ďalšej časti dvora prebieha priebežne.

 

 

Celková profilácia školy a ciele školy:

Riaditeľstvo školy chce v budúcnosti ďalej pokračovať vo vytvorení OTVORENEJ ŠKOLY, t.j. priblížiť a otvoriť školu nielen žiakom, ich rodičom, priateľom školy a tak vytvoriť vstupnú bránu do Európy. Škola nebude poskytovať iba vzdelanie, ale bude možné v nej tráviť aj svoj voľný čas, kde bude priestor na šport a zábavu podľa záujmu detí. Modernizácia školstva je nevyhnutná, ale je v súlade s prebiehajúcimi spoločenskými zmenami v celej Európe. A je nezastaviteľná.   Strategickým cieľom školy je: vychovať žiaka, ktorý vie myslieť, má rozvinuté tvorivé schopnosti.Vie riešiť problémy. Ak dostane úlohu, na ktorej riešenie nemá dostatok vedomostí, dokáže si potrebné informácie niekde vyhľadať. Vie komunikovať v materinskom jazyku, ovláda prácu s počítačom, spravidla sa dobre orientuje v systéme hodnôt a dokáže ich uplatňovať vo svojom živote. Vie sa demokraticky správať, konať a rozhodovať.

 

Stručný strategický plán na školský rok 2018/ 2019

Návrh strategického plánu na ďalšie obdobie vychádza z týchto základných cieľov:

Školu udržať v prevádzke a neustále zvyšovať jej kredit

Zvyšovať kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu. Ponuka záujmových programov

Ponúknuť žiakom zmysluplné trávenie voľného času v rámci vzdelávacích poukazov, ale aj bez nich.

 

Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné orientovať sa na tieto body:

Renovácia a udržanie dobrého stavu budovy

Dodržiavať požadované hygienické podmienky chodu školy

Rozvíjať vyučovanie cudzích jazykov

Poskytnúť žiakom priestor na zmysluplné využívanie voľného času prostredníctvom atraktívnych záujmových útvarov využívaním vzdelávacích poukazov

Do vyučovania postupne zavádzať informačné technológie, využívať výpočtovú techniku a internet. Internet spojí všetkých školákov a učiteľov do jednej veľkej virtuálnej  rodiny, kde môžu spolu komunikovať, vymieňať si skúsenosti, nápady a učiť sa spolu lepšie žiť v modernej Európe. Internet bude škola využívať aj v oblasti komunikácie s poisťovňami, bankami, či na získanie informácií od orgánov štátnej správy v školstve

Odstraňovať počítačovú negramotnosť žiakov a učiteľov. Predpokladom využívania výpočtovej techniky a internetu je vybavovanie modernými technológiami i príslušným softvérom

Osobitnú pozornosť venovať žiakom so špeciánymi výchovno - vzdelávacími potrebami v úzkej spolupráci učiteľov, špeciálneho pedagóga, výchovného poradcu i PPP, ako aj mimoriadne nadaným a talentovaným žiakom na 1. stupni.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská ulica 301/16, Turňa nad Bodvou
    Školská 301/16,04402 Turňa nad Bodvou
  • +4210554662131

Fotogaléria